wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie usług inżynieryjnych związanych z osuszeniem zawilgoconej warstwy podposadzkowej na poziomie -2 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich
Numer ogłoszenia: 248672 – 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług inżynieryjnych związanych z osuszeniem zawilgoconej warstwy podposadzkowej na poziomie -2 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) odessanie wody i osuszenie podposadzkowych koryt kablowych i warstwy podposadzkowej – Powierzchnia do osuszenia: ~3000 m2,
2) wykonanie otworów do montażu instalacji osuszającej przez grubość posadzki – śr. ok. 12 cm,
3) proces osuszania przy pomocy urządzeń ssących i osuszających (adsorpcyjnych),
4) udokumentowane prowadzenie pomiarów kontrolnych wilgotności naprawianego podłoża – minimum trzy sesje – tzn. przeprowadzenie trzech pomiarów wilgotności: przed wykonywaniem prac osuszających, podczas procesu osuszania (pomiar kontrolny), oraz po zakończeniu wszystkich prac,
5) osiągnięcie na koniec prac, wilgotności osuszanej posadzki nie przekraczającej wartości 4% wilgotności,
6) dokonanie ostatecznego pomiaru wilgotności należy wykonać tzw. metodą karbidową lub równoważną,
7) po zakończonym procesie osuszania, wykonanie zabiegów zapobiegających rozwojowi grzybów i pleśni w osuszonej warstwie np. ozonowaniem lub inną równoważną metodą,
8) zamknięcie wykonanych w posadzce otworów i doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc, w których wykonywano otwory. Jeżeli ze względów technologicznych zajdzie konieczność wykonania otworów w miejscach występowania okładzin posadzkowych (trawertyn i drewno), do obowiązków wykonawcy należy naprawa tych miejsc.

Termin wykonania zamówienia:
– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie – w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.33.40.00-8,
71.33.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 10 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rzobudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rzobudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2. w wierszu pierszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. W związku, z powyższym, w celu wypełnienia niniejszego ogłoszenia w Sekcji II.2) – Zamawiający dokonał przeliczenia powyższego terminu wykonania zamówienia przyjmując 1 tydzień jako 7 dni tj. 4 tygodnie x 7 dni = 28 dni.

Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, działający jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2013                                                          05 lipca 2013 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie usług inżynieryjnych związanych z osuszeniem zawilgoconej warstwy podposadzkowej na poziomie -2 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Paweł Jackowski DRY-POL I, z siedzibą w Białej Podlaskiej (kod: 21-500), ul. Terebelska 46.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05 lipca 2013 r. do godz. 11:30 zostały złożone trzy Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)            Paweł Jackowski DRY-POL I, z siedzibą w Białej Podlaskiej (kod: 21-500), ul. Terebelska 46 (Oferta Nr 1), 

2)            POLYGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Gdańsku (kod: 80-719), ul. Litewska 8  (Oferta Nr 2), 

3)            BELFOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod: 91-358), ul. Złocieniowa 1 (Oferta Nr 3) 

przy czym:

– Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ww. ustawy.

Oferty: Nr 1 i Nr 2 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
1 189.370,80_____________  x 100 =  100,0

189.370,80

100,0 pkt
2  189.370,80

_____________  x 100 =  99,3

190.650,00

99,3 pkt

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie usług inżynieryjnych związanych z osuszeniem zawilgoconej warstwy podposadzkowej na poziomie -2 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich
Numer ogłoszenia: 272146 – 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248672 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług inżynieryjnych związanych z osuszeniem zawilgoconej warstwy podposadzkowej na poziomie -2 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) odessanie wody i osuszenie podposadzkowych koryt kablowych i warstwy podposadzkowej – Powierzchnia do osuszenia: ~3000 m2, 2) wykonanie otworów do montażu instalacji osuszającej przez grubość posadzki – śr. ok. 12 cm, 3) proces osuszania przy pomocy urządzeń ssących i osuszających (adsorpcyjnych), 4) udokumentowane prowadzenie pomiarów kontrolnych wilgotności naprawianego podłoża – minimum trzy sesje – tzn. przeprowadzenie trzech pomiarów wilgotności: przed wykonywaniem prac osuszających, podczas procesu osuszania (pomiar kontrolny), oraz po zakończeniu wszystkich prac, 5) osiągnięcie na koniec prac, wilgotności osuszanej posadzki nie przekraczającej wartości 4% wilgotności, 6) dokonanie ostatecznego pomiaru wilgotności należy wykonać tzw. metodą karbidową lub równoważną, 7) po zakończonym procesie osuszania, wykonanie zabiegów zapobiegających rozwojowi grzybów i pleśni w osuszonej warstwie np. ozonowaniem lub inną równoważną metodą, 8) zamknięcie wykonanych w posadzce otworów i doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc, w których wykonywano otwory. Jeżeli ze względów technologicznych zajdzie konieczność wykonania otworów w miejscach występowania okładzin posadzkowych (trawertyn i drewno), do obowiązków wykonawcy należy naprawa tych miejsc. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, działający jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.40.00-8, 71.33.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paweł Jackowski DRY POL I, ul. Terebelska 46, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136334,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 189370,80
 • Oferta z najniższą ceną: 147058,92 / Oferta z najwyższą ceną: 190650,00
 • Waluta: PLN.p. o. Dyrektor
  Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  /-/
  Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 27 czerwca 2013 godz 11:58
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:29