środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 184722-2013 z dnia 2013-05-10 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18 B z dnia 18.07.2012 r. Zakres…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18 B z dnia 18.07.2012 r
Numer ogłoszenia: 203398 – 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184722 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18 B z dnia 18.07.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18 B z dnia 18.07.2012 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie kanałów żelbetowych dla przewodów wentylacji mechanicznej w piwnicach budynku A.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider, ul. Konstruktorska Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • 2. Acciona Infraestructuras S.A.- Partner, Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18, Parque Empresarial la Moraleja, kraj/woj. Hiszpania.
  • 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna – Partner, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93620,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 141450,59
  • Oferta z najniższą ceną: 141450,59 / Oferta z najwyższą ceną: 141450,59
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.). Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18B z dnia 18.07.2012 r.: Wykonanie zamiennej dokumentacji wykonawczej podbicia fundamentów (protokół konieczności nr 15 na skutek katastrofy budowlanej i nakazu PIP opracowania nowego projektu technologii podbicia) dla budynków AA, AB, AC z uwzględnieniem szczegółowego projektu podbicia fundamentów (podział na działki robocze w pionie i poziomie dla ław FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 wraz z planem podbicia) spowodowało zmianę rzędnej posadowienia budynków na /-/ 5,18 m dla ław wewnętrznych oraz /-/ 4,43m dla ław zewnętrznych. Projektant pełniący nadzór autorski konstrukcji p. Dariusz Snycerz (rezygnacja autora projektu wykonawczego p. T. Teterycza) przyjął nowy schemat statyczny pracy fundamentów i wynikające stąd zmiany. Brak możliwości wykonania podłogi podniesionej, która posiadałaby wymaganą przepisami przestrzeń dla przeprowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej spowodowało, iż zrezygnowano z wysokiej podniesionej podłogi. Wykonanie posadzki w poziomie górnym kanałów wentylacji mechanicznej znacznie poprawiło stateczność ścian zewnętrznych (pod posadzką grunt zagęszczony, spełniony warunek dla fundamentów wymaganego Dmin). Dla instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano kanały żelbetowe, co umożliwiło podniesienie poziomu podbicia ław zewnętrznych z /-/ 4,83 do /-/ 4,43. Kanały dla przewodów wentylacji mechanicznej zaprojektowano z betonu C25/C30 i zazbrojono prętami ø 6 ze stali A-IIIN. Kanały należy wykonywać na podkładzie z chudego betonu lub bezpośrednio na piasku zagęszczonym do Is = 0,98. Przerwy robocze kanałów bez ograniczeń, styk przerwy roboczej będzie pokryty środkiem szczepiającym dobrej jakości bezpośrednio przed betonowaniem dalszej części kanału. Kanały będą przykryte płytą żelbetową gr. 6 cm wylewaną na mokro na szalunku traconym np. z blachy fałdowej. Płyta przykrycia będzie wykonana po ułożeniu kanałów. Płyta będzie zdylatowana (pocięta) na odcinki nie dłuższe niż 60 cm. W płycie wykonane zostaną otwory o wymiarach odpowiadających wymiarom rewizji. Izolacje kanałów będą wykonane wg proj. architektonicznych. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2. Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 27 maja 2013 godz 8:58
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:22