środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 342080-2015 z dnia 2015-12-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342080 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) likwidację bramy i furtki od strony dotychczasowego wjazdu (z drogi wewnętrznej, będącą własnością CI-RiMP ATTIS Sp. z o.o) na teren DPS Budowlani oraz wykonanie w tym miejscu nowego ogrodzenia, 2) wyregulowanie wysokościowe istniejącej nawierzchni (demontaż i ponowne ułożenie fragmentu kostki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DELTA S.A., ul. Dzielna 21 lok. 47, 01-029 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15609,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 19200,07
  • Oferta z najniższą ceną: 19200,07 / Oferta z najwyższą ceną: 19200,07
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Ad. Sekcja II ust. II.3) pkt.1)-2) Zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe: W trackie wykonywania robót budowlanych okazało się, że nie ma możliwości realizacji zaprojektowanego zagospodarowania terenu w rejonie istniejącego wjazdu na teren DPS Budowlani, który odbywa się poprzez drogę wewnętrzną należącą do CL-Ri MP ATTIS Sp. z o.o. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wadliwie wykonana aktualizacja mapy zasadniczej, na podstawie której sporządzono projekt. Konieczne okazało się więc, przeprojektowanie części zagospodarowania terenu DPS Budowlani od strony dotychczasowego wjazdu, co zostało wykonane w ramach nadzorów autorskich. Jednocześnie Użytkownik, który korzysta z wjazdu poprzez drogę wewnętrzną CL-RiMP ATTIS Sp. z o.o. na podstawie porozumienia, które nie reguluje szczegółowo zasad użytkowania tej drogi, zawnioskował o przebudowę przedmiotowego ogrodzenia, w sposób pozwalający na stałe wydzielenie swojej nieruchomości od nieruchomości sąsiedniej. W związku z powyższym niezbędna jest przebudowa ogrodzenia od strony dotychczasowego wjazdu na teren DPS Budowlani – co pozwoli w najkorzystniejszy sposób zagospodarować teren oraz spełnić wolę Użytkownika. W ramach planowanych robót dodatkowych należy zdemontować istniejącą furtkę i bramę wjazdową, a następnie wykonać ogrodzenie metalowe na podmurówce betonowej oraz wyregulować wysokościowo istniejącą nawierzchnie z kostki (demontaż i ponowne ułożenie). W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót budowlanych, tj. DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 01-029), przy ul. Dzielnej nr 21 lok.47 – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 44/DZP-2/2015 z dnia 13.08.2015 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 17 grudnia 2015 godz 11:56
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:03