wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 368785-2010 z dnia 2010-12-22 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 1 z dnia 27.08.2010 r., Nr 2 z dnia…

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 368785 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 1 z dnia 27.08.2010 r., Nr 2 z dnia 30.08.2010 r., Nr 3 z dnia 04.11.2010 r. oraz Nr 4 z dnia 23.11.2010 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) konstrukcję wsporczą zabezpieczającą budynki AA i AC oraz wieńce w ścianach szczytowych WS -1.1, WS -1.3; 2) dodatkowe wieńce żelbetowe w budynku AA i AC wg wpisu w dziennik budowy z dn. 03.11.2010 r.; 3) dodatkowe podwieszenie nadproży w budynku AA i AC wg wpisu w dziennik budowy z dn. 03.11.2010 r.; 4) usunięcie trzech drzew kolidujących z budynkiem C i nasadzenie nowego drzewa w miejsce drzewa nr 1; 5) dodatkowy zakres ścianki berlińskiej: od strony dziedzińca po obrysie części podziemnej budynku C, 1,35 m równolegle do osi 2 i 1,52 m równolegle do osi A. Przerwa technologiczna w budynku C równolegle do osi 2 i A; 6) wewnętrzną konstrukcję zabezpieczającą stropy i umożliwiającą prace konserwacyjne malarstwa ściennego w budynku B.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.21.00.00-2, 77.21.16.00-8, 77.21.14.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum:Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Acciona Infraestructuras S.A. – Członk Konsorcjum, region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 , Alcobendas , kraj/woj. Hiszpania.
  • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna – Członek Konsorcjum, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Worcław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 554385,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 897900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 897900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 897900,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Ad.Sekcja II 3.1) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych elementów nienośnych konstrukcji dachu, obserwacji założonych plomb na rysy w ścianach i skuciu tynków wewnętrznych ścian stwierdzono znaczne spękania murów ceglanych, zły stan techniczny i wykruszanie się zaprawy i cegieł, brak przewiązań pomiędzy ścianami, wielokrotne przemurowania niezwiązane z pozostałymi częściami ścian, zamurowane otwory drzwiowe i okienne z pozostawionymi ościeżnicami drewnianymi, itp. Z uwagi na powyższe wykonywanie prac zgodnie z projektem może grozić katastrofą budowlaną. Została zamówiona ekspertyza autorstwa prof. inż. L. Runkiewicza i dr inż. F. Sawczuka, która potwierdziła obawy o stateczność budynku i zaleciła wykonanie konstrukcji wsporczej na czas rozbiórki ścian wewnętrznych obejmującej wykonanie przypór i spięcie ścian zewnętrznych ramami poziomymi oraz wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach szczytowych wraz z modyfikacją gzymsów żelbetowych. Rozwiązanie techniczne zawiera Projekt zabezpieczenia budynku A i B. Projekt zamienny konstrukcji budynku A i B. Część I. Budynek AA, AC autorstwa dr inż. P. Wielgosa i mgr. inż. T. Teterycza oraz Projekt technologiczny PERI. Wzmocnienie ścian konstrukcyjnych. Budynek AA. ,Budynek AC . Budynek AA i AC – montaż kozła RCS I autorstwa dr inż. P. Ignatowskiego. Aby wykonać wzmocnienie budynku AA i AC należy pod kozły oporowe wykonać podłoże- poduszkę z piasku, następnie wykonać płyty żelbetowe, do których zakotwione będą kozły oporowe z elementów szalunkowych PERI, a także ustawiony balast np. z betonowych zapór drogowych zapewniający przeniesienie sił pionowych i poziomych przekazywanych z ram poziomych na kozły oporowe. Stateczność budynków zapewniają trzy poziomy rygli wewnętrznych zmontowanych z elementów PERI z kompletem wypór połączonych ze sobą łącznikami systemowymi, a w miejscu kątów innych niż proste, elementami specjalnymi ES wg domiarów z natury. Aby zamontować rygle poziome w ramę należy również wykonać przebicia przez ściany wewnętrzne. Siły działające na ściany zewnętrzne przekazywane są na ramy poziome, te z kolei na rygle pionowe na zewnątrz budynku, a następnie za pomocą kozłów RCS na podłoże. Ze względu na krzywizny ścian wszystkie płaszczyzny styku ram poziomych i rygli pionowych z murem należy uzupełnić flekami z drewna. Całość zabezpieczenia stanowi przestrzenną klatkę stalową z ramami poziomymi i pionowymi ryglami – słupami stabilizowanymi kozłami RCS zakotwionymi do żelbetowych fundamentów, w środku której znajdują się mury zewnętrzne budynków AA i AC. Daje to możliwość bezpiecznego wykonania rozbiórki stropów i wszystkich ścian wewnętrznych do poziomu stropu nad piwnicami, a następnie wykonywania nowej konstrukcji żelbetowej budynku, słupów i stropów. Wieńce na ścianach szczytowych WS – 1.1 do WS – 1.3 wraz ze zmodyfikowanymi gzymsami jako wieńce WO – 1.1 do WO -1.4 wg projektu Projekt zabezpieczenia budynku A i B. Projekt zamienny konstrukcji budynku A i B. Część I. Budynek AA, AC (autorstwa dr inż. P. Wielgosa i mgr. inż. T. Teterycza) w postaci ramy poziomej o węzłach sztywnych, zapewniają stateczność i sztywność budynków na poziomie poddaszy. Wieńce te są konieczne ze względu na dużą ilość spękań muru i luźnych cegieł. Ad. Sekcja II 3. 2) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych elementów nienośnych konstrukcji dachu, obserwacji założonych plomb na rysy w ścianach i skuciu tynków wewnętrznych ścian, stwierdzono znaczne spękania murów ceglanych, zły stan techniczny i wykruszanie się zaprawy i cegieł, brak przewiązań pomiędzy ścianami, wielokrotne przemurowania niezwiązane z pozostałymi częściami ścian, zamurowane otwory drzwiowe i okienne z pozostawionymi ościeżnicami drewnianymi. W poziomach stropów drewnianych po usunięciu belek stropowych (spróchniałych i kilkakrotnie wzmacnianych nakładkami) pozostają znaczne ubytki ściany zewnętrznej grożące ścięciem ściany po obwodzie na poziomie każdej z kondygnacji. Zaprojektowane w projekcie podstawowym konstrukcji (nie zmienione w projekcie zamiennym – Projekt zabezpieczenia budynku A i B Projekt zamienny konstrukcji budynku A i B. Część I. Budynek AA, AC (autorstwa dr inż. P. Wielgosa i mgr. inż. T. Teterycza ) rozwiązanie oparcia stropu o konstrukcji płytowo – słupowej na murze istniejącym na dł. 12 cm, zagroziłoby utratą stateczności ścian w trakcie podbijania fundamentów lub spowodowało co najmniej znaczne zarysowania lub pęknięcia istniejących ścian zewnętrznych. Z uwagi na powyższe, nadzór autorski konstrukcji zaleca wykonanie dodatkowych wieńców w poziomie stropów po obwodzie budynków. Wieńce te usztywnią konstrukcję, zmniejszą wysokość wyboczeniową ścian i wciągną ściany murowane do współpracy ze stropami. Ad. Sekcja II 3. 3) Po przystąpieniu do robót rozbiórkowych i skuciu tynków wewnętrznych ścian, stwierdzono znaczne spękania nadproży ceglanych, zły stan techniczny i wykruszanie się zaprawy i cegieł, brak przewiązań cegły, naprawiane doraźnie nadproża z elementami stalowymi, wykruszone cegły w miejscach oparcia nadproży. Z uwagi na powyższe nadzór autorski konstrukcji zaleca, poza zszyciem i uzupełnieniem ubytków zaprawy i cegieł, wykonanie dodatkowych podwieszeń spękanych części nadproży w postaci wklejanych prętów zakotwionych w wieńcach żelbetowych wg pkt. powyżej. Ad. Sekcja II 3.4) Na terenie placu budowy oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się drzewa o numerach 9 (klon jesionolistny o obwodzie 120 cm +154 cm), nr 10 (klon jesionolistny o obwodzie 205 cm) i nr 1 (klon jesionolistny o obwodzie 173 cm). Drzewo nr 9 znajduje się około 1 m od granicy działki, drzewo nr 10 rośnie na granicy działki. Ściana zewnętrzna budynku C jest zlokalizowana w ścisłej granicy działki, przez co bryły korzeniowe, korony i pień drzewa nr 10 kolidują ze ścianami budynku C i uniemożliwiają prowadzenie prac. Na wycięcie drzew nr 9 i 10 uzyskano decyzję nr 459 Z 10 z dnia 26.08.2010. Drzewo nr 1 rosnące na terenie placu budowy, po dokładnym wytyczeniu budynku C, również koliduje konarami i bryłą korzeniową ze ścianami zewnętrznymi budynku. Aby wykonać prace budowlane, drzewo należy zredukować w zakresie korony i bryły korzeniowej o ponad 40%, przez co drzewo może stracić stateczność. Wobec powyższego zostanie złożony wniosek o decyzję na wycinkę drzewa. Ad.SekcjaI 3. 5) Projekt przewiduje wykonanie ścianki berlińskiej tylko od strony zewnętrznej budynku C – w ścisłej granicy działki. Od strony dziedzińca planowano wykonanie wykopu bez zabezpieczania ścian wykopu. Od strony budynku B (modlitewnia) oraz budynku A (część AA) prace ziemne można rozpocząć po podbiciu fundamentów ww. budynków. W dniu 06.10.2010 r. wstrzymano prace budowlane w budynku B z uwagi na zły stan ścian zewnętrznych, prowadząc tylko prace konserwacji polichromii. W dniu 20.10.2010 r. odkryto piwnice w części sąsiedniej działki, przylegające bezpośrednio do budynku B i uniemożliwiające
wykonywanie założonych w projekcie prac konstrukcyjnych i przewidzianych w ekspertyzie prof. inż. L. Runkiewicza i dr inż. F. Sawczuka, zabezpieczeń budynku B na czas tych prac. Odkrycia te, poza wstrzymaniem prac w budynku B i koniecznością zmiany technologii prac, a co za tym idzie wykonania nowej dokumentacji projektowej, wymuszają zachowanie strefy bezpieczeństwa w odległości około 5 m wokół budynku B. Uniemożliwia to wykonywanie w całości budynku C. Aby kontynuować prace, należy podzielić budynek C i w odległości około 2,3 m równolegle do osi 2 w kierunku osi 3 wykonać przerwę technologiczną przez całą wysokość budynku. Umożliwi to prowadzenie prac w części budynku C, a pozostałą część będzie można dobudować w terminie późniejszym po wznowieniu wykonaniu niezbędnych prac w budynku B takich jak wzmocnienia ścian, podbicie fundamentów itp. Taki podział budynku C skutkuje koniecznością wykonania wykopu w szalunku ścianki berlińskiej w odległości 1,35 m od osi 2 w kierunku 3. W budynku A, w celu bezpiecznego wykonywania prac, należy wykonać konstrukcję wsporczą na czas rozbiórek ścian wewnętrznych, i nową konstrukcję żelbetową słupów, stropów i wieńców. W okresie wykonywania tych prac pomiędzy budynkiem A i częścią wysoką budynku C (równolegle do osi A) wykonane są kozły oporowe zabezpieczające budynek A, których nie można zdemontować do czasu wykonania nowej konstrukcji wewnętrznej stropów i słupów oraz podbicia fundamentów. Aby kontynuować prace w budynku C należy wykonać przerwę technologiczną w części podziemnej budynku A wzdłuż osi A, umożliwić to może wykonanie wykopów pod budynek A w szalunku ścianki berlińskiej zlokalizowanej 1,52 m równolegle do osi A w kierunku budynku A. Dziedziniec, z brukiem z kamieni polnych, wpisany jest do rejestru zabytków wraz z budynkiem A i B pod pozycją A-64. Na dziedzińcu w odległości 0,80 m od ściany podziemia rośnie jałowiec nr 8, przewidziany do zachowania. Od strony dziedzińca również należy zabezpieczyć wykop ścianką berlińską łączącą ścianki w osi 2-3 i A, gdyż odległość pomiędzy oboma odcinkami ścianki wynosi około 10 m. Jeżeli odcinek ścianki w osi 2-3 i odcinek ścianki w osi A przedłużymy o długość konieczną do ukształtowania skarpy wykopu szerokoprzestrzennego, to przedłużenia odcinków ścianek będą zachodzić na siebie, więc należy przedłużenia tych ścianek tak poprowadzić, aby były jednocześnie szalunkiem wykopu od strony dziedzińca. W związku z powyższym, aby prowadzić prace w budynku C w jakimkolwiek zakresie (pomiędzy osiami 2-3 i A i od strony dziedzińca) należy wykonać przerwy technologiczne i dodatkową ściankę berlińską: a) od strony budynku B (wzdłuż osi 2), gdyż nie wiadomo na jaki czas zostały wstrzymane prace w budynku B, ani czy nie będzie zmieniona technologia wykonywania prac. b) od strony budynku A (wzdłuż osi A) ze względu na to, że na terenie planowanego łącznika podziemnego budynku C z A, zlokalizowane są kozły oporowe i balasty konstrukcji zabezpieczającej budynek A na czas rozbiórki i wykonania konstrukcji słupów i stropów. c) od strony dziedzińca zmniejszając zakres rozbiórki bruku dziedzińca, chroniąc rosnący jałowiec, a konieczną ze względów technologicznych jako łącznik ścianki z punktu a) i b). Ad. 2. 1. 6) W budynku B w pomieszczeniu zachodnim modlitewni istnieje tymczasowe podparcie stropu za pomocą konstrukcji drewnianej. Uniemożliwia to jednak ustawienie rusztowań do prac konserwatorskich. Konstrukcja drewniana porażona jest korozją biologiczną grzybami, co również uniemożliwia przebywanie tam ludzi. Konstrukcja drewniana podpiera tylko uszkodzone belki stropowe, nie zabezpieczając przed odpadaniem mniejszych kawałków tynku. Konstrukcja ta przenosi siły wyłącznie pionowe. W pomieszczeniu wschodnim brak jest jakichkolwiek zabezpieczeń. Budynek B wykazuje znaczne uszkodzenia struktury muru i stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną. Wobec tego należy wykonać ekspertyzę stanu budynku, oceniającą możliwość prowadzenia prac wewnątrz budynku. Do czasu wykonania ekspertyzy i ewentualnej konstrukcji zabezpieczającej przebywanie ludzi wewnątrz budynku i prowadzenie jakichkolwiek prac jest zabronione. Z uwagi na katastrofalny stan malowideł ściennych – postępujące złuszczanie powierzchni polichromii i pudrowanie powierzchni cegieł, należy natychmiast przystąpić do prac konserwatorskich zabezpieczenia malarstwa. Wobec powyższego, aby rozpocząć prace konserwatorskie należy wykonać wewnętrzną konstrukcję wsporczą, eliminującą elementy drewniane, zabezpieczającą przed odpadającymi fragmentami tynku, podpierającą uszkodzone elementy stropów, umożliwiającą ustawienie pomostów roboczych dla prac konserwatorskich oraz niewrażliwą na ewentualne ruchy poziome konstrukcji budynku (o czym sugerują powstałe rysy na ścianach i ich monitoring w postaci plomb szklanych). Konstrukcją taką może być szalunek stropowy na podporach typu Multiprop. Szalunek pełny ze sklejki na dźwigarach drewnianych zabezpiecza od spadających fragmentów tynku, a jednocześnie jest konstrukcją nośną stropu. Podpory (po 4 szt) stężono dźwigarami w dwóch poziomach, tworząc z podpór system sztywnych wież. Na górnym poziomie dźwigarów ułożono pomost roboczy do prac konserwatorskich. Konstrukcja taka jest odporna na siły pionowe jak również poziome, tworząc system przestrzennej klatki, zachowującej stateczność nawet w przypadku nieprzewidzianych ruchów konstrukcji budynku B. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1.Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2.Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 ,,Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3.Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner, – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lipca 2011 godz 10:39
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:35