środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej
Numer ogłoszenia: 186582 – 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 1 egz. b) inwentaryzację istniejących obiektów wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy – 3 egz. c) ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu obiektu starej stajni przeznaczonej do przebudowy – 3 egz. d) szczegółową inwentaryzację istniejącej zieleni – 3 egz. e) dokumentację geologiczną, opracowaną po przeprowadzeniu badań geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stateczności skarpy, koncepcji odprowadzenia wód opadowych oraz budowy nowej studni do poboru wody – 3 egz. f) analizę stanu istniejącej studni wraz z przeprowadzeniem badania wydajności, analizą składu wody oraz oceną przydatności wody do spożycia – 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznych – w dwóch wariantach – nowego budynku wraz z koncepcją architektoniczną przebudowy budynku starej stajni oraz z zagospodarowaniem terenu – w 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego obiektu Centrum Edukacji Leśnej wraz z projektem przebudowy budynku starej stajni – w 6 egz. (poza lit. i) – w 2 egz.) – obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt architektoniczno-budowlany zawierający: charakterystykę energetyczną budynków wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla poszczególnych obiektów oraz dokumentacją geologiczną i geologiczno-inżynierską, c) projekt instalacji sanitarnych, d) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, e) projekt konstrukcji, f) informacja BIOZ, g) projekt rozbiórki istniejących obiektów podlegających rozbiórce, h) projekt drogi dojazdowej do nowoprojektowanego obiektu, spełniającej wymogi funkcjonalności i ochrony p. poż., i) wstępny kosztorys inwestorski. 4) Wykonanie Projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury, b) Projekt zieleni, c) Projekt ogrodzenia, d) Projekt drogowy drogi dojazdowej do posesji oraz dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie posesji, e) Projekt architektury ze scenariuszem pożarowym, f) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz projekt technologii kuchni, wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, g) Projekt konstrukcji, h) Projekt rozbiórki budynków podlegających rozbiórce, i) Projekt przebudowy budynku starej stajni, j) Projekt instalacji elektrycznych w tym: – projekt instalacji elektrycznych zasilania i oświetlenia, – projekt oświetlenia terenu, – projekt instalacji zasilania zewnętrznego w energię elektryczną, – projekt instalacji teletechnicznej wraz z przyłączem, – projekt instalacji RTV i antenowej, – projekt instalacji video domofonowej, – projekt instalacji telefonicznej, – projekt instalacji komputerowej, okablowania strukturalnego z dodatkową inst. elektryczną opartą o urządzenie ups, – projekt zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (BMS), – projekt instalacji sygnalizacji pożaru, – projekt instalacji antywłamaniowej, – projekt instalacji monitoringu (w tym inst. telewizji dozorowej), – projekt instalacji kontroli dostępu, – projekt instalacji nagłośnieniowej, multimedialnej (m.in. dla sal konferencyjnych, 2 sal wykładowych), – projekt przyłącza teleinformatycznego, – projekt przyłącza energetycznego (wraz z ew. stacją trafo), – projekt instalacji odgromowej, – wykonanie projektu usunięcia kolizji linii napowietrznej nn. k) Projekt instalacji sanitarnych w tym: – projekt instalacji gazowej wraz z kotłownią i zbiornikiem gazu, – projekt instalacji c.o., – projekt instalacji p.poż., – projekt instalacji zaopatrzenia w wodę – renowacja istniejącej studni oraz projekt nowej studni wraz ze stacją uzdatniania wody, – projekt instalacji wod-kan, – projekt instalacji wentylacji, – projekt instalacji klimatyzacji, – projekt instalacji ciepła technologicznego, – projekt sieci kanalizacji deszczowej, – projekt sieci kanalizacji sanitarnej, – projekt sieci wodociągowej i pożarowej, – projekt sieci cieplnej, – projekt sieci gazowej. 5) Przedmiary robót – 6 egz. 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 6 egz. 7) Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji powinna obejmować również wizualizację 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF, d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF, 3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, b) koncepcja architektoniczna – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany opracowany w oparciu o wybraną koncepcję – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy. Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji budowy Centrum – do dnia 30 listopada 2014 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych usług, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę budynku użyteczności publicznej**, o powierzchni użytkowej co najmniej 800 m2. oraz b) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę budynku użyteczności publicznej**, o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.*** Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ***W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 04 czerwca 2012 r. 3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej, – architektonicznej, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalnościach: – drogowej, – telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22). Opłata za SIWZ wynosi 217,30 zł brutto. Nr konta: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz 

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług – pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy  – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Decyzja Nr 2/URN/WIL/C2/11 z dnia 25.02.2011 r. – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Pismo U.m.st.W-wy Urzędu Dzielnicy Wilanów z dnia 19.11.2010 r. – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Pismo Lasów Miejskich z dnia 04.04.2012 r. – Założenia ramowe budynku CEL – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych – pobierz

Zalącznik Nr 14 do SIWZ – Pismo MPWiK S.A. z dnia 04.11.2009 r. – pobierz

Zalącznik Nr 15 do SIWZ – RWE – Warunki przyłączenia z dnia 05.01.2011 r. – pobierz

Zalącznik Nr 16 do SIWZ – Pismo RWE Stoen z dnia 27.10.2011 r. – pobierz

Zalącznik Nr 17 do SIWZ – Pismo MSG Sp. z o.o. z dnia 06.10.2010 r. – pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – Pismo Lasów Miejskich z dnia 14.07.2010 r. – pobierz

Załącznik Nr 19 do SIWZ – Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.12.2011 r. – pobierz

Zalącznik Nr 20 do SIWZ – Decyzja Nr 211/OŚ/2010 z dnia 22.03.2010 r. – pobierz 

Załącznik Nr 21 do SIWZ – Inwentaryzacja budowlana obiektów przy ul.Rydzowej 1 – Piwnica ziemna I – pobierz

Załącznik Nr 22 do SIWZ – Inwentaryzacja budowlana obiektów przy ul. Rydzowej 1 – Piwnica ziemna II – pobierz

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205270 – 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 186582 – 2012 data 04.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 1 egz. b) inwentaryzację istniejących obiektów wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy – 3 egz. c) ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu obiektu starej stajni przeznaczonej do przebudowy – 3 egz. d) szczegółową inwentaryzację istniejącej zieleni – 3 egz. e) dokumentację geologiczną, opracowaną po przeprowadzeniu badań geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stateczności skarpy, koncepcji odprowadzenia wód opadowych oraz budowy nowej studni do poboru wody – 3 egz. f) analizę stanu istniejącej studni wraz z przeprowadzeniem badania wydajności, analizą składu wody oraz oceną przydatności wody do spożycia – 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznych – w dwóch wariantach – nowego budynku wraz z koncepcją architektoniczną przebudowy budynku starej stajni oraz z zagospodarowaniem terenu – w 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego obiektu Centrum Edukacji Leśnej wraz z projektem przebudowy budynku starej stajni – w 6 egz. (poza lit. i) – w 2 egz.) – obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt architektoniczno-budowlany zawierający: charakterystykę energetyczną budynków wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla poszczególnych obiektów oraz dokumentacją geologiczną i geologiczno-inżynierską, c) projekt instalacji sanitarnych, d) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, e) projekt konstrukcji, f) informacja BIOZ, g) projekt rozbiórki istniejących obiektów podlegających rozbiórce, h) projekt drogi dojazdowej do nowoprojektowanego obiektu, spełniającej wymogi funkcjonalności i ochrony p. poż., i) wstępny kosztorys inwestorski. 4) Wykonanie Projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury, b) Projekt zieleni, c) Projekt ogrodzenia, d) Projekt drogowy drogi dojazdowej do posesji oraz dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie posesji, e) Projekt architektury ze scenariuszem pożarowym, f) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz projekt technologii kuchni, wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, g) Projekt konstrukcji, h) Projekt rozbiórki budynków podlegających rozbiórce, i) Projekt przebudowy budynku starej stajni, j) Projekt instalacji elektrycznych w tym: – projekt instalacji elektrycznych zasilania i oświetlenia, – projekt oświetlenia terenu, – projekt instalacji zasilania zewnętrznego w energię elektryczną, – projekt instalacji teletechnicznej wraz z przyłączem, – projekt instalacji RTV i antenowej, – projekt instalacji video domofonowej, – projekt instalacji telefonicznej, – projekt instalacji komputerowej, okablowania strukturalnego z dodatkową inst. elektryczną opartą o urządzenie ups, – projekt zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (BMS), – projekt instalacji sygnalizacji pożaru, – projekt instalacji antywłamaniowej, – projekt instalacji monitoringu (w tym inst. telewizji dozorowej), – projekt instalacji kontroli dostępu, – projekt instalacji nagłośnieniowej, multimedialnej (m.in. dla sal konferencyjnych, 2 sal wykładowych), – projekt przyłącza teleinformatycznego, – projekt przyłącza energetycznego (wraz z ew. stacją trafo), – projekt instalacji odgromowej, – wykonanie projektu usunięcia kolizji linii napowietrznej nn. k) Projekt instalacji sanitarnych w tym: – projekt instalacji gazowej wraz z kotłownią i zbiornikiem gazu, – projekt instalacji c.o., – projekt instalacji p.poż., – projekt instalacji zaopatrzenia w wodę – renowacja istniejącej studni oraz projekt nowej studni wraz ze stacją uzdatniania wody, – projekt instalacji wod-kan, – projekt instalacji wentylacji, – projekt instalacji klimatyzacji, – projekt instalacji ciepła technologicznego, – projekt sieci kanalizacji deszczowej, – projekt sieci kanalizacji sanitarnej, – projekt sieci wodociągowej i pożarowej, – projekt sieci cieplnej, – projekt sieci gazowej. 5) Przedmiary robót – 6 egz. 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 6 egz. 7) Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji powinna obejmować również wizualizację 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF, d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF, 3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, b) koncepcja architektoniczna – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany opracowany w oparciu o wybraną koncepcję – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy. Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji budowy Centrum – do dnia 30 listopada 2014 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 1 egz. b) inwentaryzację istniejących obiektów wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy – 3 egz. c) ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu obiektu starej stajni przeznaczonej do przebudowy – 3 egz. d) szczegółową inwentaryzację istniejącej zieleni – 3 egz. e) dokumentację geologiczną, opracowaną po przeprowadzeniu badań geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stateczności skarpy, koncepcji odprowadzenia wód opadowych oraz budowy nowej studni do poboru wody – 3 egz. f) analizę stanu istniejącej studni wraz z przeprowadzeniem badania wydajności, analizą składu wody oraz oceną przydatności wody do spożycia – 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznych – w dwóch wariantach – nowego budynku wraz z koncepcją architektoniczną przebudowy budynku starej stajni oraz z zagospodarowaniem terenu – w 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego obiektu Centrum Edukacji Leśnej wraz z projektem przebudowy budynku starej stajni – w 6 egz. (poza lit. i) – w 2 egz.) – obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt architektoniczno-budowlany zawierający: charakterystykę energetyczną budynków wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla poszczególnych obiektów oraz dokumentacją geologiczną i geologiczno-inżynierską, c) projekt instalacji sanitarnych, d) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, e) projekt konstrukcji, f) informacja BIOZ, g) projekt rozbiórki istniejących obiektów podlegających rozbiórce, h) projekt drogowy drogi dojazdowej, i) projekt drogowy drogi p.poz., j)wstępny kosztorys inwestorski. 4) Wykonanie Projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury, b) Projekt zieleni, c) Projekt ogrodzenia, d) Projekty drogowe, w tym: drogi dojazdowej, drogi p.poż. oraz dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie posesji, e) Projekt architektury ze scenariuszem pożarowym, f) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz projekt technologii kuchni, wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, g) Projekt konstrukcji, h) Projekt rozbiórki budynków podlegających rozbiórce, i) Projekt przebudowy budynku starej stajni, j) Projekt instalacji elektrycznych w tym: – projekt instalacji elektrycznych zasilania i oświetlenia, – projekt oświetlenia terenu, – projekt instalacji zasilania zewnętrznego w energię elektryczną, – projekt instalacji teletechnicznej wraz z przyłączem, – projekt instalacji RTV i antenowej, – projekt instalacji video domofonowej, – projekt instalacji telefonicznej, – projekt instalacji komputerowej, okablowania strukturalnego z dodatkową inst. elektryczną opartą o urządzenie ups, – projekt systemu wizualizacji kontroli dostępu i p.poż., – projekt instalacji sygnalizacji pożaru, – projekt instalacji antywłamaniowej, – projekt instalacji monitoringu (w tym inst. telewizji dozorowej), – projekt instalacji kontroli dostępu, – projekt instalacji nagłośnieniowej, multimedialnej (m.in. dla sal konferencyjnych, 2 sal wykładowych), – projekt przyłącza teleinformatycznego, – projekt przyłącza energetycznego (wraz z ew. stacją trafo), – projekt instalacji odgromowej, – wykonanie projektu usunięcia kolizji linii napowietrznej nn. k) Projekt instalacji sanitarnych w tym: – projekt instalacji gazowej wraz z kotłownią i zbiornikiem gazu, – projekt instalacji c.o., – projekt instalacji p.poż., – projekt instalacji zaopatrzenia w wodę – renowacja istniejącej studni oraz projekt nowej studni wraz ze stacją uzdatniania wody, – projekt instalacji wod-kan, – projekt instalacji wentylacji, – projekt instalacji klimatyzacji, – projekt instalacji ciepła technologicznego, – projekt sieci kanalizacji deszczowej, – projekt sieci kanalizacji sanitarnej, – projekt sieci wodociągowej i pożarowej, – projekt sieci cieplnej, – projekt sieci gazowej. 5) Przedmiary robót – 6 egz. 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 6 egz. 7) Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji powinna obejmować również wizualizację 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF, d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF, 3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, b) koncepcja architektoniczna – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany opracowany w oparciu o wybraną koncepcję – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy. Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji budowy Centrum – do dnia 30 listopada 2014 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22)..

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego (korespondencja)

Pismo z dnia 15.06.2012 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 15.06.2012 r. – Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych -(Załącznik Nr 13A do SIWZ) – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 15.06.2012 r. – Zmodyfikowany w dniu 15.06.2012 r. Załącznik Nr 7 do SIWZ –  pobierz

Załącznik do pisma z dnia 15.06.2012 r. – Decyzja Nr 668/OŚ/2010 z dnia 16.08.2010 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 15.06.2012 r. – Karta informacyjna przedsięwzięcia – pobierz

Pismo z dnia 20.06.12r. wraz z załącznikiem – pobierz

Pismo z dnia 21.06.2012r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/16/DZP-1/2012                                                                                                                                01 sierpnia 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę – Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, z siedzibą w Gdańsku (kod:80-541), ul. Bliska 1B/5

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25 czerwca 2012 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziewięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, z siedzibą w Dmosinie (kod: 95-061), Dmosin II Nr 89B

Oferta Nr 1

2)      LOCUM M. Paszyn Spółka Komandytowa z siedzibą w Kaliszu (kod: 62-800), ul. Lipowa 33

Oferta Nr 2

3)      PPA Podczaszy Pracownia Architektury z siedzibą w Krakowie (kod: 30-003), ul. Lubelska 24/7

Oferta Nr 3

4)      STUDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-741), ul. Białostocka 24/7,

Oferta Nr 4

5)      PA&B Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Łodzi (kod: 91-510), ul. Krecia 7,

Oferta Nr 5

6)      Autorska Pracowania Architektury CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod:  04-158), ul. Zamieniecka 46

Oferta Nr 6

7)      Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-541), ul. Bliska 1B/5

Oferta Nr 7

8)      Architekt Radosław Guzowski z siedzibą w Warszawie (00-236), ul. Świętojerska 5/7,

Oferta Nr 8

9)      Konsorcjum Firm: AEDAS CE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-688), ul. Emilii Plater 18 i +48 Grupa Projektowa s.c., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-516),  ul. Rejtana 3 lok. 27

Oferta Nr 9.

 

przy czym:

– Oferta Nr 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

– Oferta Nr 3 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy;

– Oferta Nr 5  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy;

– Oferta Nr 9  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy.

Oferta Nr 4, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7 i Oferta Nr 8 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7 i Ofercie Nr 8 w kryterium oceny ofert: Cena” oraz łączną punktację:

     Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

4

 178.227,00

______________  x 100 = 82,2 pkt.

216.787,50

82,2 pkt.

6

 178.227,00

______________  x 100 = 63,1 pkt.

282.374,00

63,1 pkt.

7

 178.227,00

______________  x 100 = 100,0 pkt.

178.227,00

100,0 pkt.

8

 178.227,00

______________  x 100 = 78,8 pkt

226.320,00

78,8 pkt.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej.
Numer ogłoszenia: 299194 – 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186582 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 1 egz. b) inwentaryzację istniejących obiektów wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy – 3 egz. c) ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu obiektu starej stajni przeznaczonej do przebudowy – 3 egz. d) szczegółową inwentaryzację istniejącej zieleni – 3 egz. e) dokumentację geologiczną, opracowaną po przeprowadzeniu badań geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stateczności skarpy, koncepcji odprowadzenia wód opadowych oraz budowy nowej studni do poboru wody – 3 egz. f) analizę stanu istniejącej studni wraz z przeprowadzeniem badania wydajności, analizą składu wody oraz oceną przydatności wody do spożycia – 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznych – w dwóch wariantach – nowego budynku wraz z koncepcją architektoniczną przebudowy budynku starej stajni oraz z zagospodarowaniem terenu – w 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego obiektu Centrum Edukacji Leśnej wraz z projektem przebudowy budynku starej stajni – w 6 egz. (poza lit. i) – w 2 egz.) – obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt architektoniczno-budowlany zawierający: charakterystykę energetyczną budynków wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla poszczególnych obiektów oraz dokumentacją geologiczną i geologiczno-inżynierską, c) projekt instalacji sanitarnych, d) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, e) projekt konstrukcji, f) informacja BIOZ, g) projekt rozbiórki istniejących obiektów podlegających rozbiórce, h) projekt drogowy drogi dojazdowej, i) projekt drogowy drogi p.poz., j)wstępny kosztorys inwestorski. 4) Wykonanie Projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury, b) Projekt zieleni, c) Projekt ogrodzenia, d) Projekty drogowe, w tym: drogi dojazdowej, drogi p.poż. oraz dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie posesji, e) Projekt architektury ze scenariuszem pożarowym, f) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz projekt technologii kuchni, wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, g) Projekt konstrukcji, h) Projekt rozbiórki budynków podlegających rozbiórce, i) Projekt przebudowy budynku starej stajni, j) Projekt instalacji elektrycznych w tym: – projekt instalacji elektrycznych zasilania i oświetlenia, – projekt oświetlenia terenu, – projekt instalacji zasilania zewnętrznego w energię elektryczną, – projekt instalacji teletechnicznej wraz z przyłączem, – projekt instalacji RTV i antenowej, – projekt instalacji video domofonowej, – projekt instalacji telefonicznej, – projekt instalacji komputerowej, okablowania strukturalnego z dodatkową inst. elektryczną opartą o urządzenie ups, – projekt systemu wizualizacji kontroli dostępu i p.poż., – projekt instalacji sygnalizacji pożaru, – projekt instalacji antywłamaniowej, – projekt instalacji monitoringu (w tym inst. telewizji dozorowej), – projekt instalacji kontroli dostępu, – projekt instalacji nagłośnieniowej, multimedialnej (m.in. dla sal konferencyjnych, 2 sal wykładowych), – projekt przyłącza teleinformatycznego, – projekt przyłącza energetycznego (wraz z ew. stacją trafo), – projekt instalacji odgromowej, – wykonanie projektu usunięcia kolizji linii napowietrznej nn. k) Projekt instalacji sanitarnych w tym: – projekt instalacji gazowej wraz z kotłownią i zbiornikiem gazu, – projekt instalacji c.o., – projekt instalacji p.poż., – projekt instalacji zaopatrzenia w wodę – renowacja istniejącej studni oraz projekt nowej studni wraz ze stacją uzdatniania wody, – projekt instalacji wod-kan, – projekt instalacji wentylacji, – projekt instalacji klimatyzacji, – projekt instalacji ciepła technologicznego, – projekt sieci kanalizacji deszczowej, – projekt sieci kanalizacji sanitarnej, – projekt sieci wodociągowej i pożarowej, – projekt sieci cieplnej, – projekt sieci gazowej. 5) Przedmiary robót – 6 egz. 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 6 egz. 7) Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 8) Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF b) koncepcja architektoniczna w formatach: – dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – część cyfrowa Koncepcji powinna obejmować również wizualizację 3D, c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF, d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF, 3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, b) koncepcja architektoniczna – w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany opracowany w oparciu o wybraną koncepcję – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy. Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji budowy Centrum – do dnia 30 listopada 2014 r…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Technicznych Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256940,50 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 178227,00

Oferta z najniższą ceną: 178227,00 / Oferta z najwyższą ceną: 597287,00

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 4 czerwca 2012 godz 13:08
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:17