środa, 1 grudnia 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Warszawa: Dostawa elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.
Numer ogłoszenia: 230126 – 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/ zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Części w następujący sposób: Część I – zastawa kuchenna, Część II – Ekspres do kawy, urządzenie do granity, urządzenie do robienia płynnej czekolady,Część III – Sprzęt AGD. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do 15.09.2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.22.10.00-7, 39.22.11.00-8, 39.22.11.20-4, 39.22.11.23-5, 39.22.12.20-5, 39.22.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych głównych dostaw, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Części I – jedną dostawą naczyń użytkowych o wartości zamówienia co najmniej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto**; b) dla Części II – jedną dostawą ekspresów do kawy o wartości zamówienia co najmniej 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto; c) dla Części III – jedną dostawą sprzętu AGD do pomieszczeń gastronomicznych o wartości zamówienia co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto**; Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. d) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zastawa kuchenna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – Zastawa kuchenna), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.11.00-8, 39.22.11.20-4, 39.22.11.23-5, 39.22.12.20-5, 39.22.30.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ekspres do kawy, urządzenie do granity, urządzenie do robienia płynnej czekolady.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – Ekspres do kawy, urządzenie do granity, urządzenie do robienia płynnej czekolady), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt AGD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/ zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część III – Sprzęt AGD), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ- Formularz Zestawienie kosztów zamówienia Część I – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia Część II – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia Część III – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Eykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór nadruku – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Wzór nadruku – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wzór graweru – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 21.07.2014 r. – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W CZĘŚCI I

25 lipca 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/15/DZP-1/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 lipca 2014 r. do godz. 11:30 na Część I zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:

1)      W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 1).

2)      14 ZERO Sylwia Opara, ul. Farysa 38A, 01-971 Warszawa (Oferta Nr 3).

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
1 53 806,35—————  X 100 = 100,053 806,35 100,0
3 53 806,35—————  X 100 = 70,576 295,06 70,5

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA – W CZĘŚCI II

25 lipca 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/15/DZP-1/2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w Części II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 lipca 2014 r. do godz. 11:30 na Część II została złożona jedna oferta przez Wykonawcę MILLE SAPORI PLUS Sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa (Oferta Nr 4), która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku z odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W CZĘŚCI III

25 lipca 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/15/DZP-1/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”. 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice.

        Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 lipca 2014 r. do godz. 11:30 na Część III zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:

1)      W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 1).

2)      GAMA Plawgo & Zawisza Spółka jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin (Oferta Nr 2).

 Oferta Nr 1 i Oferta Nr 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
1 54 877,68—————  X 100 = 100,054 877,68 100,0
2 54 877,68—————  X 100 = 68,979 593,30 68,9

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawa elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi
Numer ogłoszenia: 171463 – 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230126 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/ zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Części w następujący sposób: Część I – zastawa kuchenna, Część II – Ekspres do kawy, urządzenie do granity, urządzenie do robienia płynnej czekolady,Część III – Sprzęt AGD. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do 15.09.2014 r…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.22.10.00-7, 39.22.11.00-8, 39.22.11.20-4, 39.22.11.23-5, 39.22.12.20-5, 39.22.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zastawa kuchenna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A lok. 7, 40-859 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62490,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 53806,35
  • Oferta z najniższą ceną: 53806,35 / Oferta z najwyższą ceną: 76295,06
  • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Sprzęt AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50314,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54877,68
  • Oferta z najniższą ceną: 54877,68 / Oferta z najwyższą ceną: 79593,30
  • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 9 lipca 2014 godz 12:11
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 12 grudnia 2016 godz 9:52