sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 184243-2011 z dnia 2011-07-05 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6

Warszawa: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6
Numer ogłoszenia: 190269 – 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184243 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Architekt Radosław Guzowski, Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89631,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 109593,00
  • Oferta z najniższą ceną: 109593,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109593,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Pan Radosław Guzowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Architekt Radosław Guzowski, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-236), przy ul. Świętojerskiej 5/7, jest autorem dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6, opracowanej w ramach umowy Nr 122/DZP-2/2010 z dnia 02.09.2010 r., dysponuje autorami koncepcji, dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, w tym: autorami projektu budowlanego, projektu wykonawczego, którzy są wpisani jako autorzy w decyzji o Pozwoleniu na budowę i przysługuje im ochrona osobistych praw autorskich. Ponadto, osoby te znają wszystkie aspekty techniczne, a także specyfikę sporządzonych opracowań. W związku z powyższym, zachodzi przypadek związany z ochroną praw autorskich, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 13 lipca 2011 godz 6:18
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:05