środa, 1 grudnia 2021

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. 

 Dostawa mebli do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu

Numer ogłoszenia: 250618 – 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania wyposażenia (wymienionego w Formularzu – Zestawienie kosztów zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

Termin wykonania zamówienia:

– rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

– zakończenie: w terminie do 60 dni do dnia podpisania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.00.00.00-2,

39.10.00.00-3,

33.19.20.00-2,

39.14.10.00-2,

30.19.59.00-1,

30.19.21.70-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych dostaw zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy mebli o wartości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto**.

Uwaga!

a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) dokumentu (np. referencji) potwierdzającego, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę; dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 13 lipca 2012 r.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia

Numer ogłoszenia: 264798 – 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 250618 – 2012 data 13.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2012 r. godzina 11:30, miejsce: Słołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 r. godzina 12:30, miejsce: Słołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz

  Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Rysunki ze schematem poszczególnych mebli – Pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 23.07.2012 r. – Pytania i odpowiedzi wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, załącznikiem Nr 8 do SIWZ – Rysunki ze schematem poszczególnych mebli oraz wzorem krzesła zaproponowanego przez Wykonawcę do pytania Nr 13 – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 26.07.2012 r. – Pytanie i odpowiedź – pobierz

 Załącznik Nr 3 i Nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej, zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzielone w piśmie SZRM z dnia 26.07.2012 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/24/DZP-1/2012                                                                 04 września 2012 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę mebli do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 12:30 zostało złożonych dziesięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.   SEPAR-MEBLE Arkadiusz Piechowski, z siedzibą w Olsztynie (kod: 10-404), ul. Lubelska 3 (Oferta Nr 1). 

2.   JARD Sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), Al. Na Skarpie 21/11 (Oferta Nr 2). 

3.   Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe CORTEX, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod: 83-200), ul. Ks. Kalinowskiego 38 (Oferta Nr 3). 

4.   ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-374), ul. Wierzbowa 3 (Oferta Nr 4 ). 

5.   Starpol Biuroserwis Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-399), ul. Handlowa 6A (Oferta Nr 5 ). 

6.   ALNAG Barbara Wróbel, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-102), ul. Syrokomli 10/15 (Oferta Nr 6). 

7.   Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-751), Al. Solidarności 15 (Oferta Nr 7). 

8.   W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), ul. Pokoju 8a/7 (Oferta Nr 8). 

9.   Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy WB Duet Zakład Meblowy, z siedzibą w Kościerzynie (kod: 83-400), ul. Drogowców 20 (Oferta Nr 9). 

10.  P.P.-H.-U. Export-Import Małgorzata Kulicka, z siedzibą w Elblągu (kod: 82-300), ul. Robotnicza 119A lok. 5 (Oferta Nr 10). 

 przy czym:

– Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Oferty Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 9 i Ofercie Nr 10 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem

1

 167.982,33_____________  x 100 =  63,2265.617,65

63,2 pkt

3

 167.982,33_____________  x 100 =  98,1171.236,91

98,1 pkt

4

 167.982,33_____________  x 100 =  82,1204.732,93

82,1 pkt

5

 167.982,33_____________  x 100 =  49,3340.599,30

49,3 pkt

6

 167.982,33_____________  x 100 =  49,8337.548,90

49,8 pkt

7

 167.982,33_____________  x 100 =  92,6181.356,12

92,6 pkt

8

 167.982,33_____________  x 100 =  100,0167.982,33

100,0 pkt

9

 167.982,33_____________  x 100 =  78,1215.179,89

78,1 pkt

10

 167.982,33_____________  x 100 =  47,0357.364,20

47,0 pkt

z up.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  /-/

Jan Leśniewski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa mebli do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
Numer ogłoszenia: 353984 – 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250618 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mebli do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania wyposażenia (wymienionego w Formularzu – Zestawienie kosztów zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

Termin wykonania zamówienia:

– rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

– zakończenie: w terminie do 60 dni do dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.00.00.00-2,

39.10.00.00-3,

33.19.20.00-2,

39.14.10.00-2,

30.19.59.00-1,

30.19.21.70-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A lok. 7, 40-859 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 279712,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 167982,33

Oferta z najniższą ceną: 167982,33 / Oferta z najwyższą ceną: 357364,20

Waluta: PLN.

 

z up.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  /-/

Jan Leśniewski

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 13 lipca 2012 godz 11:15
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:12