środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 224845-2014 z dnia 2014-10-23 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia studzienek podposadzkowych dla pomp technologicznych oraz zamontowanie dodatkowej instalacji dla sterowania oprawami…


Warszawa: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Paludarium i Akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 2 z dnia 25.09.2014 r.
Numer ogłoszenia: 232119 – 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224845 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Paludarium i Akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 2 z dnia 25.09.2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia studzienek podposadzkowych dla pomp technologicznych oraz zamontowanie dodatkowej instalacji dla sterowania oprawami specjalistycznymi oświetlenia akwariów: 1. Zakres robót sanitarnych obejmuje m. in.: 1) montaż pomp zatapialnych, 2) montaż czujnika obecności wody, 3) wykonanie zagłębień D200mm pod pompy, 4) wykonanie instalacji odprowadzania wody, 5) wykonanie instalacji zasilająco-sterującej; 2. Zakres robót elektrycznych obejmuje m. in.: 1) montaż przewodów kabelkowych, 2) montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, 3) montaż rozłącznika, 4) montaż kabli grzejnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZAB-BUD, Andrzej Zaboklicki,, ul. Nowosielecka 14a lok. 3, 00-466 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13779,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 16600,68
  • Oferta z najniższą ceną: 16600,68 / Oferta z najwyższą ceną: 16600,68
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 2 z dnia 25.09.2014 r.: Ad. II 3) pkt.1. Projekt architektoniczny i projekt technologii wody przewidywał lokalizację pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w studzienkach podposadzkowych. Na etapie projektu niemożliwe było do przewidzenia wykonanie tych robót, dopiero po odkryciu istniejącej kanalizacji stwierdzono , że posadowienie dna studzienki podpodłogowej jest poniżej istniejącej kanalizacji ściekowej, co powoduje konieczność pompowego odprowadzenia wód z dna studzienki. W celu uniknięcia na etapie eksploatacji zalania podczas awarii ww. pomp, co spowoduje ich uszkodzenie, a w konsekwencji ich wymianę, ze względów zabezpieczenia bhp przed porażeniem prądem osób obsługujących urządzenia, zachodzi konieczność wykonania odwodnienia przez wykonanie w dnach studzienek nisz, zamontowanie pomp odwadniających, podłączenie elektryczne i sterowanie do szaf automatyki technologii wody dla poszczególnych obiegów. Ad. II 3) pkt.2. Zachodzi konieczność zamontowania dodatkowej instalacji dla sterowania oprawami specjalistycznymi oświetlenia akwariów, tak aby występowała możliwość załączania każdej oprawy osobno przez obsługę akwarium. Konieczność taka występuje z uwagi na potrzeby ekspozycji w zależności od rodzaju przedstawianego obrazu akwarium oraz możliwości wyłączania opraw do konserwacji. Technologia hodowli ryb nie pozwala również na załączanie całego oświetlenie w jednym czasie z uwagi na stres wywołany nagłym rozbłyskiem światła. Instalacja będzie polegała na zamontowaniu skrzynek rozdzielczych z wyłącznikami dla każdej oprawy oddzielnie i doprowadzeniu do każdej oprawy obwodu zasilającego za wyłącznikiem. Zachodzi konieczność zamontowania dodatkowej instalacji dla sterowania oprawami specjalistycznymi oświetlenia akwariów tak aby występowała możliwość załączania każdej oprawy osobno przez obsługę akwarium. Konieczność taka występuje z uwagi na potrzeby ekspozycji w zależności od rodzaju przedstawianego obrazu akwarium oraz możliwości wyłączania opraw do konserwacji. Technologia hodowli ryb nie pozwala również na załączanie całego oświetlenie w jednym czasie z uwagi na stres wywołany nagłym rozbłyskiem światła. Instalacja będzie polegała na zamontowaniu skrzynek rozdzielczych z wyłącznikami dla każdej oprawy oddzielnie i doprowadzeniu do każdej oprawy obwodu zasilającego za wyłącznikiem. Z uwagi na specyfikę transportu wody w roślinach wodnych montowanych w oczkach wodnych na skałkach ściennych, których projekt powstał w trakcie realizacji obiektu zachodzi konieczność wykonania instalacji podgrzewania korzeni roślin. Na etapie projektu niemożliwe było do przewidzenia wykonanie tych robót, dopiero teraz po określeniu przez użytkownika rodzaju hodowli ryb. Wykonanie ww. robót dodatkowych poprawi bezpieczeństwo i funkcjonowanie obiektu i jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót objętych umową podstawową. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót budowlanych, tj. ZAB-BUD, Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a, 00-466 Warszawa – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 41-DZP-2-2013 z dnia 01.10.2013 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 5 listopada 2014 godz 12:42
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:10