środa, 1 grudnia 2021

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204191 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 14 z dnia 4 maja 2011 r. i Nr 15 z dnia 11 maja 2011 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Wykonanie robót elektrycznych: 1) Zamontowanie dodatkowych lamp awaryjnych, 2) Montaż dodatkowych 2 skrzynek do przycisków oświetlenia, 3) Wykonanie dodatkowego przyłącza do akustyki, 4) Zainstalowanie dodatkowego włącznika PWP przy wejściu do budynku, 5) Wykonanie oświetlenia w pomieszczeniu hydroforni, 6) Wykonanie zasilania kabla grzewczego, 7) Wykonanie zasilania do regulatorów VAV, 8) Wykonanie dodatkowego przewodu do gniazd SOCAPLEX, 9) Montaż dodatkowych skrzynek , rozdzielnic skrzynkowych z okablowaniem, 10) Wykonanie instalacji domofonowej, 11) Wykonanie dodatkowej instalacji oświetlenia korytarza, 12) Wykonanie dodatkowego oświetlenia sceny, 13) Wykonanie okablowania do kamer starych i nowych, 14) Wykonanie dodatkowych gniazd i okablowania w Sali teatralnej i ekspozycyjnej, 15) Wykonanie dodatkowej poprzeczki do konstrukcji wsporczej w Sali teatralnej i ekspozycyjnej, 16) Wykonanie oświetlenia w stopniach schodów. 2. Wykonanie robót ogólnobudowlanych: 1) poszerzenie schodów terenowych, 2) wykonanie izolacji ściany zewnętrznej istniejącego budynku od strony wentylatorni, 3) wykonanie poręczy zewnętrznej przy schodach terenowych, 4) wykonanie barierek ochronnych przy wejściu do Sali ekspozycyjnej (pom. Nr 10), 5) wykonanie barierek ochronnych przy platformie dla niepełnosprawnych, 6) wykonanie zamurowania i izolacji we wnęce w Sali teatralnej, 7) wykonanie zadaszenia nad studzienkami okiennymi wraz z naprawą studzienek, 8) wykonanie daszków ochronnych nad platformą zewnętrzną dla niepełnosprawnych oraz zamontowanie grzałki do ogrzewania szybu, 9) wykonanie fundamentów i obudowy skrzynek przyłączeniowych, 10) wykonanie nowego tynku i obróbki blacharskie na ścianie północnej – do czapki betonowej, 11) wykonanie tynków na cokołach w Hallu ekspozycyjnym (pom. Nr 9), 12) wykonanie drzwiczek rewizyjnych dla regulatorów wentylacji oraz wykonanie dotykowej klapy rewizyjne w pom. Sali teatralnej, 13) wykonanie dodatkowej konstrukcji klap rewizyjnych, 14) wykonanie rzygaczy na murku wentylatorni. 3. Wykonanie robót konserwatorskich: a) konserwacja napisu, b) konserwacja lunet w Sali teatralnej, c) glify kamienne. 4. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z pompami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PBM Południe S.A., Baśniowa 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227191,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 300000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 300000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 300000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ad Sekcji II 3 Udzielenie zamówienia dodatkowego na roboty dodatkowe określone w protokołach konieczności Nr 14 z dnia 04.05.2011 r. i Nr 15 z dnia 11.05.2011 r. jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe nie będzie możliwe do zrealizowania zarówno w częściowym jak i w pełnym zakresie bez wykonania robót dodatkowych. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wyniknęła w trakcie prowadzonych prac budowlanych, co zostało potwierdzone w protokołach. Przedmiotowy obiekt budowlany jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, był wielokrotnie przebudowywany, poddawany najprzeróżniejszym przeróbkom, adaptowany do różnych funkcji oraz nie zawsze właściwie użytkowany przez dotychczasowych użytkowników i niewłaściwie zabezpieczony przez działaniem czynników atmosferycznych, w związku z powyższym przewidzenie wykonania robót dodatkowych przed rozpoczęciem robót było w praktyce niemożliwe. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany zwłaszcza tych znajdujących się pod powierzchnią terenu lub zakrytych przez inne elementy konstrukcyjne, warstwy izolacyjne oraz instalacje i urządzenia techniczne, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, odkopaniu i odkryciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowo – wyburzeniowych. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych wynika zarówno z istniejących warunków gruntowo-wodnych, konieczności zapewnienia przyszłego bezpieczeństwa użytkowania obiektu i osób, w tym szczególności dla osób niepełnosprawnych ( co było jednym z wymogów, które należało spełnić by uzyskać dotację NMF), funkcjonalnego i prawidłowego działania zamontowanych urządzeń, jak również z podstawowych zasad sztuki budowlanej, co oznacza, że ich niewykonanie uniemożliwi realizację zamówienia podstawowego zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn, zm.), oraz wymogami zawartymi m.in. w normach polskich oraz europejskich np. EN 81-28 (dotyczy obowiązku zapewnienia stałej dwukierunkowej łączności między kabiną dźwigu, a służbami ratowniczymi – stopniami minimalnymi z dodatkowymi pomieszczeniami, w których znajdują się jakieś osoby – portiernia, ochrona itp.) Ponadto na etapie przygotowywania zamówienia podstawowego Stołeczny Konserwator Zabytków nie zatwierdził Programu Konserwatorskiego dla obiektu, w związku z czym na tym etapie nie było możliwe określenie szczegółowego zakresu prac konserwatorskich. Program prac konserwatorskich i inne wskazania dotyczące robót konserwatorskich były ustalane przez przedstawiciela BSKZ dopiero w trakcie realizacji inwestycji, m.in. po odkryciu (skuciu tynków). W związku z powyższym konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zakres prac dodatkowych ujętych w protokołach konieczności Nr 14 i Nr 15 nie wynikał z dokumentacji projektowej dotyczącej zamówienia podstawowego oraz ze STWiOR i pierwotnych przedmiarów robót. Jednocześnie ww. zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. 1. Wykonanie robót elektrycznych: Ad. 1.1/ Sekcji II 3 Po rozpoczęciu robót budowlanych i wizji lokalnej na budowie stwierdzono konieczność zamontowania dodatkowych lamp awaryjnych. Powyższe jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. Ad. 1.2/ Sekcji II 3 W trakcie realizacji robót budowlanych Użytkownik określił sposób wykorzystywania w przyszłości pomieszczeń sali teatralnej i wystawienniczej. Mając na uwadze sugestie Użytkownika, co do wykorzystania ww. sal, stwierdzono, że konieczne jest zainstalowanie dwóch skrzynek do przycisków oświetlenia uniemożliwiających załączenie oświetlenia podstawowego podczas spektaklu. Ad. 1.3/ Sekcji II 3 W związku z określeniem przez Użytkownika sposobu użytkowania amfiteatru, w celu zapewnienia jego odpowiedniego funkcjonowania i rozszerzenia możliwości technicznych obiektu doprojektowano dodatkowe przyłącze akustyki. Ad. 1.4/ Sekcji II 3 Z uwagi na zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu, w szczególności spełnienia wymagań pożarowych modernizowanych piwnic, zaszła konieczność zainstalowania wyłącznika p.poż. przy wejściu do istniejącego budynku. Ad. 1.5/ Sekcji II 3 W trakcie wykonywania robót budowlanych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, podjęto decyzję o wykonaniu pomieszczenia hydroforni, w którym to pomieszczeniu należy zapewnić również oświetlenie, wymagane przepisami p.poż i BHP. W związku z czym konieczne jest wykonanie oświetlenia w pomieszczeniu hydroforni. Ad. 1.6/ i 7/ Sekcji II 3 W celu zabezpieczenia prawidłowego działania instalacji wodociągowej w okresie zimowym, szczególnie w czasie występowania znacznych spadków temperatur, a także w celu zapewnienia prawidłowej pracy regulatorów wentylacji – nawiewów, należy wykonać zasilanie kabla grzewczego i zasilanie do regulatorów VAV. Ad. 1.8/ Sekcji II 3 W trakcie realizacji robót stwierdzono, że w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania amfiteatru podczas przedstawień plenerowych oraz zapewnienia większej możliwości gry świateł konieczne jest doprojektowanie i wykonanie dodatkowego okablowania. Ad. 1.9/ Sekcji II 3 W trakcie prowadzenia robót stwierdzono, że dla zapewnienia bezpieczeństwa publiczności w czasie pokazów, konieczne jest aby kable zasilające i skrzynki rozdzielcze zostały obudowane i poprowadzone bez możliwości dostępu osób trzecich (widzów) Ad. 1.10/ Sekcji II 3 W celu zapewnienia prawidłowego poruszania się petentów i zwiedzających po terenie obiektu, a jednocześnie zapewnienia właściwej ochrony stwierdzono, konieczność zainstalowania przy wejściu (furtce) instalacji domofonowej. Ad. 1.11/ Sekcji II 3 W trakcie realizacji robót stwierdzono konieczność wykonania dodatkowej instalacji oświetlenia korytarza, ze względu na brak możliwości zainstalowania lamp oświetleniowych na jednym szynoprzewodzie kolidującym wysokościowo z istniejącymi kablami zasilającymi cały obiekt. Wobec powyższego stwierdzono, że konieczne jest doprojektowanie podziału szynoprzewodu na dwie sekcje i wykonanie dodatkowej instalacji oświetlenia korytarza. Ad. 1.12/ i 14/ Sekcji II 3 W celu zapewnienia odpowiednich warunków BHP i ograniczenia prowadzenia luźni przewodów oświetlenia scenicznego i okablowania sali teatralnej zgodnie z sugestią użytkownika okazało się, że konieczne jest wykonanie dodatkowego okablowania aby uniknąć rozkuwania gotowych ścian podczas wyposażania obiektu w urządzenia multimedialne. Ad. 1.13/ Sekcji II 3 Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w czasie użytkowania obiektu oraz w celu zapewnienia kontroli ruchu osób trzecich po obiekcie okazało się, że konieczne jest wykonanie dodatkowego okablowania do kamer monitorujących cały teren obiektu. Ad. 1.15/ Sekcji II 3 Z uwagi na obecny stan techniczny sklepień ceglanych przewidzianych do ekspozycji, w tym m.in. miejscowe imperfekcje geometryczne i ubytki w cegłach, podjęto decyzję o zmianie układu konstrukcji wsporczej dla podwieszenia urządzeń oświetlenia i akustyki. Dlatego też należy dodatkowo zamontować w sali teatralnej i ekspozycyjnej dodatkowej poprzeczki dla konstrukcji wsporczej. Ad. 1.16/ Sekcji II 3 Z uwagi na fakt, iż w trakcie realizacji robót, w celu poprawienia bezp
ieczeństwa użytkowania, zmieniono pierwotnie zaprojektowane oprawy nawierzchniowe na oprawy wpuszczane w kamień. Z uwagi na powyższą zmianę konieczne stało się wycięcie otworów w płytach kamiennych. 2. Wykonanie robót ogólnobudowlanych: Ad. 2.1/ Sekcji II 3 Po sprawdzeniu wymiarów zewnętrznych istniejących obiektów oraz wytyczeniu geodezyjnym projektowanych obiektów in situ, stwierdzono niezgodności z opracowaniem projektowym. Spowodowało to konieczność przesunięcia węzła cieplnego, a co za tym idzie konieczność dostosowania gabarytów schodów terenowych do istniejących uwarunkowań. W związku z powyższym należy dodatkowo poszerzyć schody terenowe. Ad. 2.2/ Sekcji II 3 Mając na względzie istniejące warunki wodne tj. wysoki poziom wód gruntowych, a także fakt, iż różnica poziomu pomiędzy istniejącym terenem ulic, a dolnym poziomem posadzki amfiteatru wynosi ok. 3 m, co przy nagłych i dużych opadach atmosferycznych może powodować nadmierne gromadzenie się tam wód opadowych, zdecydowano o konieczności dodatkowego ułożenia izolacji ściany zewnętrznej istniejącego budynku od strony wentylatorki. Ad. 2.3/,4/,5/ Sekcji II 3 Z uwagi na konieczność spełniania warunku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu tj. : – schodów terenowych, w których pominięto poręczę przy jednym ich biegu, – wejścia do sali ekspozycyjnej (pom. Nr 10), w której z uwagi na konieczność zachowania wysokości otworu drzwiowego wykonano pochylnię, – przejścia komunikacyjnego łączącego ulicę Boleść z platformą dla osób niepełnosprawnych, przesuniętą w głąb działki, z uwagi na wykonanie dodatkowego muru oporowego, konieczne stało się wykonanie poręczy zewnętrznej przy schodach terenowych, barierek ochronnych przy wejściu do sali ekspozycyjnej, barierek ochronnych przy platformie dla niepełnosprawnych, Ad. 2.6/ i 7/ Sekcji II 3 Istniejące warunki wodne tj. wysoki poziom wód gruntowych oraz istniejące ukształtowanie terenu powoduje, iż spadek wód opadowych skierowany jest wzdłuż ściany, w której zlokalizowana jest wnęka w sali teatralnej, której głębokość znacznie obniża grubość ściany zewnętrznej. Ponadto od strony ul. Rybaki istniejące, zagłębione w gruncie studzienki okienne są w złym stanie technicznym, a także nie posiadają żadnego odpływu wód opadowych oraz nie są zabezpieczone przed ich napływem. W związku z powyższym stwierdzono konieczność wykonania zamurowania i izolacji we wnęce w sali teatralnej oraz wykonania zadaszenia nad studzienkami okiennymi wraz z naprawą studzienek. Ad. 2.8/ Sekcji II 3 Z uwagi na zalecenia producenta zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych, dotyczące zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania oraz warunków udzielania gwarancji na zamontowane urządzenie, konieczne jest wykonanie daszków ochronnych nad platformą zewnętrzną dla niepełnosprawnych oraz zamontowanie grzałki do ogrzewania szybu. Ad. 2.9/ Sekcji II 3 Z uwagi na zmianę lokalizacji na terenie amfiteatru skrzynek przyłączeniowych (względy bezpieczeństwa osób, które będą korzystały z obiektu), należy dodatkowo wykonać fundamenty i obudowy skrzynek przyłączeniowych. Ad. 2.10/ Sekcji II 3 W trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzono, iż stan techniczny czapki betonowej, tynku na ścianie zewnętrznej istniejącego budynku oraz ściany znajdującej się pod tynkiem, jest zły (pęknięcia, ubytki, krusząca się cegła). W związku z czym należy wykonać nowy tynk i obróbki blacharskie na ścianie północnej – do czapki betonowej Ad. 2.11/ Sekcji II 3 W trakcie wykonania robót rozbiórkowych, stwierdzono, iż istniejące cokoły w pomieszczeniach nr 9,10,11 wykonane są z cegły i otynkowane. Ponieważ w pierwotnym projekcie zakładano, iż są to cokoły betonowe należy wykonać tynki na cokołach w Hallu ekspozycyjnym (pom. Nr 9) Ad.2.12/ Sekcji II 3 Z uwagi na konieczność zapewnienia dostępu do urządzeń regulujących działanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej, stwierdzono konieczność wykonania drzwiczek rewizyjnych dla regulatorów wentylacji oraz wykonania dotykowej klapy rewizyjne w pom. Sali teatralnej, Ad. 2.13/ Sekcji II 3 W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, zwrócono uwagę, że ciężar klap rewizyjnych spowodowany rozmiarem w znacznym stopniu utrudni ich podnoszenie. W związku z powyższym zdecydowano o konieczności podziału płyt i wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej klap rewizyjnych. Ad. 2.14/ Sekcji II 3 W związku z zaleceniami przedstawiciela SKZ wystąpiła konieczność zastosowania rzygaczy kamiennych celem odprowadzenia gromadzącej się wody na dachu wentylatorni w taki sposób aby zabezpieczyć ścianę przed zamakaniem zgodnie z rys. dodatkowym do projektu zachodzi konieczność wykonania rzygaczy na murku wentylatorni. Ad.3. Sekcji II 3 Wykonanie robót konserwatorskich: Na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający nie posiadał uzgodnionego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Programu konserwatorskiego odnoszącego się do konserwacji wybranych elementów obiektu. W chwili obecnej zakres prac konserwatorskich został przedstawiony i uzgodniony z przedstawicielem SKZ. Dlatego też konieczne jest wykonanie konserwacji napisu, konserwacji lunet w Sali teatralnej, glifów kamiennych. Ad. 4. Sekcji II 3 W trakcie odsłonięcia studni kanalizacyjnej, do której wg projektu ma być włączona kanalizacja odprowadzająca ścieki z wentylatorni okazało się, że rzeczywista głębokość dna jest o ok. 60 cm wyżej niż w przekazanej przez MPWiK inwentaryzacji. W związku z tym, jedyną możliwością odprowadzenia wód z wpustów i urządzeń wentylatorni jest wykonanie studni z pompą i drugiej, pośredniej dostosowanej wysokościowo do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Dlatego też konieczne jest wykonanie robót studzienek kanalizacyjnych z pompami.

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 16 sierpnia 2011 godz 9:21
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:34