środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215371-2014 z dnia 2014-10-13 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Wymianę starych rur stalowych CO na nowe plastikowe w pomieszczeniach piwnicznych budynku C. 2.Wykonanie obudowy ognioodpornej o odporności ogniowej EI 120 zestawu hydroforowego wraz z…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, określonych w protokole konieczności na roboty dodatkowe Nr 3 z dnia 29.09.2014 r
Numer ogłoszenia: 217427 – 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215371 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, określonych w protokole konieczności na roboty dodatkowe Nr 3 z dnia 29.09.2014 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wymianę starych rur stalowych CO na nowe plastikowe w pomieszczeniach piwnicznych budynku C. 2. Wykonanie obudowy ognioodpornej o odporności ogniowej EI 120 zestawu hydroforowego wraz z agregatem prądotwórczym podtrzymującym napięcie wraz z otworem rewizyjnym umożliwiającym wykonanie czynności serwisowych i ewentualnych napraw oraz z sąsiadującymi czterema słupami stalowymi konstrukcji nośnej budynku i rurami wychodzącymi z powyższego węzła w tej strefie pożarowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SILTEN TERBUD Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24930,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 34000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 34000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie przedmiotowych dodatkowych robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Ich wykonanie stało się konieczne w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ad. II. 3) pkt 1. Podczas wykonywania robót budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C zauważono wycieki z istniejącej, starej instalacji c.o. wykonanej z stali. Z uwagi na fakt, iż stan techniczny istniejących rur jest zły, a planowana była ich zabudowa z płyt g-k, pozostawienie obecnego stanu mogłoby spowodować zalanie i zniszczenie wyremontowanych pomieszczeń piwnicznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany starych rur stalowych, skorodowanych CO na nowe plastikowe w pomieszczeniach piwnicznych budynku C. Powyższą konieczność potwierdził wpisem do Dziennika Budowy Projektant. Ad. II. 3) pkt 2. Z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz brak wydzielonego pomieszczenia na urządzenia wymienione poniżej i zalecenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, należy wykonać obudowę ognioodporną o odporności ogniowej EI 120 zestawu hydroforowego wraz z agregatem prądotwórczym podtrzymującym napięcie wraz z otworem rewizyjnym umożliwiającym wykonanie czynności serwisowych i ewentualnych napraw. Opinia rzeczoznawcy została przedstawiona dopiero w tracie wykonywania robót budowlanych, a konieczność jej wykonania potwierdził wpisem do Dziennika budowy Projektant.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 15 października 2014 godz 11:52
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:10