wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 22078 – 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać: 1) podział i adaptację budynku na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: ZSS 99 oraz MOS nr 1 z częścią hostelu, 2) dostosowanie całego obiektu do aktualnych przepisów prawa budowlanego, 3) zaprojektowanie na terenie zewnętrznym placu manewrowego dla PSP, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżni oraz ogródka dydaktycznego, 4) wykonanie dokumentacji w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, 5) wykonanie dokumentacji zgodnie z założeniami programowymi Użytkowników (załącznik Nr 12 do SIWZ), 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wskazaniem elementów niezbędnych do wymiany lub przebudowy: – architektoniczno-budowlana z elementami konstrukcji – 3 egz. – instalacji sanitarnych wraz z przyłączami – 3 egz. – instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przyłączami – 3 egz. – zieleń – 3 egz. c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji – 3 egz. d) opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej – 3 egz. e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych przebudowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkowników. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami uwzględniającego etapowanie robót w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), c) informację dotyczącą BIOZ, d) projekt rozbiórek. 4)Wykonanie projektów wykonawczych uwzględniających etapowanie robót-6 egz. a) architektura, b) architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń, c) architektura – wyposażenie, d) zagospodarowanie terenu, e) rojekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, bieżni, ogródka dydaktycznego, siłowni zewnętrznej, f) projekt odwodnienia terenu, g) projekt drogowy, h) projekt ogrodzenia, i) projekt rozbiórek j) projekt konstrukcji, k) projekt windy, l) instalacje elektryczne w tym: – sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników i rozdzielni piętrowych, instalacje elektryczne na terenie zewnętrznym (gniazda, oświetlenie ogólne i boisk sportowych), – instalacja oświetlenia ogólnego i pomieszczeń do nauki, – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej, – specjalistyczna instalacja przyzywowa i dzwonkowa dla potrzeb szkół, – system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów, – instalacja połączeń wyrównawczych, – instalacja odgromowa, m) instalacje teletechniczne w tym: – Sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi), – System telewizji CCTV, – Systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), – System kontroli dostępu (KD) oraz instalacja wideodomofonowa, – Systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż., – Instalacje multimedialne, – System sygnalizacji alarmowej z toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. – Wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru. n) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: – węzeł cieplny wraz z automatyką, – instalacja centralnego ogrzewania, – instalacja ciepła technologicznego, – instalacja ciepłej wody i cyrkulacji o) instalacja i sieć gazowa (likwidacja) p) instalacja wod-kan: – poziomy kanalizacyjne, – instalacja wod-kan, biały montaż i wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych, – instalacje p.poż. r) instalacja wentylacji grawitacyjnej, s) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, t) przyłącza (przebudowa istniejących przyłączy): – przyłącze wodociągowe, – przyłącze kanalizacyjne ściekowe, – przyłącze cieplne, – przyłącze kanalizacyjne deszczowe dla odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu szkoły, – projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni ulic po budowie przyłączy sanitarnych uzgodniony z zarządcą drogi. u) zieleń wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot Umowy należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Dokumentacja powinna być opracowana w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, natomiast II etap obejmuje pozostałe roboty i przekazanie całości obiektu do użytkowania. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania Dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie nie krótszym n
iż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje: – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 140 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu wykonanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** obiektu użyteczności publicznej***, o powierzchni użytkowej, co najmniej 5 000 m2, wpisanego do rejestru zabytków**** lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską. oraz b) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej o wartości zamówienia co najmniej 600 000 zł brutto*****(słownie: sześćset tysięcy złotych brutto). Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. *** Przez budynek o charakterze użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. **** Przez zabytek/obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 30.01.2015 r. 3) Dowody dotyczące głównych usług, określające czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Za główne usługi Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, b) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, f) dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej. g) dysponowaniem osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzenia inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2)w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wpólnie, dokument, o którym mowa mowa w Sekcji III.4.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ -Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ -Założenia programowe Użytkowników – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Program Funkcjonalno-użytkowy – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 25362 – 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22078 – 2015 data 30.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać: 1) podział i adaptację budynku na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: ZSS 99 oraz MOS nr 1 z częścią hostelu, 2) dostosowanie całego obiektu do aktualnych przepisów prawa budowlanego, 3) zaprojektowanie na terenie zewnętrznym placu manewrowego dla PSP, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżni oraz ogródka dydaktycznego, 4) wykonanie dokumentacji w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, 5) wykonanie dokumentacji zgodnie z założeniami programowymi Użytkowników (załącznik Nr 12 do SIWZ), 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wskazaniem elementów niezbędnych do wymiany lub przebudowy: – architektoniczno-budowlana z elementami konstrukcji – 3 egz. – instalacji sanitarnych wraz z przyłączami – 3 egz. – instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przyłączami – 3 egz. – zieleń – 3 egz. c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji – 3 egz. d) opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej – 3 egz. e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych przebudowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkowników. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami uwzględniającego etapowanie robót w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), c) informację dotyczącą BIOZ, d) projekt rozbiórek. 4)Wykonanie projektów wykonawczych uwzględniających etapowanie robót-6 egz. a) architektura, b) architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń, c) architektura – wyposażenie, d) zagospodarowanie terenu, e) rojekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, bieżni, ogródka dydaktycznego, siłowni zewnętrznej, f) projekt odwodnienia terenu, g) projekt drogowy, h) projekt ogrodzenia, i) projekt rozbiórek j) projekt konstrukcji, k) projekt windy, l) instalacje elektryczne w tym: – sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników i rozdzielni piętrowych, instalacje elektryczne na terenie zewnętrznym (gniazda, oświetlenie ogólne i boisk sportowych), – instalacja oświetlenia ogólnego i pomieszczeń do nauki, – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej, – specjalistyczna instalacja przyzywowa i dzwonkowa dla potrzeb szkół, – system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów, – instalacja połączeń wyrównawczych, – instalacja odgromowa, m) instalacje teletechniczne w tym: – Sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi), – System telewizji CCTV, – Systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), – System kontroli dostępu (KD) oraz instalacja wideodomofonowa, – Systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż., – Instalacje multimedialne, – System sygnalizacji alarmowej z toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. – Wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru. n) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: – węzeł cieplny wraz z automatyką, – instalacja centralnego ogrzewania, – instalacja ciepła technologicznego, – instalacja ciepłej wody i cyrkulacji o) instalacja i sieć gazowa (likwidacja) p) instalacja wod-kan: – poziomy kanalizacyjne, – instalacja wod-kan, biały montaż i wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych, – instalacje p.poż. r) instalacja wentylacji grawitacyjnej, s) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, t) przyłącza (przebudowa istniejących przyłączy): – przyłącze wodociągowe, – przyłącze kanalizacyjne ściekowe, – przyłącze cieplne, – przyłącze kanalizacyjne deszczowe dla odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu szkoły, – projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni ulic po budowie przyłączy sanitarnych uzgodniony z zarządcą drogi. u) zieleń wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot Umowy należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Dokumentacja powinna być opracowana w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, natomiast II etap obejmuje pozostałe roboty i przekazanie całości obiektu do użytkowania. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania Dokumentacji projektowo-przetargowej – w
  terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje: – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 140 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać: 1) podział i adaptację budynku na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: ZSS 99 oraz MOS nr 1 z częścią hostelu, 2) dostosowanie całego obiektu do aktualnych przepisów prawa budowlanego, 3) zaprojektowanie na terenie zewnętrznym placu manewrowego dla PSP, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżni oraz ogródka dydaktycznego, 4) wykonanie dokumentacji w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, 5) wykonanie dokumentacji zgodnie z założeniami programowymi Użytkowników (załącznik Nr 12 do SIWZ), 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wskazaniem elementów niezbędnych do wymiany lub przebudowy: – architektoniczno-budowlana z elementami konstrukcji – 3 egz. – instalacji sanitarnych wraz z przyłączami – 3 egz. – instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przyłączami – 3 egz. – zieleń – 3 egz. c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji – 3 egz. d) opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej – 3 egz. e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych przebudowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkowników. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami uwzględniającego etapowanie robót w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), c) informację dotyczącą BIOZ, d) projekt rozbiórek, e) scenariusz pożarowy dla obiektu. 4)Wykonanie projektów wykonawczych uwzględniających etapowanie robót-6 egz. a) architektura, b) architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń, c) architektura – wyposażenie, d) zagospodarowanie terenu, e) rojekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, bieżni, ogródka dydaktycznego, siłowni zewnętrznej, f) projekt odwodnienia terenu, g) projekt drogowy, h) projekt ogrodzenia, i) projekt rozbiórek j) projekt konstrukcji, k) projekt windy, l) instalacje elektryczne w tym: – sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników i rozdzielni piętrowych, instalacje elektryczne na terenie zewnętrznym (gniazda, oświetlenie ogólne i boisk sportowych), – instalacja oświetlenia ogólnego i pomieszczeń do nauki, – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej, – specjalistyczna instalacja przyzywowa i dzwonkowa dla potrzeb szkół, – system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów, – instalacja połączeń wyrównawczych, – instalacja odgromowa, m) instalacje teletechniczne w tym: – Sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi), – System telewizji CCTV, – Systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), – System kontroli dostępu (KD) oraz instalacja wideodomofonowa, – Systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż., – Instalacje multimedialne, – System sygnalizacji alarmowej z toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. – Wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru. n) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: – węzeł cieplny wraz z automatyką, – instalacja centralnego ogrzewania, – instalacja ciepła technologicznego, – instalacja ciepłej wody i cyrkulacji o) instalacja i sieć gazowa (likwidacja) p) instalacja wod-kan: – poziomy kanalizacyjne, – instalacja wod-kan, biały montaż i wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych, – instalacje p.poż. r) instalacja wentylacji grawitacyjnej, s) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, t) przyłącza (przebudowa istniejących przyłączy): – przyłącze wodociągowe, – przyłącze kanalizacyjne ściekowe, – przyłącze cieplne, – przyłącze kanalizacyjne deszczowe dla odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu szkoły, – projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni ulic po budowie przyłączy sanitarnych uzgodniony z zarządcą drogi. u) zieleń wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot Umowy należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Dokumentacja powinna być opracowana w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, natomiast II etap obejmuje pozostałe roboty i przekazanie całości obiektu do użytkowania. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykon
  ania Dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje: – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 140 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 04.02.2015 r. wraz ze zmodyfikowanym Zestawieniem kosztów zamówienia – pobierz

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 9 i Nr 11 z rozszerzeniem .doc – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/2/DZP-1/2015 06 marca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24“ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 9 złożoną przez Wykonawcę – BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Ptasia 19,
(kod:
05-077) Warszawa.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 lutego 2015 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziesięć ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)     Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi Nr 89 B, 95-061 Dmosin (Oferta Nr 1),

2)     KOSIK Autorska Pracownia Architektury Agnieszka Kosik – Wolny, ul. Damrota 37/2, 50 – 306 Wrocław
(Oferta Nr 2),

3)     Architektów Grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska, ul. G. Zapolskiej 24a/44, 30-126 Kraków (Oferta Nr 3),

4)     WXCA Sp. z o.o. ul. Górczewska 242/9, 01-460 Warszawa (Oferta Nr 4),

5)     Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt  V-projekt Aleksander Mirek, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków (Oferta Nr 5),

6)     Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Sp. z o.o.,
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz (Oferta Nr 6),

7)     WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań (Oferta Nr 7),

8)     Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B/5, 80-541 Gdańsk, (Oferta Nr 8),

9)     BeMM Architekci Sp. z .o.o., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa (Oferta Nr 9),

10) Konsorcjum Firm: 1) Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2 63-400 Ostrów Wielkopolski – Lider 2) APS 97 Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16a / 22, 05-500 Piaseczno (Oferta Nr 10).

przy czym:

Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie:

– art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II niniejszego pisma),

– art. . 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II i III niniejszego pisma),

Oferta Nr 3 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II i III niniejszego pisma) ,

Oferta Nr 5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II i III niniejszego pisma),

Oferta Nr 10 – została odrzucona na podstawie:

– art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II niniejszego pisma),

– art. . 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II i III niniejszego pisma),

Oferta Nr 1, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 9 w kryterium oceny ofert: „Cena”, Termin wykonania dokumentacji oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania dokumentacji

Razem
1 430 496,75

—————  x 90 = 60,5

640 550,00

200

————-  x 10 = 10

200

70,5
4 430 496,75

—————  x 90 = 88,4

438 495,00

200

————-  x 10 = 10

200

98,4
6 430 496,75

—————  x 90 = 77,8

498 022,25

200

————-  x 10 = 10

200

87,8
7 430 496,75

—————  x 90 = 81,7

474 145,94

200

————-  x 10 = 10

200

91,7
8 430 496,75

—————  x 90 = 74,8

517 707,00

200

————-  x 10 = 9,5

210

84,3
9 430 496,75

—————  x 90 = 90,0

430 496,75

200

————-  x 10 = 10

200

100

 

Zastepca Dyrektora

ds. technicznych

Jan Leśniewski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer ogłoszenia: 59200 – 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22078 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać: 1) podział i adaptację budynku na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: ZSS 99 oraz MOS nr 1 z częścią hostelu, 2) dostosowanie całego obiektu do aktualnych przepisów prawa budowlanego, 3) zaprojektowanie na terenie zewnętrznym placu manewrowego dla PSP, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżni oraz ogródka dydaktycznego, 4) wykonanie dokumentacji w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, 5) wykonanie dokumentacji zgodnie z założeniami programowymi Użytkowników (załącznik Nr 12 do SIWZ), 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wskazaniem elementów niezbędnych do wymiany lub przebudowy: – architektoniczno-budowlana z elementami konstrukcji – 3 egz. – instalacji sanitarnych wraz z przyłączami – 3 egz. – instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przyłączami – 3 egz. – zieleń – 3 egz. c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji – 3 egz. d) opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej – 3 egz. e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych przebudowy zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi Użytkowników. Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami uwzględniającego etapowanie robót w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi: (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), c) informację dotyczącą BIOZ, d) projekt rozbiórek, e) scenariusz pożarowy dla obiektu. 4)Wykonanie projektów wykonawczych uwzględniających etapowanie robót-6 egz. a) architektura, b) architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń, c) architektura – wyposażenie, d) zagospodarowanie terenu, e) projekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, bieżni, ogródka dydaktycznego, siłowni zewnętrznej, f) projekt odwodnienia terenu, g) projekt drogowy, h) projekt ogrodzenia, i) projekt rozbiórek j) projekt konstrukcji, k) projekt windy, l) instalacje elektryczne w tym: – sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników i rozdzielni piętrowych, instalacje elektryczne na terenie zewnętrznym (gniazda, oświetlenie ogólne i boisk sportowych), – instalacja oświetlenia ogólnego i pomieszczeń do nauki, – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej, – specjalistyczna instalacja przyzywowa i dzwonkowa dla potrzeb szkół, – system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów, – instalacja połączeń wyrównawczych, – instalacja odgromowa, m) instalacje teletechniczne w tym: – Sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi), – System telewizji CCTV, – Systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), – System kontroli dostępu (KD) oraz instalacja wideodomofonowa, – Systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż., – Instalacje multimedialne, – System sygnalizacji alarmowej z toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. – Wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru. n) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: – węzeł cieplny wraz z automatyką, – instalacja centralnego ogrzewania, – instalacja ciepła technologicznego, – instalacja ciepłej wody i cyrkulacji o) instalacja i sieć gazowa (likwidacja) p) instalacja wod-kan: – poziomy kanalizacyjne, – instalacja wod-kan, biały montaż i wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych, – instalacje p.poż. r) instalacja wentylacji grawitacyjnej, s) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, t) przyłącza (przebudowa istniejących przyłączy): – przyłącze wodociągowe, – przyłącze kanalizacyjne ściekowe, – przyłącze cieplne, – przyłącze kanalizacyjne deszczowe dla odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu szkoły, – projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni ulic po budowie przyłączy sanitarnych uzgodniony z zarządcą drogi. u) zieleń wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot Umowy należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Dokumentacja powinna być opracowana w podziale na II etapy, które umożliwią częściowe użytkowanie obiektu w trakcie realizacji robót, przeznaczone dla funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, tj. tymczasowo dla 80 uczniów, natomiast II etap obejmuje pozostałe roboty i przekazanie całości obiektu do użytkowania. Ter
min wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania Dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje: – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 130 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 140 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BEMM ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ptasia nr 19, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 575105,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 430496,75

Oferta z najniższą ceną: 158585,00 / Oferta z najwyższą ceną: 640550,00

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 stycznia 2015 godz 12:19
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:45