środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170.
Numer ogłoszenia: 21232 – 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ogólny opis planowanej inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Korkowej 170, na dz. o nr ewid. 170/2 w obrębie 3-10-01 na terenie Lasu Miejskiego Jana III Sobieskiego. Zgodnie z ustawą O lasach z dnia 28 września 1991 inwestycja jest traktowana jako integralna część lasu w skład, którego wchodzi. Na terenie działki usytuowany jest obiekt kubaturowy, zlokalizowany w centralnej części obszaru objętego projektowaniem, przeznaczony do rozbiórki. W jego miejsce zakłada się budowę nowego budynku z przeznaczeniem na lecznicę z biurami i administracją. Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym pod dwuspadowym dachem z mansardami i oknami połaciowymi doświetlającymi pomieszczenia biurowe na poddaszu. Rzut budynku na planie litery L z wyraźnym podziałem funkcji: skrzydło północno – wschodnie część biurowo – administracyjna oraz skrzydło zachodnie rehabilitacja zwierząt z boksami i wybiegami w kierunku zachodnim. Wejście do części biurowej planowane jest od północy, wejście do części lecznicy od wschodu. Projektowane jest też nowe ogrodzenie z bramą i furtkami od strony drogi leśnej. Zaopatrzenie w media – budynki podłączone będą do sieci elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej i gazowej. 2. Charakterystyczne Parametry Techniczne Budowanego Budynku: 1. Powierzchnia zabudowy ok. 1088,00 m 2 2. Powierzchnia użytkowa ok. 866,20 m 2 3. Kubatura ok. 4075,00 m 3 4. Wysokość budynku ok. 9,40 m 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie zamiennego projektu budowlanego (w 6 egz.) uwzględniającego wykonanie: a) sieci uzbrojenia terenu, b) układu komunikacyjnego, c) ukształtowania terenu i zieleni, d) płyty gnojnej o wym. 3mx6m, e) chłodni kontenerowej o min. wym. dł. 3,0 m x szer. 2,0 m x wys. 2,0 m., wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) istniejący projekt architektury należy dostosować do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz po wykonaniu pozostałych projektów, uzgodnić międzybranżowo wprowadzając ewentualne zmiany i uszczegółowienia, b) istniejący projekt konstrukcji należy dostosować do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz po wykonaniu pozostałych projektów, uzgodnić międzybranżowo wprowadzając ewentualne zmiany i uszczegółowienia, c) projekt wykonawczy drogowy – drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, d) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, w tym projekt zieleni, ogrodzenia oraz małej architektury, e) zamienny projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w tym: – uzyskanie warunków technicznych od MPWiK dostawy i podłączenia wody i odprowadzenia ścieków – (zapotrzebowanie wody na cele socjalne min. 3,0 dm3/s, do zewnętrznego gaszenia pożaru min. 10 dm3/s (1 hydrant zewnętrzny)); – projekt przyłącza wody do sieci miejskiej, – projekt przyłącza kanalizacyjnego do kanału ściekowego w ulicy Jagiellońskiej z projektem przepompowni ścieków sanitarnych i technologicznych, – projekt instalacji wewnętrznej wod. – kan. i c.w.u, – projekt instalacji c.o. i ciepła technologicznego, – projekt instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia pomieszczenia serwerowni, – projekt instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej z uzgodnieniem przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa (obiekt będzie wyposażony w kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz trzy kuchenki dwupalnikowe i jedną kuchnię czteropalnikową bez piekarnika), – projekt technologii kotłowni gazowej, – projekt wykonawczy płyty gnojnej, – projekt wykonawczy chłodni kontenerowej o wym. dł. 3,0 m x szer. 2,0 m x wys. 2,0 m, f) zamienny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, w tym: – szczegółowy bilans mocy, – projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji), – projekt oświetlenia zewnętrznego terenu, – projekt instalacji gniazd wtykowych: ogólne i sieć wydzielona na potrzeby stanowisk komputerowych, – projekt elektryczny technologii kotłowni, – projekt instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych i ochrony przepięciowej; g) zamienny projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej, w tym: – uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, – projekt przyłącza teletechnicznego, – projekt okablowania strukturalnego wraz z instalacją telefoniczną, – projekt centrali telefonicznej wewnętrznej, – projekt systemu włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu, – projekt systemu telewizji dozorowej (CCTV), – projekt instalacji RTV i antenowej, h) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia. 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 4) Przedmiary robót – 6 egz. 5) Kosztorysy inwestorskie oraz szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 6) Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.1. Dokumentację projektową należy wykonać w formie: 1) papierowej – w ilościach j.w. 2) elektronicznej po 1 ezg. – na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany i projekty wykonawcze – w formacie dwg lub dxt i PDF b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia, części opisowe projektów – w programie Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie doc, c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym w formacie ath, d) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji – do dnia 30.04.2013 r., w tym: a) zamienny projekt budowlany – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, b) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie do dnia 30.04.2013 r., 3) Nadzór autorski, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót – do dnia 15.12.2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postepowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych usług, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: – wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę budynku o charakterze użyteczności publicznej**, o powierzchni użytkowej, co najmniej 800 m2, oraz – wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę budynku o charakterze użyteczności publicznej**, o wartości zamówienia, co najmniej 130.000,00 zł*** brutto; Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ***W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 15 stycznia 2013 r. 3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ,z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej, – architektonicznej, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalnościach: – drogowej, – telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawywykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), ogłoszenia Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, (kod: 00-099) Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień publicznych (I piętro, pokój 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, (kod: 00-099) Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień publicznych (I piętro, pokój 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2. w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2. w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Forlumarz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy zraz z załącznikami – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Projekt Budowlany – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Projekt wykonawczy – Architektura – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Projektwykonawczy – Konstrukcja – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Projekt wykonawczy – Instalacje Sanitarne – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Projekt wykonaczy – Instalacje Elektryczne – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20 lutego 2013 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/1/DZP-1/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-761), ul. Mesyńska 20.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

                         Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziesięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Mazowieckie Biuro Projektów „MAPRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (kod: 09-402), ul. Dworcowa 2 (Oferta Nr 1);

2)      SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-761), ul. Mesyńska 20 (Oferta Nr 2); 

3)      MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Chrzanowie (kod: 32-500), ul. Oświęcimska 90 B (Oferta Nr 3); 

4)      Karpla Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-050), ul. Brzozowa 17/16 (Oferta Nr 4); 

5)      Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100), ul. Kozacka 17-19/6 (Oferta Nr 5); 

 6)      Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Budprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100), ul. Szosa Chełmińska 119 (Oferta Nr 6); 

7)      ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-047), ul. B. Chrobrego 24/1 (Oferta Nr 7); 

8)      GRASS Firma Prywatna Tomasz A. Kwieciński z siedzibą w Warszawie (kod: 03-964), Al. St. Zjednoczonych 18 m. 98 (Oferta Nr 8); 

9)      NIXEN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (kod: 05-090), ul. Raszyńska 67 (Oferta Nr 9); 

10)  Czwarty Wymiar s.c. z siedzibą w Warszawie (kod: 04-502), ul. Korkowa 35 lok. 114 (Oferta Nr 10); 

przy czym:

– Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II  i III niniejszego pisma);

– Oferta Nr 3 i Oferta Nr 8 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II i III niniejszego pisma).

Oferta Nr 2, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7, Oferta Nr 9, Oferta Nr 10 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
2 84.870,00______________  x 100 = 100,0 pkt.84.870,00 100,0 pkt.
4 84.870,00______________  x 100 = 97,1 pkt87.400,00 97,1 pkt.
5 84.870,00______________  x 100 = 50,2 pkt.169.050,00 50,2 pkt.
6 84.870,00______________  x 100 = 53,3 pkt159.161,69 53,3 pkt.
7 84.870,00______________  x 100 = 30,0 pkt.282 900,00 30,0 pkt.
9 84.870,00______________  x 100 = 70,6 pkt.120.232,50 70,6 pkt.
10 84.870,00______________  x 100 = 74,8 pkt113.520,00 74,8 pkt.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170
Numer ogłoszenia: 79790 – 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21232 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Ogólny opis planowanej inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Korkowej 170, na dz. o nr ewid. 170/2 w obrębie 3-10-01 na terenie Lasu Miejskiego Jana III Sobieskiego. Zgodnie z ustawą O lasach z dnia 28 września 1991 inwestycja jest traktowana jako integralna część lasu w skład, którego wchodzi. Na terenie działki usytuowany jest obiekt kubaturowy, zlokalizowany w centralnej części obszaru objętego projektowaniem, przeznaczony do rozbiórki. W jego miejsce zakłada się budowę nowego budynku z przeznaczeniem na lecznicę z biurami i administracją. Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym pod dwuspadowym dachem z mansardami i oknami połaciowymi doświetlającymi pomieszczenia biurowe na poddaszu. Rzut budynku na planie litery L z wyraźnym podziałem funkcji: skrzydło północno – wschodnie część biurowo – administracyjna oraz skrzydło zachodnie rehabilitacja zwierząt z boksami i wybiegami w kierunku zachodnim. Wejście do części biurowej planowane jest od północy, wejście do części lecznicy od wschodu. Projektowane jest też nowe ogrodzenie z bramą i furtkami od strony drogi leśnej. Zaopatrzenie w media – budynki podłączone będą do sieci elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej i gazowej. 2. Charakterystyczne Parametry Techniczne Budowanego Budynku: 1. Powierzchnia zabudowy ok. 1088,00 m 2 2. Powierzchnia użytkowa ok. 866,20 m 2 3. Kubatura ok. 4075,00 m 3 4. Wysokość budynku ok. 9,40 m 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie zamiennego projektu budowlanego (w 6 egz.) uwzględniającego wykonanie: a) sieci uzbrojenia terenu, b) układu komunikacyjnego, c) ukształtowania terenu i zieleni, d) płyty gnojnej o wym. 3mx6m, e) chłodni kontenerowej o min. wym. dł. 3,0 m x szer. 2,0 m x wys. 2,0 m., wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) istniejący projekt architektury należy dostosować do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz po wykonaniu pozostałych projektów, uzgodnić międzybranżowo wprowadzając ewentualne zmiany i uszczegółowienia, b) istniejący projekt konstrukcji należy dostosować do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz po wykonaniu pozostałych projektów, uzgodnić międzybranżowo wprowadzając ewentualne zmiany i uszczegółowienia, c) projekt wykonawczy drogowy – drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, d) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, w tym projekt zieleni, ogrodzenia oraz małej architektury, e) zamienny projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w tym: – uzyskanie warunków technicznych od MPWiK dostawy i podłączenia wody i odprowadzenia ścieków – (zapotrzebowanie wody na cele socjalne min. 3,0 dm3/s, do zewnętrznego gaszenia pożaru min. 10 dm3/s (1 hydrant zewnętrzny)); – projekt przyłącza wody do sieci miejskiej, – projekt przyłącza kanalizacyjnego do kanału ściekowego w ulicy Jagiellońskiej z projektem przepompowni ścieków sanitarnych i technologicznych, – projekt instalacji wewnętrznej wod. – kan. i c.w.u, – projekt instalacji c.o. i ciepła technologicznego, – projekt instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia pomieszczenia serwerowni, – projekt instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej z uzgodnieniem przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa (obiekt będzie wyposażony w kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz trzy kuchenki dwupalnikowe i jedną kuchnię czteropalnikową bez piekarnika), – projekt technologii kotłowni gazowej, – projekt wykonawczy płyty gnojnej, – projekt wykonawczy chłodni kontenerowej o wym. dł. 3,0 m x szer. 2,0 m x wys. 2,0 m, f) zamienny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, w tym: – szczegółowy bilans mocy, – projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji), – projekt oświetlenia zewnętrznego terenu, – projekt instalacji gniazd wtykowych: ogólne i sieć wydzielona na potrzeby stanowisk komputerowych, – projekt elektryczny technologii kotłowni, – projekt instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych i ochrony przepięciowej; g) zamienny projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej, w tym: – uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, – projekt przyłącza teletechnicznego, – projekt okablowania strukturalnego wraz z instalacją telefoniczną, – projekt centrali telefonicznej wewnętrznej, – projekt systemu włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu, – projekt systemu telewizji dozorowej (CCTV), – projekt instalacji RTV i antenowej, h) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia. 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 4) Przedmiary robót – 6 egz. 5) Kosztorysy inwestorskie oraz szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 6) Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.1. Dokumentację projektową należy wykonać w formie: 1) papierowej – w ilościach j.w. 2) elektronicznej po 1 ezg. – na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany i projekty wykonawcze – w formacie dwg lub dxt i PDF b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia, części opisowe projektów – w programie Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie doc, c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym w formacie ath, d) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji – do dnia 30.04.2013 r., w tym: a) zamienny projekt budowlany – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, b) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie do dnia 30.04.2013 r., 3) Nadzór autorski, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót – do dnia 15.12.2013 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112938,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84870,00
 • Oferta z najniższą ceną: 77625,00 / Oferta z najwyższą ceną: 282900,00
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 15 stycznia 2013 godz 12:07
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 9 grudnia 2016 godz 12:24