środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 256585-2014 z dnia 2014-12-11 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kuchnia pom. Nr 1.9 1) Przebudowa trzech pionów CO odstające od ściany, w kolizji z urządzeniami technologicznymi kuchni -dosunięcie/przełożenie ich, wraz z zabudowami. 2) Cztery grzejniki na…


Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 1/2014 z dnia 03.12.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26
Numer ogłoszenia: 257871 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256585 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 1/2014 z dnia 03.12.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kuchnia pom. Nr 1.9 1) Przebudowa trzech pionów CO odstające od ściany, w kolizji z urządzeniami technologicznymi kuchni -dosunięcie przełożenie ich, wraz z zabudowami. 2) Cztery grzejniki na istniejących ww. pionach – zmiana lokalizacji w związku z kolizją z urządzeniami technologicznymi. 3) Zabudowy na ww. pionach. 4) Rozdzielnica elektryczna w korytarzu kolidująca z lokalizacją umywalki od strony kuchni – wybudowanie ścianki separującej do pełnej wysokości kuchni o gr. 12 cm (oddzielenie urządzenia elektrycznego od instalacji i urządzeń wodnych) 5) Zaślepienie kanałów wentylacyjnych w trzonach wentylacji grawitacyjnej odkrytych podczas robót rozbiórkowych (w pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną zrównoważoną). 6) Wykonanie dodatkowego stalowego wzmocnienia zaprojektowanego otworu – przejścia w istniejącej ścianie. 7) Wykonanie nowej posadzki betonowej. 2. Łazienka (1.8B): 1) Pion wodnokanalizacyjny, przeciekająca istniejąca rura wodna, rury skorodowane -wymiany rur na odcinku przechodzącym na remontowanej kondygnacji wraz z wykonaniem zabudowy. 2) Grzejnik c. o. – wykonanie zabudowy. 3. Pokój personelu (1.8A): 1) Pion wodnokanalizacyjny – uporządkowanie odstających od ścian rur i przełożenie rury wodnej zasilającej istniejący śmietnik. 2) Zaślepienie pionu instalacji grawitacyjnej. 4. Magazyn produktów suchych (1.7): 1) Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie pionu wody. 2) Przełożenie pionu c. o. 3) Wykonanie zabudów ww. pionów. 5. Pomieszczenie szaf chłodniczych (1.6): 1) Likwidacja wnęki na suficie po karniszach. 6. Jadalnia (1.11): 1) Likwidacja wentylacji grawitacyjnej – zaślepienie istniejących otworów. 2) Wykonanie nowej posadzki betonowej w części przylegającej do kuchni. 7. Obieranie ziemniaków i warzyw (0.8): 1) Zabudowa wszystkich istniejących rur poza gazem w ww. pom. 2) Przebudowa pionu kanalizacji sanitarnej oraz wodnej. 8. Pomieszczenie mycia i dezynfekcji jaj (0.7): 1) Zabudowa wszystkich istniejących rury poza gazem w w/w pomieszczeniu. 2) Przebudowa pionu kanalizacji sanitarnej oraz wodnej. 3) Likwidacja wentylacji grawitacyjnej -zaślepienie istniejących otworów. 9. Magazyn owoców i warzyw (0.5B): 1) Zabudowa pionu kanalizacji sanitarnej. 10. Korytarz w piwnicy (18): 1) Istniejąca trasa kablowa nie spełnia warunków technicznych prawidłowego ułożenia W.L.Z. zasilających od RG do RB i RW, należy zabudować nową trasę kablową. 11. Korytarz na parterze (1.12): 1) Wykonanie stalowego wzmocnienia otworu wentylacyjnego w istniejącym kominie. 2) Wykonanie sufitu podwieszanego dla wysłonięcia prowadzonych instalacji podsufitowych i ujednolicenia z wykończeniem jadalni, zmiana typu opraw oświetleniowych z natynkowych na sufitowe. 12. Zmywalnia naczyń (1.10): 1) Wykonanie nowej posadzki betonowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EWBUD Budownictwo Ogólne Albert Ziółkowski, Kotowice 2, 05-840 Brwinów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45402,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 31024,12
  • Oferta z najniższą ceną: 31024,12 / Oferta z najwyższą ceną: 31024,12
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1/2014 z dnia 03.12.2014 r.: W trakcie prowadzenia robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania następujących robót dodatkowych: 1. Kuchnia pom. Nr 1.9 1) Trzy piony CO odstające od ściany są w kolizji z urządzeniami technologicznymi kuchni – wymagane jest ich dosunięcie/przełożenie do ścian, z uwagi na to, że ewentualne wykonanie zabudów będzie nadal powodować kolizję z wyposażeniem technologicznym kuchni. 2) Cztery grzejniki na istniejących ww. pionach – należy zmienić lokalizację w związku z kolizją z urządzeniami technologicznymi. 3) Należy wykonać zabudowy na ww. pionach. 4) Rozdzielnica elektryczna w korytarzu koliduje z lokalizacją umywalki od strony kuchni, wymagane jest oddzielenie urządzenia elektrycznego od instalacji i urządzeń wodnych – konieczne wybudowanie ścianki separującej do pełnej wysokości kuchni o gr. 12 cm. 5) Zaślepienie kanałów wentylacyjnych w trzonach wentylacji grawitacyjnej odkrytych podczas robót rozbiórkowych – w pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną zrównoważoną. 6) Wykonanie dodatkowego stalowego wzmocnienia zaprojektowanego otworu – przejścia w istniejącej ścianie. 7) Wykonanie nowej posadzki betonowej. 2. Łazienka (1.8B): 1) Pion wodnokanalizacyjny, przeciekająca istniejąca rura wodna, rury skorodowane – powstała konieczność wymiany rur przynajmniej na odcinku przechodzącym na remontowanej kondygnacji oraz konieczność wykonania zabudowy. 2) Grzejnik c. o. – ze względu na odstające od ściany rury do grzejnika konieczne jest wykonanie ich zabudowy. 3. Pokój personelu (1.8A): 1) Pion wodnokanalizacyjny – konieczne jest uporządkowanie odstających od ścian rur i konieczność przełożenia rury wodnej zasilającej istniejący śmietnik. 2) Konieczne jest zaślepienie pionu instalacji grawitacyjnej, (w chwili obecnej jest zamknięty kratką wentylacyjną w suficie). 4. Magazyn produktów suchych (1.7): 1) Należy wymienić pion kanalizacji sanitarnej oraz przełożyć pion wodny. 2) Należy przełożyć piony c. o. 3) Konieczne jest wykonanie zabudów ww. pionów. 5. Pomieszczenie szaf chłodniczych (1.6): 1) Należy zlikwidować wnęki na suficie po karniszach. 6. Jadalnia (1.11): 2) Należy zlikwidować wentylację grawitacyjną – zaślepić istniejące otwory. 3) Wykonanie nowej posadzki betonowej w części przylegającej do kuchni. 7. Obieranie ziemniaków i warzyw (0.8): 1) Należy zabudować wszystkie istniejące rury poza gazem. 2) Należy przebudować pion kanalizacji sanitarnej oraz wodnej. 8. Pomieszczenie mycia i dezynfekcji jaj (0.7): 1) Należy zabudować wszystkie istniejące rury poza gazem. 2) Należy przebudować pion kanalizacji sanitarnej oraz wodnej. 3) Likwidacja wentylacji grawitacyjnej – należy zaślepić istniejące otwory. 9. Magazyn owoców i warzyw (0.5B): 1) Należy zabudować pion kanalizacji sanitarnej. 10. Korytarz w piwnicy (18): 1) Istniejąca trasa kablowa nie spełnia warunków technicznych prawidłowego ułożenia W.L.Z. zasilających od RG do RB i RW, należy zabudować nową trasę kablową. 11. Korytarz na parterze (1.12): 1) Wykonanie stalowego wzmocnienia otworu wentylacyjnego w istniejącym kominie. 2) Wykonanie sufitu podwieszanego dla wysłonięcia prowadzonych instalacji podsufitowych i ujednolicenia z wykończeniem jadalni, zmiana typu opraw oświetleniowych z natynkowych na sufitowe. 12. Zmywalnia naczyń (1.10): 1) Wykonanie nowej posadzki betonowej. W trakcie realizacji robót budowalno-instalacyjnych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę stwierdzono, że przez teren prowadzonych prac przebiegają instalacje (piony i poziomy) obsługujące inne obszary budynkowe. Po dokonanych – przy udziale przedstawicieli (użytkownika, Generalnego Wykonawcy i SZRM) oględzin stwierdzono, że: Istniejące instalacje tranzytowe – są w złym stanie technicznym. 1. Projektowane wyburzenia powodują konieczność dokonania przeniesień części pionów poza starą lokalizację nowych urządzeń oraz poza ciągi komunikacyjne. 2. Występuje konieczność dostosowania przenoszonych pionów do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pomieszczeń kuchennych – wykonywania dodatkowych obudów. 3. Z uwagi na zmianę sposobu wentylacji pomieszczeń ( z grawitacyjnej na mechaniczną) nastąpiła konieczność zaślepienia odkrytych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Konieczność wykonania powyższego zakresu robót dodatkowych ujawniła się po wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę prac rozbiórkowych i nie była do przewidzenia na etapie projektowania i przygotowania inwestycji. Wyżej wymienione roboty są konieczne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji robót podstawowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót budowlanych, tj. EWBUD Budownictwo Ogólne – Albert Ziółkowski, z siedzibą: Kotowice 2 (kod: 05-840) Brwinów – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 99/DZP-2/2014 z dnia 16.10.2014 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 15 grudnia 2014 godz 9:25
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:09