środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 198176-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)remont…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44
Numer ogłoszenia: 206334 – 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198176 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) remont elewacji budynku szkoły, 2) oświetlenie zewnętrzne terenu, demontaż istniejących instalacji, 3) przyłącze kanalizacji deszczowej, 4) remont kanału technicznego (centralnego ogrzewania) zlokalizowanego na parterze, 5) wymiana węzła cieplnego na nowy oraz wykonanie prac montażowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.33.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa GOTOLET Joanna Trzaska, Jasienica, ul. Wołomińska 18A,, 05-240 Tłuszcz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 998524,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1119959,20
  • Oferta z najniższą ceną: 1119959,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1119959,20
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia 410900 – 2013) i oszacowane w wartości zamówienia podstawowego. Wobec powyższego przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust.1 pkt 6 dla udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamówienie podstawowe z wynagrodzeniem Wykonawcy 2.516.422,40 zł (Umowa Nr 68/DZP-2/2013) zostało udzielone dnia 18.12.2013 r. Szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego (998.524,13 zł) stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia, co zamówienie podstawowe i będzie realizowane przez tego samego Wykonawcę.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 25 czerwca 2014 godz 6:15
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:15