wtorek, 7 grudnia 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Warszawa: Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi
Numer ogłoszenia: 234316 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części w następujący sposób: Część I – Pojazdy i urządzenia inwalidzkie Część II – Wózki Część III – Urządzenia warsztatowe i techniczne Część IV – Drabiny, podnośniki, rusztowania Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III, Części IV: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do dnia 15.09.2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.30.00-9, 34.91.21.00-4, 34.91.11.00-7, 42.41.51.10-2, 43.80.00.00-1, 31.70.00.00-3, 44.42.32.00-3, 42.41.00.00-3, 43.13.31.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym Postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. d) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pojazdy i urządzenia inwalidzkie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.30.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wózki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.91.21.00-4, 34.91.11.00-7, 42.41.51.10-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Urządzenia warsztatowe i techniczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.80.00.00-1, 31.70.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drabiny, podnośniki, rusztowania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.32.00-3, 42.41.00.00-3, 43.13.31.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zakres (część) Przedmiotu Zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 242910 – 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 234316 – 2014 data 14.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2014 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański


Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 17.07.2014 r. wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Część III – pobierz

Pismo z dnia 21.07.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 21.07.2014 r. -wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem Nr 4 formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III – pobierz

Pismo z dnia 22.07.2014 r. wraz z zmodyfikowanym załącznikiem Nr 4 do SIWZ formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część III – pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ I

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/2014

25 lipca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

CZĘŚĆ I

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

unieważniono postępowanie w Części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na cztery części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na trzy dowolnie wybrane części lub na dwie części dowolnie wybrane lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ). W Części I do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2014 r. do godz. 12:30 nie została złożona żadna oferta.

Wystąpienie okoliczności faktycznych, o których mowa wyżej, stanowi przesłankę unieważnienia w Części I postępowania o udzielenie zamówienia.

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ II

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/2014

25 lipca 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część II

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

unieważniono postępowanie w Części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na cztery części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na trzy dowolnie wybrane części lub na dwie części dowolnie wybrane lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ). W Części II do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2014 r. do godz. 12:30 nie została złożona żadna oferta.

Wystąpienie okoliczności faktycznych, o których mowa wyżej, stanowi przesłankę unieważnienia w Części II postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ IV

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/2014

25 lipca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część IV

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

unieważniono postępowanie w Części IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na cztery części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na trzy dowolnie wybrane części lub na dwie części dowolnie wybrane lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ). W Części IV do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2014 r. do godz. 12:30 nie została złożona żadna oferta.

Wystąpienie okoliczności faktycznych, o których mowa wyżej, stanowi przesłankę unieważnienia w Części IV postępowania o udzielenie zamówienia.

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/2014                                                                  30 lipca 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w Części III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 lipca 2014 r. do godz. 12:30 na Część III zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:

1)    Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów (Oferta Nr 1).
2)    Zakład Usługowo – Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom (Oferta Nr 2).

 

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

429.659,91

——————-  x 100 = 100,0

429.659,91

100,0

2

429.659,91

——————  x 100 = 92,5

464.372,97

92,5

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/2014                                                                                                                                                                                  11 sierpnia 2014 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w CZĘŚCI III

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu 08.08.2014 r. uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. nie stawił się w celu podpisania umowy na Część III – Urządzenia warsztatowe i techniczne oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wobec czego

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert, tj. oferty złożonej przez nw. Wykonawcę:

Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom (Oferta Nr 2).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.
Numer ogłoszenia: 287052 – 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234316 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części w następujący sposób:
Część I – Pojazdy i urządzenia inwalidzkie
Część II – Wózki
Część III – Urządzenia warsztatowe i techniczne
Część IV – Drabiny, podnośniki, rusztowania

Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III, Części IV:
– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie – w terminie do dnia 15.09.2014 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.30.00-9, 34.91.21.00-4, 34.91.11.00-7, 42.41.51.10-2, 43.80.00.00-1, 31.70.00.00-3, 44.42.32.00-3, 42.41.00.00-3, 43.13.31.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3

Nazwa: Urządzenia warsztatowe i techniczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 339550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 464372,97

Oferta z najniższą ceną: 429659,91 / Oferta z najwyższą ceną: 464372,97

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barańskilogo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 lipca 2014 godz 9:22
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:25