środa, 1 grudnia 2021

 

 Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. 

 

Warszawa: Dostawa akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
 

Numer ogłoszenia: 253110 – 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: dostarczenia i rozmieszczenia elementów wyposażenia wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu. Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 2 Części: Część I – akcesoria kuchenne; Część II – sprzęt AGD; Termin wykonania zamówienia dla Części I/Części II: – rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy; – zakończenie – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9, 39.71.00.00-2, 39.22.11.00-8, 39.22.11.80-2, 39.22.11.30-7, 39.22.43.40-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) Finansowanie: Projekt pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Akcesoria kuchenne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do: dostarczenia i rozmieszczenia elementów wyposażenia (akcesoriów kuchennych) wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia – Część I Akcesoria kuchenne – stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.22.11.00-8, 39.22.11.80-2, 39.22.11.30-7, 39.22.43.40-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzęt AGD.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do: dostarczenia i rozmieszczenia elementów wyposażenia (sprzet AGD) wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia – Część II Sprzęt AGD – stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9, 39.71.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 25.07.2012 r. – Pytanie i odpowiedź – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/26/DZP-1/2012                                                     04 września 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI  I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części I cztery Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna T. Białowąs i Z. Bielecki, z siedzibą w Kwidzynie (kod: 82-500), ul. Staszica 22 (Oferta Nr 1); 

2.      „SWISSPOL-Ltd” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod: 52-018), ul. Świątnicka 30 (Oferta Nr 2); 

3.      W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7 (Oferta Nr 3); 

4.      PHPU ZUBER Andrzej Zuber, z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C (Oferta Nr 4); 

przy czym:

– Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

– Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

Oferty Nr 1 i Nr 3 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem

1

 50.632,95

_____________  x 100 =  80,4

62.977,83

80,4 pkt

3

 50.632,95

_____________  x 100 =  100,0

50.632,95

100,0 pkt

Z up

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/26/DZP-1/2012                                                     04 września 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI  II

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego
w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części II trzy Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.      W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7 (Oferta Nr 3); 

2.      PHPU ZUBER Andrzej Zuber, z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C (Oferta Nr 4); 

3.      „MM MARKET” Małgorzata Małecka, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-180), ul. Szałasa 17 (Oferta Nr 5);

przy czym:

– Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

Oferty Nr 3 i Nr 5 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 5 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem

3

 179.989,34

______________  x 100 =  100,0

179.989,34

100,0 pkt

5

 179.989,34

_______________  x 100 =  95,3

188.928,00

95,3 pkt

Z up

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Jan Leśniewski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
Numer ogłoszenia: 354032 – 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253110 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: dostarczenia i rozmieszczenia elementów wyposażenia wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu. Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 2 Części: Część I – akcesoria kuchenne; Część II – sprzęt AGD; Termin wykonania zamówienia dla Części I/Części II: – rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy; – zakończenie – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9, 39.71.00.00-2, 39.22.11.00-8, 39.22.11.80-2, 39.22.11.30-7, 39.22.43.40-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: akcesoria kuchenne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60327,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50632,95
 • Oferta z najniższą ceną: 42678,40 / Oferta z najwyższą ceną: 62977,83
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Sprzęt AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120991,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 179989,34
 • Oferta z najniższą ceną: 113984,10 / Oferta z najwyższą ceną: 188928,00
 • Waluta: PLN.
 • Z upZastępca Dyrektora ds. technicznych

  Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  /-/

  Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 lipca 2012 godz 11:31
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:09