wtorek, 7 grudnia 2021

Projekt pn. „Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach” został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry
Numer ogłoszenia: 156956 – 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dane techniczne schodów: Ilość stopni 18, Szerokość stopnia 40cm, Wysokość stopnia 12cm, Szerokość schodów 397,5cm, Jeden spocznik pośredni, Długość biegu schodów wraz ze spocznikiem około 11,0 m
2)Dane zasilania: kabel zasilający 3×1.5mm², długość kabla zasilającego 100m, długość wykopu 85m, głębokość wykopu 150cm,
3) Dane techniczne platformy dla niepełnosprawnych: Platforma schodowa zewnętrzna całoroczna dla niepełnosprawnych o torze prostoliniowym, Mocowana przy krawędzi schodów, Mocowanie toru jazdy: do słupków, do stopni schodów i podłogi, Pokrywa platformy wykonana z wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału, Pokrywa podłogi pokryta antypoślizgowym materiałem, System zawiadamiania awaryjnego, antyzmiażdżeniowego, antyuderzeniowego, Ograniczenia prędkości oraz hamulec bezpieczeństwa, Baterie lub akumulatory awaryjnego zasilania, Zabezpieczenia antykradzieżowe, Automatyczne podnoszenie bariery, Automatyczne dwa najazdy, Prowadnice eliptyczne, Dwa przystanki wyposażone w kasety wezwań, Parking na dolnej kondygnacji prosty, Dwa załamania torowiska, Kaseta dyspozycji na platformie, Automatyczne podnoszenie podłogi, Pokrowiec ochronny dla wersji zewnętrznej, Urządzenie zgodne z polskimi normami.

Termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.62.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 wzoru umowy) – stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – I piętro, pok. 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – I piętro, pok. 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym – Ogłoszenia, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim – Ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

FINANSOWANIE: Projekt pn. Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 167120 – 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 156956 – 2011 data 14.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dane techniczne schodów: Ilość stopni 18, Szerokość stopnia 40cm, Wysokość stopnia 12cm, Szerokość schodów 397,5cm, Jeden spocznik pośredni, Długość biegu schodów wraz ze spocznikiem około 11,0 m 2)Dane zasilania: kabel zasilający 3×1.5mm², długość kabla zasilającego 100m, długość wykopu 85m, głębokość wykopu 150cm, 3) Dane techniczne platformy dla niepełnosprawnych: Platforma schodowa zewnętrzna całoroczna dla niepełnosprawnych o torze prostoliniowym, Mocowana przy krawędzi schodów, Mocowanie toru jazdy: do słupków, do stopni schodów i podłogi, Pokrywa platformy wykonana z wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału, Pokrywa podłogi pokryta antypoślizgowym materiałem, System zawiadamiania awaryjnego, antyzmiażdżeniowego, antyuderzeniowego, Ograniczenia prędkości oraz hamulec bezpieczeństwa, Baterie lub akumulatory awaryjnego zasilania, Zabezpieczenia antykradzieżowe, Automatyczne podnoszenie bariery, Automatyczne dwa najazdy, Prowadnice eliptyczne, Dwa przystanki wyposażone w kasety wezwań, Parking na dolnej kondygnacji prosty, Dwa załamania torowiska, Kaseta dyspozycji na platformie, Automatyczne podnoszenie podłogi, Pokrowiec ochronny dla wersji zewnętrznej, Urządzenie zgodne z polskimi normami. Termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dane techniczne schodów: Ilość stopni 18, Szerokość stopnia 40cm, Wysokość stopnia 12cm, Szerokość schodów 397,5cm, Jeden spocznik pośredni, Długość biegu schodów wraz ze spocznikiem około 11,0 m 2) Dane zasilania: kabel zasilający 3×1.5mm², długość kabla zasilającego około 100m, długość wykopu 85m, głębokość wykopu 150cm, 3) Dane techniczne platformy dla niepełnosprawnych: Platforma schodowa zewnętrzna całoroczna dla niepełnosprawnych o torze prostoliniowym, Mocowana przy krawędzi schodów, Mocowanie toru jazdy: do słupków, do stopni schodów i podłogi, Pokrywa platformy wykonana z wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału, Pokrywa podłogi pokryta antypoślizgowym materiałem, System zawiadamiania awaryjnego, antyzmiażdżeniowego, antyuderzeniowego, Ograniczenia prędkości oraz hamulec bezpieczeństwa, Baterie lub akumulatory awaryjnego zasilania, Zabezpieczenia antykradzieżowe zawierające: pilot dyspozycji – radiowy, zabezpieczenie kasety wezwań kluczykiem, sygnalizację antykradzieżową świetlną oraz dźwiękową, montaż dodatkowego powiadomienia dźwiękowego pracowników ochrony w przypadku chęci skorzystania osoby niepełnosprawnej z platformy, Automatyczne podnoszenie bariery, Automatyczne dwa najazdy, Prowadnice eliptyczne lub okrągłe, Dwa przystanki wyposażone w kasety wezwań, Parking na dolnej kondygnacji prosty, Dwa załamania torowiska, Kaseta dyspozycji na platformie, Automatyczne podnoszenie podłogi, Pokrowiec ochronny dla wersji zewnętrznej, Urządzenie zgodne z polskimi normami. Termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – I piętro, pok. 22..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – I piętro, pok. 22..

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

SIWZ wraz z załącznikami

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Zał. Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – Pobierz
Zał. Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art 22 – Pobierz
Zał. Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 – Pobierz
Zał. Nr 4 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Zał. Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Zał. Nr 6 do SIWZ – Projekt schodów – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (Korespondencja)

Pismo z dnia 21.06.2011 r. pytania i odpowiedzi – Pobierz
Pismo z dnia 22.06.2011 r. pytania i odpowiedzi – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                             Warszawa, dn.  08 lipca 2011 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry”.

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Firmę Handlowa „ARTMED”  J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (kod: 97-200), ul. Św. Antoniego 18 lok. 3.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 czerwca 2011 r. do godz. 11:30 zostało złożonych pięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – P.U.H. WIWRA W. Pilawa z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-299), ul. Niedziałkowskiego 8c,

Oferta Nr 2 – RS TECHNIKA Ireneusz Rafalik z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (kod: 07-300), Kalinowo 86,

Oferta Nr 3 – WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-770), ul. Kręta 5,

Oferta Nr 4 – Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
(kod: 97-200 ), ul. Św. Antoniego 18 lok. 3,

Oferta Nr 5 – PRO REHA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań (kod: 61-749), ul. Św. Wojciech 27.

przy czym:

– Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy;

Oferty: Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:
Cena

Razem

2

77 982,00
  ____________      x 100 = pkt. 92,2
84 624,00

92,2

3

77 982,00
_____________    x 100 = pkt. 98,1
79 458,00

98,1

4

77 982,00
 ____________     x 100 = pkt. 100,0
77 982,00

100,0

5

77 982,00
  ___________     x 100 = pkt. 85,4
91 266,00

85,4

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry
Numer ogłoszenia: 210398 – 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156956 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dane techniczne schodów: Ilość stopni 18, Szerokość stopnia 40cm, Wysokość stopnia 12cm, Szerokość schodów 397,5cm, Jeden spocznik pośredni, Długość biegu schodów wraz ze spocznikiem około 11,0 m 2) Dane zasilania: kabel zasilający 3×1.5mm², długość kabla zasilającego około 100m, długość wykopu 85m, głębokość wykopu 150cm, 3) Dane techniczne platformy dla niepełnosprawnych: Platforma schodowa zewnętrzna całoroczna dla niepełnosprawnych o torze prostoliniowym, Mocowana przy krawędzi schodów, Mocowanie toru jazdy: do słupków, do stopni schodów i podłogi, Pokrywa platformy wykonana z wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału, Pokrywa podłogi pokryta antypoślizgowym materiałem, System zawiadamiania awaryjnego, antyzmiażdżeniowego, antyuderzeniowego, Ograniczenia prędkości oraz hamulec bezpieczeństwa, Baterie lub akumulatory awaryjnego zasilania, Zabezpieczenia antykradzieżowe zawierające: pilot dyspozycji – radiowy, zabezpieczenie kasety wezwań kluczykiem, sygnalizację antykradzieżową świetlną oraz dźwiękową, montaż dodatkowego powiadomienia dźwiękowego pracowników ochrony w przypadku chęci skorzystania osoby niepełnosprawnej z platformy, Automatyczne podnoszenie bariery, Automatyczne dwa najazdy, Prowadnice eliptyczne lub okrągłe, Dwa przystanki wyposażone w kasety wezwań, Parking na dolnej kondygnacji prosty, Dwa załamania torowiska, Kaseta dyspozycji na platformie, Automatyczne podnoszenie podłogi, Pokrowiec ochronny dla wersji zewnętrznej, Urządzenie zgodne z polskimi normami. Termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.62.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57866,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77982,00
 • Oferta z najniższą ceną: 61721,40 / Oferta z najwyższą ceną: 91266,00
 • Waluta: PLN.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 czerwca 2011 godz 12:09
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:39