środa, 1 grudnia 2021

 

 Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. 

Warszawa: Dostawa wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.
 

Numer ogłoszenia: 252850 – 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. Wymagany termin wykonania całego zamówienia: w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, w tym: 1) dla Części I – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy. 2)dla Części II – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.51.20.00-4, 39.51.21.00-5, 39.51.00.00-0, 39.51.41.00-9, 39.51.10.00-7, 39.53.00.00-6, 39.51.31.00-2, 39.51.43.00-1, 44.11.58.10-0, 39.51.50.00-5, 39.51.54.00-9, 39.51.54.40-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVII, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog:Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro , pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro , pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) Finansowanie: Projekt pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa karniszy, rolet, firan.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – dostawa karniszy, rolet, firan), stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.58.10-0, 39.51.50.00-5, 39.51.54.00-9, 39.51.54.40-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa bielizny pościelowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – dostawa bielizny pościelowej), stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.00.00-0, 39.53.00.00-6, 39.51.20.00-4, 39.51.21.00-5, 39.51.10.00-7, 39.51.31.00-2, 39.51.41.00-9, 39.53.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

siwz – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art . 24 – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zest.k.zam.część I – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zest.k.zam.część II – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie okien PCV – rolrty, karnisze, firany – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zestawienie żaluzji pionowych – verticale – pobierz

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

    Warszawa, dn.  08 sierpnia 2012 r.

                                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 lipca 2011 r. do godz. 11:30 zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 3 – „VERTI-POL” Robert Poznań, ul. Wiosny Ludów 8/9, 85-858 Bydgoszcz,

Oferta Nr 4 – W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice,

Oferty: Nr 3 i Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4
w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
3  31 174,58_____________  x 100 =  67,546 184,04 67,5 pkt
4  31 174,58_____________  x 100 =  100,031 174,58 100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

    Warszawa, dn.  08 sierpnia 2012 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcji Pościeli „ŚWIT” Izabela Wintoniak z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-133), ul. Błotna 5B.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 lipca 2011 r. do godz. 11:30 zostały  złożone cztery Oferty w Części II przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – W&A Adam Wasilewski, ul. Powstańców Wlkp. 47/5, 63-800 Gostyń,

Oferta Nr 2 – „REWA” Wiesław Rewers, ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin,

Oferta Nr 4 – W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice,

Oferta Nr 5 – Zakład Produkcji Pościeli „ŚWIT” Izabela Wintoniak, ul. Błotna5B, 65-133 Zielona Góra, 

przy czym:

– Oferty Nr 1 i Nr 2 – zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy;

Oferty: Nr 4 i Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 4 i Ofercie Nr 5
w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
4  61 423,89_____________  x 100 =  57,5106 818,12 57,5 pkt
5  61 423,89_____________  x 100 =  100,061 423,89 100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawa wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.
Numer ogłoszenia: 308806 – 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252850 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. Wymagany termin wykonania całego zamówienia: w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, w tym: 1) dla Części I – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy. 2)dla Części II – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4, 39.51.21.00-5, 39.51.00.00-0, 39.51.41.00-9, 39.51.10.00-7, 39.53.00.00-6, 39.51.31.00-2, 39.51.43.00-1, 44.11.58.10-0, 39.51.50.00-5, 39.51.54.00-9, 39.51.54.40-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: dostawa karniszy, rolet, firan

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66640,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31174,60
 • Oferta z najniższą ceną: 31174,60 / Oferta z najwyższą ceną: 46184,04
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawę wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
Numer ogłoszenia: 323576 – 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252850 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania ww. wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. Wymagany termin wykonania całego zamówienia: w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, w tym: 1) dla Części I – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy. 2)dla Części II – niezwłocznie od dnia podpisania umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.00.00-0, 39.53.00.00-6, 39.51.20.00-4, 39.51.21.00-5, 39.51.10.00-7, 39.51.31.00-2, 39.51.41.00-9, 39.53.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: dostawa bielizny pościelowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5 B, 65-133 Zielona Góra, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102083,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61423,89
 • Oferta z najniższą ceną: 47976,09 / Oferta z najwyższą ceną: 106818,12
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 lipca 2012 godz 10:35
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:10