środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 176992-2011 z dnia 2011-06-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wykonawczej dla budynku B (modlitewni) oraz dla zabezpieczenia nowoodkrytych reliktów piwnic od strony ściany północnej modlitewni (CZĘŚĆ I) oraz projekt zamienny konstrukcji fundamentów z…

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176992 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wykonawczej dla budynku B (modlitewni) oraz dla zabezpieczenia nowoodkrytych reliktów piwnic od strony ściany północnej modlitewni (CZĘŚĆ I) oraz projekt zamienny konstrukcji fundamentów z uwzględnieniem szczegółowego projektu podbicia dla budynku AA, AB, AC (CZĘŚĆ II) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. CZĘŚĆ I – Dokumentacja projektowa zamienna wykonawcza dla budynku B (modlitewni) oraz dla zabezpieczenia nowoodkrytych reliktów piwnic od strony ściany północnej modlitewni: 1) Projekt wykonawczy architektoniczny. 2) Projekt wykonawczy konstrukcyjny. 3) Projekty zamienne wynikowe z powyższych. Opracowanie projektu wymaga uzgodnienia go z BSKZ. Powyższe opracowanie projektowe powinno uwzględniać warunki zawarte w Opinii konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej projektowanych rozwiązań remontu konserwatorskiego budynków przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi autorstwa dr inż. Stanisława Karczmarczyka oraz powinno uwzględniać dotychczasową dokumentację projektową dla inwestycji pn. Muzeum Warszawskiej Pragi. 2. CZĘŚĆ II – projekt zamienny konstrukcji fundamentów z uwzględnieniem szczegółowego projektu podbicia dla budynku AA, AB, AC oraz odwierty i ekspertyzy: 1) Wykonanie zamiennej dokumentacji wykonawczej konstrukcyjnej zbrojenia fundamentów dla budynków: AA, AB, AC z uwzględnieniem szczegółowego projektu podbicia fundamentów (podział na działki robocze w pionie i poziomie). 2) Wykonanie badania gruntu we wskazanych przez nadzór konstrukcji punktach na obiekcie AA, AB, AC w ilości 5 szt. 3) Wykonanie zamiennych rysunków konstrukcyjnych fundamentów wraz z planem podbicia uwzględniającym istniejące otwory drzwiowe i przejścia, zinwentaryzowanie i uaktualnienie otworów zamurowanych oraz planowanych otworów na przejścia instalacji (szczególnie kanałów wentylacyjnych w poziomie podłogowym kondygnacji -1) oraz nierównomierne posadowienie budynków. 4) Opracowanie szczegółowego opisu technologii kolejności wykonywania prac na poszczególnych obiektach oraz kolejności technologicznych wykonywania prac przy podbijaniu fundamentów w ramach obiektu. 5) Szczegółowe opracowanie projektu podbić, zawierające wytyczne techniczne i wykonawcze zasypywania piwnic do Dmin = 50 cm i ID = 0,6 opracowane na podstawie aktualnych wyników wierceń w piwnicach budynku. 6) Wykonanie zamiennych rysunków wykonawczych dla innych branż wynikających ze zmian konstrukcji fundamentów. 7) Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości wykorzystania (ocena stanu wytrzymałości konstrukcji witryn przy przeniesieniu ciężaru muru), lub pozostawienia w budynku AB witryn stalowych odkrytych w budynku AB (z końca XIX wieku od strony ul. Targowej) z podaniem sposobu ich oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoż. (z ewentualnymi wytycznymi dla generalnego projektanta powodującymi zmianę elewacji frontowej budynku AB). 8) Ekspertyza techniczna wytrzymałości fragmentu sklepień w dawnym trakcie przejazdowym według wskazania BSKZ oraz ścian i sklepień w piwnicach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PAS Projekt Archi Studio, ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130371,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 140000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 140000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) i lit. b).Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Ad. Sekcja II. 3) pkt 1. W związku z odkryciem reliktów piwnic po likwidacji straganów kupieckich od strony ściany północnej budynku B – modlitewni oraz w związku z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków (Opinia konstrukcyjno-budowlana dotycząca projektowanych rozwiązań remontu konserwatorskiego budynków przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi autorstwa dr inż. Stanisława Karczmarczyka w załączeniu), dotyczącymi konieczności wykonania nowego projektu architektoniczno – konstrukcyjnego, niezbędne jest dokonanie zmian w dokumentacji wykonawczej dla budynku B. Ponadto konieczne jest wykonanie dokumentacji dla zabezpieczenia reliktów piwnic przylegających do ściany północnej. Ad. Sekcja II.3) pkt 2. W związku z zaistniałą katastrofą budowlaną na terenie piwnic budynku AA (nastąpiło obsunięcie ściany, zerwanie sklepień z powodu wypchnięcia gruntu spod ściany), należy wykonać dokumentację zamienną konstrukcji fundamentów. W związku z faktem, iż usługi objęte przedmiotem zamówienia są ściśle związane z podstawową dokumentacją projektową – twórcom dokumentacji projektowej przysługują prawa wyłączne do tego projektu, w związku z czym należy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych autorom dokumentacji, do której wprowadzane są zmiany objęte niniejszym zamówieniem, tj. PAS Projekt Archi Studio z siedzibą w Nadarzynie (kod: 05-830), przy ul. Plantowej 5 – firmie, która wykonała dokumentację podstawową i która to firma jest w stanie zapewnić wprowadzenie zmian przez autorów – twórców dokumentacji, którym przysługuje ochrona na podstawie art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto ww. Wykonawca zapewnia nadzór autorski nad realizacją przedmiotowej inwestycji, wobec czego osoby pełniące nadzór autorski z ramienia Wykonawcy udzielają w toku wykonywanych robót porad i wskazówek Wykonawcy robót budowlanych, w związku z czym tylko pracownia PAS Projekt Archi Studio jest w stanie zapewnić spójną dokumentację, tj. uwzględniającą wykonany przez tę pracownię projekt, dotychczasowe problemy i sposób ich rozwiązywania oraz bieżące wydarzenia i wydawane przez nadzór autorski zalecenia. Wobec powyższego, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tylko ten Wykonawca jest w stanie prawidłowo wykonać niniejsze zamówienie, w związku z czym należy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 12 lipca 2011 godz 13:09
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:35