sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 187457-2012 z dnia 2012-08-30 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zasilenie ogrzewania rurociągów chłodu w niszy chillerów i zmiany w szafach automatyki, 2) zasilenie ogrzewania rurociągów instalacji tryskaczowej i zmiany w szafach automatyki (ogrzewanie instalacji…


Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 13/2012 z dnia 27.07.2012 r
Numer ogłoszenia: 206061 – 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187457 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 13/2012 z dnia 27.07.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zasilenie ogrzewania rurociągów chłodu w niszy chillerów i zmiany w szafach automatyki, 2) zasilenie ogrzewania rurociągów instalacji tryskaczowej i zmiany w szafach automatyki (ogrzewanie instalacji tryskaczowej na poziomie 209 w osiach 8-9/D-E), 3) ułożenie kabla grzewczego wraz z zasileniem ogrzewania rurociągów chłodu i zmiany w szafach automatyki (ogrzewanie instalacji chłodu w maszynowni M1 w podłodze podniesionej na poziomie 213 w osiach 6-7/F-G).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.- Lider, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15099,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18499,20
  • Oferta z najniższą ceną: 18499,20 / Oferta z najwyższą ceną: 18499,20
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postepowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę, projektanci instalacji sanitarnych po uzgodnieniu z Inwestorem, Wykonawcą oraz w odniesieniu do potencjalnych ryzyk i wymagań VdS stwierdzili konieczność zapobieżenia uszkodzenia instalacji tryskaczowej oraz instalacji wody lodowej na wypadek zamrożenia rurociągów: a) instalacji wody lodowej prowadzonych na wolnym powietrzu w obrębie poziomu 213, osie 6-7/F-G, b) instalacji tryskaczowej w obrębie poziomu 209, osie 8-9/D-E, c) instalacji wody lodowej prowadzonych pod podłogą czerpni powietrza do maszynowni M1 na poziomie 213 w osiach 6-7/F-G. W związku ze stwierdzonymi faktami uzgodniono rozwiązania dodatkowe polegające na rozszerzeniu ochrony przed zamrożeniem poprzez rozbudowę instalacji elektrycznego ogrzewania rurociągów celem objęcia ochroną przed zamrożeniem potencjalnie narażonych rurociągów oraz poprawieniem warunków eksploatacji podczas normalnego użytkowania, w zakresie jak opisano poniżej: Ad.Sekcji II.1) Rozszerzenie ochrony przed zamrożeniem rurociągów instalacji wody lodowej na odcinku rur wody lodowej prowadzonych na wolnym powietrzu w strefie montażu agregatów wody lodowej, od ściany zewnętrznej budynku do agregatów wody lodowej w obrębie poziomu 213, osie 7-8/E-G. Wymieniony zakres robót nie był objęty zakresem zamówienia podstawowego w zakresie elektrycznej instalacji zasilającej i sterującej do kabli grzejnych na rurociągach. Kable grzejne ujęto w PW instalacji sanitarnych (wody lodowej), w PW instalacji elektrycznych nie przewidziano zasilania i sterowania do w/w elementów grzejnych. Konieczność wykonania robót ujawniła się w trakcie realizacji robót po weryfikacji dokumentacji oraz przekazaniu przez nadzór autorski rewizji projektowych. Nie ma możliwości wykonania w sposób prawidłowy zakresu zamówienia podstawowego bez wykonania ww. robót dodatkowych ponieważ zachodzi ryzyko uszkodzenia instalacji w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. zamrożenia i rozsadzenia rurociągów wody lodowej podczas wystąpienia ujemnych temperatur. Ad. Sekcji II.2) Rozszerzenie ochrony przed zamrożeniem rurociągów instalacji tryskaczowej poprzez doprowadzenie zasilania do kabli grzejnych na odcinkach rurociągów potencjalnie narażonych na zamrożenie w obrębie poziomu 209, osie 8-9/D-E. Wykonanie ww. ochrony przed zamrożeniem według wymagań standardów VdS poprzez zdublowanie zasileń, sterowań i monitorowań przewodów grzejnych na rurociągach. Wymieniony zakres robót nie był objęty zakresem zamówienia podstawowego w zakresie elektrycznej instalacji zasilającej i sterującej do kabli grzejnych na rurociągach. Jeden kabel grzejny ujęto w PW instalacji sanitarnych (instalacja tryskaczowa), w PW instalacji elektrycznych nie przewidziano zasilania i sterowania do w/w elementu grzejnego. Konieczność wykonania robót dodatkowych ujawniła się w trakcie realizacji robót, po weryfikacji dokumentacji w zakresie dostosowania instalacji ogrzewczej rurociągów instalacji tryskaczowej do wymogów standardu VdS oraz przekazaniu przez nadzór autorski rewizji projektowych. Według wymogu VdS na tym rurociągu powinny znajdować się dwa równoległe przewody grzejne z niezależnymi sterowaniami, monitorowaniami i zasileniami. Nie ma możliwości wykonania w sposób prawidłowy zakresu zamówienia podstawowego bez wykonania ww. robót dodatkowych ponieważ zachodzi ryzyko uszkodzenia instalacji w przypadku jej zadziałania podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (napełnienie wodą zamrożonych rur), braku skutecznej ochrony przeciw-pożarowej oraz uwag w trakcie odbioru instalacji przez VdS. Ad. Sekcji II.3) Wykonanie ochrony przed zamrożeniem rurociągów instalacji wody lodowej prowadzonych w maszynowni M1 w strefie podłogi podniesionej na poziomie 213 w osiach 6-7/F-G. Wymieniony zakres robót nie był objęty zakresem zamówienia podstawowego. Konieczność wykonania robót ujawniła się po fakcie wykonania podłogi podniesionej w strefie wyrzutni maszynowni M1 (wykonano według Protokołu Konieczności 10/2012, uzasadnienie robót dodatkowych w zakresie PK 10/2012), rury prowadzone w nowopowstałej nie ogrzewanej strefie podpodłogowej mogą zostać zamrożone podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Nie ma możliwości wykonania w sposób prawidłowy zakresu zamówienia podstawowego bez wykonania robót dodatkowych ponieważ zachodzi ryzyko uszkodzenia instalacji w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. zamrożenia i rozsadzenia rurociągów wody lodowej podczas wystąpienia ujemnych temperatur. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 09.04.2009 r. Umowy przez: 1. POLIMEX – MOSTOSTAL S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa – Lider, 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wlkp – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 45/DZP-2/2009 z dnia 17.06.2009 r. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa-Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 27 września 2012 godz 8:46
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:59