środa, 1 grudnia 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Warszawa: Dostawa wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Numer ogłoszenia: 235274 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie, instalację wyposażenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem i zamówionymi peryferiami we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul Targowej 50/52 w Warszawie oraz jego uruchomienie i konfigurację zgodnie z wytycznymi użytkownika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 8 do niniejszego Ogłoszenia.

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy zamieszczony w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 48.62.00.00-0.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

b) Wykazu wykonanych głównych dostaw, (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego** o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto***;

Uwaga!

(1) W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

c) dowody dotyczące głównych dostaw, (o których mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia), określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia).

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku.

** Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem lub/i komputery przenośne lub/i komputery stacjonarne lub/i serwery.

*** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć:

1) wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego).

2) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w Sekcji IV.4.16) pkt 6, ppkt 3 i 5 niniejszego Ogłoszenia.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

Zamawiający – w wyznaczonym przez siebie terminie – wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, istniejących między przedsiębiorstwami.

3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – zamieszczonym w sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.szrm.pl, katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

a) Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek. Złożenie ww. Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych Wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja oraz parametry licytacji: cena wywoławcza brutto, minimalna wysokość postąpień, data i godzina otwarcia licytacji, czas trwania licytacji i warunki zamknięcia licytacji. Informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej przekazywana jest za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we Wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu ww. informacji Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl, postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji.

b) Kody dostępu do platformy:

Operator platformy przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami. Nie wymagany jest podpis elektroniczny.

c) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:

-procesor 733 MHz i co najmniej 512 MB pamięci RAM;

-zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy;

-zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowsza albo Mozilla Firefox 2.x lub nowsza;

-połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s..

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

a) W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia.

b) W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

c) Zaproponowana przez Wykonawcę cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji. Zapłata ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

d) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych, wobec czego składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.

e) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

f) Minimalna wysokość postąpień: 4.000,00 zł.

g) Cena wywoławcza: 799.352,40 zł..

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja jednoetapowa czas trwania: 15 minut

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

23.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22). Zespół pracuje od pn. do pt., w godz. 7.30 – 15.30..

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 12.08.2014 r. o godzinie 12.00. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej..

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Zamawiający przewiduje zamknięcie L.E. w dniu 12.08.2014 r. o godzinie 12.15. Ostateczny termin zamknięcia Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w L.E. Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – patrz: Sekcja IV.4.16) pkt 2.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

1. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia i termin, na jaki ma być wniesione, wynikać będzie: ze wzoru umowy, ceny zaproponowanej w Formularzu Cenowym oraz informacji Zamawiającego w tej sprawie zawartej w zaproszeniu do podpisania umowy.

2. Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 4 lub dzień złożenia zabezpieczenia w siedzibie Zamawiającego w przypadku wniesienia go w formie określonej w pkt 3 ppkt 2 – 5.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy: Bank Handlowy: Nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 2067.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia. W tym przypadku Beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

6. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jak też poręczeń, muszą one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie.

7. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie zwracane z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy znajdującym się w Sekcji IV.4.15 niniejszego Ogłoszenia.

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

WZÓR UMOWY:

UMOWA Nr _______________

W dniu ________ w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, mającym siedzibę w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797, REGON 000162665, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.05.2011 r. o numerze GP-0052/1901/2011, przez: Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora SZRM, a _______z siedzibą w _______ (kod: _____) przy ul. _____________, zarejestrowanym/ną w _____________ w dniu ______________ r. przez __________ pod numerem ____________, zgodnie ze stanem na dzień __________r., kapitał zakładowy _________, NIP: _______, REGON: _________, zwanym/ną dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ną przez:__________________________ w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej – na podstawie art. 74 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), procedura Nr RZP-II-WI/21/DZP-1/2014, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi – zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie, instalację wyposażenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem i zamówionymi peryferiami we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie oraz jego uruchomienie i konfigurację zgodnie z wytycznymi użytkownika.

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony został w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy:

1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania niniejszej umowy;

2) zakończenie – do dnia 15.09.2014 r.

§ 3.

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach określonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w szczególności należy:

1) sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie, instalacja wyposażenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem i zamówionymi peryferiami we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi oraz jego uruchomienie i konfigurację zgodnie z wytycznymi użytkownika,

2) wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji,

3) przekazanie w terminie określonym w § 2 pkt 2 Zamawiającemu dokumentów dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy (w szczególności: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów CE, deklaracji zgodności, dokumentów dopuszczających do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentów gwarancyjnych producentów, instrukcji obsługi i konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producenta (w tym metody dostępu do kanałów pomocy (help-desk)) – w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski).

4) dostarczenia odpowiedniej ilości kabli zasilających i połączeniowych do urządzeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy oraz tam gdzie to konieczne – elementów mocujących serwery i inne dostarczone urządzenia w standardowej szafie teleinformatycznej RACK 19. Liczba kabli ma odpowiadać minimalnej liczbie portów dostarczonych w urządzeniach. Długość kabli ma być dopasowana do potrzeb i nie dłuższa niż umożliwiająca wykonanie krosowania w serwerowni i punkcie dystrybucyjnym przy założeniu, że montowane urządzenia nie są w większej odległości niż szerokość 5 szaf krosowych – odległość między szafami wynosi maksymalnie 20cm i kable są prowadzone pionowo wzdłuż boku szafy, a poziomo w korytkach biegnących na wierzchu szaf,

5) dostarczenia wraz ze sprzętem odpowiedniego oprogramowania systemowego, przy czym wszystkie systemy operacyjne zainstalowane na komputerach muszą posiadać minimum 3 letnie wsparcie techniczne producenta lub dostawcy wraz z dostępem do poprawek, łatek bezpieczeństwa oraz bazy wiedzy.

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) dostarczony Przedmiot Umowy będzie spełniać wszystkie wymagania techniczne, obowiązujące wymagania określone w dyrektywach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i w zakresie urządzeń niskonapięciowych oraz normy jakościowe, a w szczególności będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w załączniku do niniejszej umowy,

2) wszystkie elementy dostarczonego Przedmiotu Umowy będą kompatybilne ze sobą i zapewnią pełną funkcjonalność,

3) dostarczony Przedmiot Umowy będzie pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji dedykowanego na terytorium Polski.

3. Dostarczone elementy wyposażenia powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2014 roku, oryginalnie zapakowane i w stanie nienaruszonym, a także oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia wadliwego towaru Wykonawca zobowiązany jest do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad.

4. Po wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1, zostanie sporządzony protokół odbioru Przedmiotu Umowy, który po podpisaniu przez osoby upoważnione przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 7 ust. 1.

5. Do dnia odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy (w szczególności uszkodzenia i straty).

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pomieszczeń powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. Napraw uszkodzeń (ścian, drzwi, okien itp.) powstałych na skutek realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt.

7. Wykonawca od chwili rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy do chwili podpisania protokółu odbioru Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za powstałe szkody. W związku z tym Wykonawca powinien na własny koszt:

a) przygotować i odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia przed rozpoczęciem dostawy, rozmieszczenia/montażu oraz uruchomienia wyposażenia,

b) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały i odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe,

c) uporządkować pomieszczenia, w których realizowana była dostawa, rozmieszczenie/montaż i uruchomienie wyposażenia, zutylizować zbędne materiały i śmieci oraz przekazać Zamawiającemu wykonany Przedmiot Umowy w stanie czystym i nadającym się do użytkowania.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnego dostarczania i montażu wyposażenia, z zastrzeżeniem, że w terminie określonym w § 2 pkt. 2, Wykonawca dostarczy całe wyposażenie oraz wykona obowiązki z tym związane, o których mowa w ust. 1.

9. Bez względu na to, czy Wykonawca jednorazowo dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy, czy też będzie robił to sukcesywnie:

1) w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą, Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem o rodzaju wyposażenia jakie zamierza dostarczyć oraz o terminie (data, godzina) planowanej dostawy i montażu. Zamawiający w odpowiedzi potwierdzi faksem możliwość dostawy i montażu w planowanym terminie lub uzgodni z Wykonawcą inny termin dostawy,

2) odbiór całego Przedmiotu Umowy nastąpi protokółem odbioru, o którym mowa w ust. 4,

3) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokółu odbioru rozpocznie się bieg okresu gwarancji i rękojmi całego Przedmiotu Umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

2) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie,

b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać dostarczenia nowych elementów Przedmiotu Umowy (wymiany), zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w trybie ustalonym w § 10 – 11 niniejszej umowy.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że elementy wyposażenia będące Przedmiotem Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do nich praw osoby trzecie, nie są przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

2. Wykonawca gwarantuje niezmienną jakość dostarczanego wyposażenia, będącego Przedmiotem Umowy i na tę okoliczność, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, zapewni, że dokumenty gwarancyjne producenta będą obejmowały gwarancję na warunkach nie gorszych niż określone w Załączniku do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny producenta na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych producentów – w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy – zgodnie z zapisami zawartymi w § 3,

2) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 6.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1, zwane dalej Wynagrodzeniem – wynosi ____________ zł brutto (słownie złotych: ________________), zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową, w tym m.in. koszty transportu oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji.

§ 7.

1. Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1, nastąpi jedną fakturą, wystawioną na podstawie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Faktura będzie wystawiona na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, NIP 526 00 15 797.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP: ____________ i jest uprawniony do wystawiania faktur.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni, liczonych od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 22.09.2014 r.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 8 zapłata należności Wykonawcy będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców, którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole odbioru zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokół po podpisaniu przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1,

2) Wykonawca w terminie pięciu dni przed upływem terminu płatności faktury przez Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

3) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt. 2 dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom z faktury Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom,

4) Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom,

5) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 4 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy,

7) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

8) zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców.

6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę.

7. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionej faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom.

§ 8.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca powołał się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy pzp), w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy przez ww. wskazany podmiot – podwykonawcę. W przypadku zmiany lub rezygnacji z ww. podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa powyżej w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiot stanowi część przedmiotu niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą, a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą.

3. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.

4. Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami.

6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw bezpośrednio związanych z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, o wartości równej lub większej niż 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem, że powyższy obowiązek dotyczy wszystkich umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie zleconej Podwykonawcy części przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust.1 pkt. 4.

§ 9.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem, stanowiące 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w wysokości __________ zł (słownie: _______________). W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę Zabezpieczenia z tego tytułu, poprzez potrącenie jej z faktury wystawionej przez Wykonawcę (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).

2. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 10.

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1) w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 2 pkt 2 umowy,

2) w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1 – z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, zawinionych przez Wykonawcę,

3) z tytułu częściowego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na podstawie inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy, sporządzonej przez Zamawiającego z uwzględnieniem cen określonych w Formularzu Cenowym,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

2. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub do pobrania ich z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 pkt. 1 – 3 nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 11.

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeśli Wykonawca:

1) realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z zawartą umową, a w szczególności z obowiązującymi przepisami, załącznikiem do umowy oraz nie dokona naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

2) jest w zwłoce w zakończeniu Przedmiotu Umowy dłużej niż 15 dni,

3) w toku czynności odbiorowych stwierdzono wady, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 2 lit. b).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową.

3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom, którzy zawarli przedłożoną Zamawijącemu umowę o podwykonawstwo w zakresie części przedmiotu niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

4. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 i 3 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części:

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego;

2) Zamawiający sporządzi inwentaryzację wykonanego Przedmiotu Umowy.

§ 12.

1. Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 2, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony – w przypadku braku możliwości rozstawienia/zamontowania, uruchomienia wyposażenia w pomieszczeniach, z przyczyn:

1) nie leżących po stronie Wykonawcy,

2) związanych z brakiem możliwości udostępnienia dla dostawy pomieszczeń przez Użytkownika.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 nie będzie skutkowała zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

§ 13.

1. Osobami dokonującymi odbioru Przedmiotu Umowy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

3. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,

2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 5,

3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

4. Zmiany wskazane w ust. 3 pkt 1-2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

5. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy: 1) Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa Polska 2) Wykonawcy – _____________________

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

7. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

9. Umowa podlega prawu polskiemu.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.

11. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

12. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

Załącznik: Formularz Cenowy – na ________ stronach;

Z A M A W I A J Ą C Y:

W Y K O N A W C A:

(1) jeśli Wykonawca nie powoła się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy pzp, zapis zostanie usunięty.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w wierszu pierwszym Sekcji III.4.2), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w wierszu drugim Sekcji III.4.2) – w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.2) i III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.

4) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

5) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

2. WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, o których mowa w Sekcji IV.4.13):

Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.

3. WYKONAWCA:

1) W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1) W sprawach procedury: Agata Kosiec – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Nr tel.: 0-22 312 44 21 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00;

2) W sprawach przedmiotu zamówienia: Tomasz Sosiński – Starszy Inspektor ds. Informatyki, Nr tel.: 0-22 312-45-06 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00;

3) W zakresie licytacji elektronicznej: Tadeusz Bińkowski, Nr tel.: 0-22 443-14-08.

5. INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:

1) W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem w języku polskim, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ppkt 2). Forma pisemna wymagana jest dla złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw, lub złożenia na wezwanie Zamawiającego listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 i art. 24b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń, wyjaśnień, wniosków, informacji oraz zawiadomień w formie faksu, przy czym muszą one być złożone w stosownym terminie i potwierdzone niezwłocznie na piśmie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy: a) zobowiązań innych podmiotów składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; b) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami – składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.

3) Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31. Nr faksu do przesyłania korespondencji: 0-22 312-44-90; Nr telefonu kontaktowego 0-22 312 44 21. UWAGA: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU, FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty.

3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza. UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a na ich zasobach oraz zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca (zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b Ustawy), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę lub te podmioty. Powyższa forma (tj. kopia potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM) nie może być zastosowana do zobowiązań innych podmiotów załączonych do wniosku przez Wykonawcę.

6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać:

a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami,

b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.

8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.

9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.

10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy:

a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały,

b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku.

UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w Formularzu Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na: Dostawę wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi, oraz zawierać ostrzeżenie o treści: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA WNIOSKÓW. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera. UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.

7. ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia.

8. KOSZT PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1) Zamawiający podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników licytacji z tym Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, zawartym w Sekcji IV.4.15) Ogłoszenia.

2) Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu:

a) wypełniony Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro. Ceny jednostkowe w ww. Formularzu mają zostać określone tak, aby łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia była co najwyżej równa cenie, która wygrała licytację elektroniczną. Formularz powinien zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całości zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. W cenie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności koszt: dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania i instalacji dostarczanego wyposażenia. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach Formularza Cenowego jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu Cenowym. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych brutto. Wszystkie składniki cenowe określone w Formularzu Cenowym, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji.

b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu numeru NIP,

c) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie również kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

d) dowód dokonania wpłaty przelewem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w Sekcji IV.4.14 niniejszego Ogłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oryginał zabezpieczenia.

3) O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu ww. dokumentów.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH:

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych.

11. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO OGŁOSZENIA:

1) Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej – Załącznik Nr 1.

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2.

3) Wykaz wykonanych głównych dostaw – Załącznik Nr 3.

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4.

5) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5.

6) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – Załącznik Nr 6.

7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7.

8) Formularz Cenowy – Załącznik Nr 8.

UWAGA: Ww. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Zał Nr 1 do Ogłoszenia – Wniosek o dopuszczenie do LE – Pobierz
Zał Nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pobierz
Zał Nr 3 do Ogłoszenia – Wykaz wykonanych głównych dostaw – Pobierz
Zał Nr 4 do Ogłoszenia – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
Zał Nr 5 do Ogłoszenia – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
Zał Nr 6 do Ogłoszenia – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – Pobierz
Zał Nr 7 do Ogłoszenia – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz
Zał Nr 8 do Ogłoszenia – Zał do Umowy – Formularz cenowy – Pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014                                             Warszawa, dnia 23.07.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: dostawę wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż: unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 3 ww. Ustawy.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta.

Do upływu terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godziny 11:30 wpłynął jeden wniosek, wobec czego przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 lipca 2014 godz 13:45
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:21