wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 31620-2012 z dnia 2012-02-02 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Warszawa
Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją węzła cieplnego i sieci cieplnej w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele…


Warszawa: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją węzła cieplnego i sieci cieplnej w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
Numer ogłoszenia: 23711 – 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją węzła cieplnego i sieci cieplnej w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją węzła cieplnego i sieci cieplnej w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008. Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. EKOPROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-175) przy ul. Pilchowickiej 27 jest autorem dokumentacji projektowej dotyczącej węzła cieplnego i sieci cieplnej w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 dla zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008, a więc zachodzi przypadek związany z ochroną praw autorskich na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • EKOPROJEKT Sp. z o. o., ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2012 godz 9:17
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:32