wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w obiekcie Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej

Numer ogłoszenia: 19654 – 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w obiekcie Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostarczenie, rozmieszczenie oraz zamontowanie urządzeń (wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi;
2) uruchomienie zainstalowanego systemu oraz przeszkolenie pracowników Użytkownika z obsługi urządzeń stanowiących ww. wyposażenie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.97.10.00-4, 35.12.53.00-2, 31.32.17.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy wraz z montażem systemu monitoringu o wartości zamówienia co najmniej 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto**.
Uwaga!
a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) dokumentu (np. referencji) potwierdzającego, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 20 stycznia 2012 r.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) i w Sekcji III.5), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).
3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Uwaga!
W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.02.2012 godzina 11:30,
miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

c) dokumenty, o których mowa w sekcji III.5), tj. opisy urządzeń technicznych, rozumiane są jako dokumenty zawierające parametry techniczne sprzętu (produktu), np. opisy techniczne, karty technologiczne – należy złożyć w odniesieniu do każdego z produktów oferowanych w pozycjach: 1, 2, 3, 5, 7 i 8 w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia (stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 25055 – 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19654 – 2012 data 20.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Numer ogłoszenia: 34138 – 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19654 – 2012 data 20.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Numer ogłoszenia: 43792 – 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19654 – 2012 data 20.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) dokumenty, o których mowa w sekcji III.5), tj. opisy urządzeń technicznych, rozumiane są jako dokumenty zawierające parametry techniczne sprzętu (produktu), np. opisy techniczne, karty technologiczne – należy złożyć w odniesieniu do każdego z produktów oferowanych w pozycjach: 1, 2, 3, 5, 7 i 8 w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia (stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) dokumenty, o których mowa w sekcji III.5), tj. opisy urządzeń technicznych, rozumiane są jako dokumenty zawierające parametry techniczne sprzętu (produktu), np. opisy techniczne, karty technologiczne – należy złożyć w odniesieniu do każdego z produktów oferowanych w pozycjach: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 oraz 2.1 i 2.2 w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia (stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia“ – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Ogólna charakterystyka planowanego systemu – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rys. 1 – Rzut budynku – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rys. 2 – Projekt zagospodarowania terenu – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rys. 3 – Przewidywany schemat połączeń elementów systemu – Pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Rys. 4 – Plan rozmieszczenia kamer wewnętrznych – Pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Rys. 5 – Plan rozmieszczenia kamer zewnętrznych – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pismo z dnia 30.01.2012 r. – pobierz

Pismo z dnia 03.02.2012 r. – Pobierz

Pismo z dnia 14.02.2012 r. – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/3/DZP-1/2012                                                              29 marca 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w obiekcie Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 13 złożoną przez Wykonawcę – TELSKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-968), ul. Przyczółkowa 15.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lutego 2012 r. do godz. 11:30 zostało złożonych szesnaście Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.      KAMAR SYSTEM z siedzibą we Wrześni (kod: 62-300), ul. Dębowa 6, Bierzglinek; (Oferta Nr 1);
2.      AD TECHNICAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (kod: 82-200), ul. Grunwaldzka 16-18 (Oferta Nr 2);
3.      ALAR Andrzej Rogalski z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-024), ul. Kraszewskiego 45 (Oferta Nr 3);
4.      ARTOM ARTUR URBAŃCZYK z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (kod: 97-300), ul. Grota Roweckiego 4 (Oferta Nr 4);
5.      Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. z siedzibą w Kielcach (kod: 25-366), ul. Śniadeckich 31 (Oferta Nr 5);
6.      Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673), ul. Konstruktorska 11 A (Oferta Nr 6);
7.      ETNA PLUS Edgard Wartałowicz z siedzibą w Pierzchnicy (kod: 26-015), ul. Wyszyńskiego 16 (Oferta Nr 7);
8.      KARTEL TECH Import-Eksport Paweł Zdziarski z siedzibą w Sierpcu (kod: 09-200), ul. Narutowicza 2 (Oferta Nr 8);
9.      „BRADEX” Tomasz Barszcz z siedzibą w Wołominie (kod: 05-200), ul. Warszawska 18 (Oferta Nr 9);
10.  SOFTEX DATA S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-822), ul. Poleczki 47 (Oferta Nr 10);
11.  ELPRIM Piotr Piotrowski z siedzibą w Szymanowie (kod: 96-516), Nowa Piasecznica 14/2 (Oferta Nr 11);
12.  „TOMKAR – elektrotechnika” Tomasz Karpowicz z siedzibą w Warszawie (kod: 03-158), ul. Mehoffera 103B/27 (Oferta Nr 12);
13.  TELSKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-968), ul. Przyczółkowa 15 (Oferta Nr 13);
14.  PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński z siedzibą w Warszawie (03-948), ul. Meksykańska 6 lok. 101 (Oferta Nr 14);
15.  P.U.H. PIKREM Piotr Kańczugowski z siedzibą w Lublinie (kod: 20-323), ul. Puchacza 8/25 (Oferta Nr 15);|
16.  GRUPA EDEN Mariusz Jóźwiak z siedzibą w Garbowie (kod: 21-080), Wola Przybysławska 152 (Oferta Nr 16).

przy czym:
–  Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
–  Oferta Nr 2 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 oraz pkt 7 Ustawy;
–  Oferta Nr 3 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4, pkt 6 oraz pkt 8 Ustawy;
–  Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i pkt 6 Ustawy;
–  Oferta Nr 5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 oraz pkt 7 Ustawy;
–  Oferta Nr 6 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 oraz pkt 6 Ustawy;
–  Oferta Nr 7 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 7 Ustawy;
–  Oferta Nr 8 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
–  Oferta Nr 9 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
–  Oferta Nr 10 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
–  Oferta Nr 11 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 Ustawy;
–  Oferta Nr 12 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 Ustawy;
–  Oferta Nr 15 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy;
–  Oferta Nr 16 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Oferty: Nr 13 i Nr 14 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofertom Nr 13 i Nr 14 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:
Cena
Razem
13 68.912,60
___________  x 100 =  100,0
68.912,60
100,0 pkt
14 68.912,60
___________  x 100 =  94,8
72.728,67
94,8 pkt.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawa systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w obiekcie Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej

Numer ogłoszenia: 115692 – 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19654 – 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w obiekcie Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostarczenie, rozmieszczenie oraz zamontowanie urządzeń (wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi;
2) uruchomienie zainstalowanego systemu oraz przeszkolenie pracowników Użytkownika z obsługi urządzeń stanowiących ww. wyposażenie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.97.10.00-4, 35.12.53.00-2, 31.32.17.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 14.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TELSKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przyczółkowa 15, 02-968 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87936,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68912,60
Oferta z najniższą ceną: 32794,26 / Oferta z najwyższą ceną: 84396,00
Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 20 stycznia 2012 godz 12:42
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:30