środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 197007-2014 z dnia 2014-09-16 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty wymienione w Załączniku Nr 1 Zakres robót uzupełniających oraz nw. dokumenty przekazane Wykonawcy robót przy zawieraniu umowy podstawowej tj. Nr 11/DZP-2/2014 z 04.04.14 r.: 1)…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer
Numer ogłoszenia: 208237 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197007 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty wymienione w Załączniku Nr 1 tj. Zakres robót uzupełniających oraz nw. dokumenty przekazane Wykonawcy robót przy zawieraniu umowy podstawowej tj. Nr 11/DZP-2/2014 z 04.04.14 r.: 1) Decyzja Nr 820/2013 z dnia 13.11.2013 r. zmieniająca decyzję o pozwolenie na budowę oraz zatwierdzająca zamienny projekt budowlany, 2) zamienny projekt budowlany wielobranżowy, 3) projekty wykonawcze, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.22.00.00-5, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2, 45.31.23.00-0, 45.33.12.00-8, 45.31.42.00-3, 45.31.43.00-4, 45.31.56.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.22.00-9, 45.31.73.00-5, 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1251554,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 1485513,13

· Oferta z najniższą ceną: 1485513,13 / Oferta z najwyższą ceną: 1485513,13

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

· 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia 45160 – 2014) i oszacowane w wartości zamówienia podstawowego. Wobec powyższego przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust.1 pkt 6 dla udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 2.991.714,22 zł netto, 50% ww. kwoty stanowi wartość 1.495.857,11 zł netto, a wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia stanowi wartość 1.251.554,81 zł wobec czego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia, co zamówienie podstawowe i będzie realizowane przez tego samego Wykonawcę. Umowa z Wykonawcą na realizację zamówienia podstawowego została zawarta dnia 04.04.2014 r., wobec nie upłynął okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 października 2014 godz 10:38
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:11