wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 9/2012 z dnia 27.02.2012 r., Nr 10/2012 z dnia 27.02.2012 r., Nr 11/2012 z dnia 11.04.2012 r
Numer ogłoszenia: 155579 – 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130183 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 9/2012 z dnia 27.02.2012 r., Nr 10/2012 z dnia 27.02.2012 r., Nr 11/2012 z dnia 11.04.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Montaż dodatkowych klap pożarowych (jako przepustów instalacyjnych w przegrodach budowlanych, głównie poza granicami stref pożarowych) w budynku. 2. Montaż zasilenia elektrycznego dla dodatkowych klap pożarowych w budynku 3. Montaż sterowania oraz monitorowania dla dodatkowych klap pożarowych w budynku. 4. Dodatkowe roboty budowlane umożliwiające poprawny montaż dodatkowych klap przeciwpożarowych. 5. Montaż rewizji dostępowych w ścianach szachtów instalacyjnych na podstawie IPR AO 08. 6. Montaż podłogi podniesionej w wyrzutniach zlokalizowanych w maszynowni M1 na podstawie IPR AO10. 7. Zwiększenie powierzchni szachtu elektrycznego oraz szachtu AV na podstawie IPR AO11. 8. Wykonanie dodatkowej konstrukcji stalowej do podwieszenia urządzeń AV oraz oświetlenia sceny audytorium na podstawie IPR AO18. 9. Wykonanie dodatkowego murku żelbetowego oraz dodatkowej instalacji teletechnicznej na terenie parkingu zlokalizowanego od strony ulicy Anielewicza na podstawie IPR AO21. 10. Zwiększenie powierzchni netlonu pod ruch ciężki na drodze pożarowej wzdłuż osi A/1-8 na podstawie IPR AO24. 11. Wykonanie dodatkowego odwodnienia chodnika na odcinku ul. Anielewicza do osi 1/H wraz z wpustem odwodnieniowym. 12. Wykonanie dodatkowej wentylacji korytarza technicznego na poziomie 209. 13. Wykonanie dodatkowej wentylacji/chłodzenie szachtów elektrycznych wraz z zasilaniem elektrycznym. 14. Wykonanie dodatkowych kratek wentylacyjnych z wkładem pęczniejącym w drzwiach szachtów elektrycznych oraz w ścianach szachtów elektrycznych 15. Montaż nowego dodatkowego urządzenia split wraz z zasilaniem elektrycznym. 16. Montaż nowego dodatkowe urządzenia split w obszarze trafo T.02.13. wraz z zasilaniem elektrycznym. 17. Montaż nowego dodatkowego urządzenia split w pomieszczeniu AV wraz z zasilaniem elektrycznym. 18. Montaż dodatkowych dwóch odgazowywaczy próżniowych. 19. Wykonanie dodatkowego ogrzewania szachtu windy L5 . 20. Wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczeń: komunikacja K.G.0.01, bufet R.0.02, szatnia R.0.21., magazyn ochrony H.0.17, hall A.1.24, korytarz K.I.2.01 21. Wykonanie odwodnienia w strefie drzwi wejściowych obrotowych. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa-Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.21.00.00-2, 45.33.31.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. – Lider, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 543190,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 681944,72
  • Oferta z najniższą ceną: 681944,72 / Oferta z najwyższą ceną: 681944,72
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznycW trakcie realizacji robót budowlanych Muzeum Historii Żydów Polskich, prowadzonych przez Wykonawcę, architekci po uzgodnieniu z Wykonawcą oraz Inwestorem stwierdzili konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na: Ad Sekcji II. 3) 1) Montażu dodatkowych klap pożarowych (jako przepustów instalacyjnych w przegrodach budowlanych, głównie poza granicami stref pożarowych) w budynku. W trakcie realizacji obiektu nastąpiły istotne zmiany w klasyfikacji i aprobatach dla izolacji przeciwpożarowych stosowanych w systemach wentylacyjnych. Utraciły ważność (nie zostały zaktualizowane) aprobaty dla izolacji dla przewodów wentylacyjnych okrągłych, znacznie ograniczono dopuszczalne wymiary liniowe izolowanych przewodów i urządzeń. Zwiększono grubość izolacji. Wymusiło to konieczność częściowego przeprojektowania rozwiązań zastosowanych w projekcie. Miejscami w zamian za izolację wprowadzono klapy przeciwpożarowe, miejscami klapy zastąpiono izolacją. Równolegle wykryto również konieczność uzupełnienia klap na przejściach przewodów wentylacyjnych poza strefami pożarowymi, bezpośrednio przez stropy kondygnacji. W efekcie całkowita ilość klap pożarowych w obiekcie wzrosła. Zmiany te, ze względu na wymagania ochrony pożarowej są konieczne. Powyższe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ dopiero w trakcie robót nastąpiły istotne zmiany w klasyfikacji i aprobatach dla izolacji przeciwpożarowych stosowanych w systemach wentylacyjnych. Ponadto skomplikowany układ stref pożarowych oraz systemów ochrony pożarowej, a także interpretacja odporności pożarowej przegród oraz stosowania w nich odpowiednich przepustów instalacyjnych wymusza wprowadzanie lub dostosowywanie nowych elementów zabezpieczeń (czyli klap ppoż.) w trakcie wykonywania robót. Dodatkowe klapy ppoż. zdaniem projektanta i rzeczoznawcy ds. ppoż. zwiększają stopień bezpieczeństwa pożarowego ludzi oraz obiektu. Ad Sekcji II. 3)2) Montażu dodatkowego zasilenia elektrycznego dla dodatkowych klap pożarowych w budynku jako elementów niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania klapy ppoż. Te elementy ze względu na umożliwienie zmiany statusu otwarcia lub zamknięcia klapy ppoż są konieczne. Dla zasilenia tych elementów konieczne jest rozbudowanie rozdzielnic elektrycznych zasilania gwarantowanego oraz ułożenie dodatkowych przewodów zasilających niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania w przypadku pożaru w obiekcie. Ad Sekcji II. 3)3) Montażu dodatkowego sterowania oraz monitorowania dla dodatkowych klap pożarowych w budynku. Te elementy ze względu na wymagania scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań pożarowych dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej obiektu są konieczne. Dla sterowania i monitorowania tych elementów konieczne jest rozbudowanie systemu SSP oraz ułożenie dodatkowych przewodów sterujących i monitorujących niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania w przypadku pożaru w obiekcie. Ad Sekcji II.3)4) Dodatkowych robotach budowlanych umożliwiających poprawny montaż dodatkowych klap przeciwpożarowych. Klapy ppoż. są zgodnie z aprobatą techniczną montowane w przegrodach o odporności pożarowej na zaprawie cementowej, lub jeśli poza przegrodą – należy je (oraz przewód do przegród o odporności pożarowej) izolować pożarowo. Dostęp do montażu dodatkowych klap wymaga w zależności od lokalizacji danej klapy np.: dodatkowych rewizji oraz demontażu i ponownego montażu elementów ścian, stropów i elementów instalacji, wykonania dodatkowej izolacji pożarowej lub zmiany przekroju kanału z okrągłego na prostokątny (z powodu nie przedłużenia aprobaty technicznej na takie rozwiązanie pierwotnie zastosowane), ponownego malowania przestrzeni nadsufitowej w rejonie tych robót. Ad Sekcji II.3)5) Montażu rewizji dostępowych w ścianach szachtów instalacyjnych. Rewizje te zapewnią możliwość regulacji systemów wentylacji oraz dostęp do zaworów usytuowanych na instalacjach wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w szachtach. Powyższe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ lokalizację elementów regulacyjnych i odcinających uzgadnia się na etapie wykonawczym. Ponadto skomplikowanie systemów instalacyjnych wymusza wprowadzanie nowych elementów regulacyjnych w trakcie wykonywania robót. Ad Sekcji II.3)6) Montażu podłogi podniesionej w wyrzutniach zlokalizowanych w maszynowni M1. Ze względu na małą ilość miejsca w obszarze pod wyrzutniami powietrza w maszynowni M1 i konieczność prowadzenia orurowania od węzła chłodu do chillerów znajdujących się na tarasie technicznym, projektant instalacji po uzgodnieniu z architektem, inwestorem oraz Wykonawcę podjął decyzję o przeniesieniu części orurowania do wnętrza czerpni. Aby oddzielić powierzchnie czerpni od rur, architekt wprowadził nowy element jakim jest podłoga podniesiona stanowiąca przykrycie rur prowadzonych przez wyrzutnie do tarasu technicznego. Konieczność zmiany przebiegu rur oraz wprowadzenie podłóg podniesionych nie było możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ w trakcie budowy na wyraźną prośbę przyszłego użytkownika zwiększono wielkość central NW1 i NW2 aby zwiększyć ilość powietrza dostarczanego do wystawy stałej. Wprowadzenie większych central ograniczyło ilość miejsca w maszynowni i wymusiło nowy sposób prowadzenia rur. Ad Sekcji II.3)7) Zwiększeniu powierzchni szachtu elektrycznego oraz szachtu AV. Ze względu na zmiany wynikające z dostosowywania instalacji elektrycznych oraz AV do wymagań obecnie projektowanej wystawy stałej, wyniknęła konieczność zwiększenia powierzchni szachtu elektrycznego na poziomie 211 w osiach E/7. Nie było możliwości przewidzenia powyższej zmiany na etapie projektu wykonawczego (projektowanie wystawy stałej trwa w chwili obecnej). Ad Sekcji II. 3)8) Wykonaniu dodatkowej konstrukcji stalowej do podwieszenia urządzeń AV oraz oświetlenia sceny audytorium. Ze względu na konieczność zamontowania elementów nagłośnienia scenicznego oraz oświetlenia, architekt po konsultacji z inwestorem oraz Wykonawcę wprowadził dodatkowe stalowe elementy konstrukcyjne dla tych urządzeń. Wcześniejsze wprowadzenie tych rozwiązań nie było możliwe ze względu na brak szczegółowych parametrów i lokalizacji urządzeń. Było to możliwe dopiero na etapie po zakończeniu wyboru urządzeń potrzebnych do nagłośnienia i oświetlenia sceny audytorium. Ad Sekcji II.3)9) Wykonaniu dodatkowego murka żelbetowego oraz dodatkowej instalacji teletechnicznej na terenie parkingu zlokalizowanego od strony ulicy Aanielewicza w celu zamaskowania skrzynki sterującej słupkami drogowymi. W związku z uzyskaniem przez Inwestora aktualizacji opinii na temat projektu organizacji ruchu i wjazdów na teren Muzeum Historii Żydów Polskich, wyniknęła konieczność zmiany lokalizacji słupków hydraulicznych na wjeździe tak aby wjeżdżające na teren autobusy nie parkowały przy podniesionych słupkach na pasie ulicy Anielewicza. W wyniku zmiany lokalizacji, konieczne będzie wykonanie nowego fragmentu kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnią końcową oraz wykonanie zewnętrznego murka żelbetowego celem zamaskowania instalacji teletechnicznych. Ilość słupków wjazdowych pozostaje bez zmian. Rozstaw słupków dopasowano do nowego usytuowania. Powyższa zmiana nie była możliwa do przewidzenia wcześniej przed rozpoczęciem robót, ponieważ wynika z aktualizacji decyzji uzgodnieniowej dla projektu drogowego. Ad Sekcji II.3)10) Zwiększeniu powierzchni netlonu pod ruch ciężki na drodze pożarowej wzdłuż osi A/1-8 celem jednoznacznego oznaczenia szerokości drogi zgodnie z uwagą konsultanta do spraw p.poż. W zawiązku z uwagą konsultanta do spraw p.poż, projektant oraz inwestor w uzgodnieniu z wykonawcą podjeli decyzję
o poszerzeniu nawierzchni drogi pożarowej zlokalizowanej wzdłuż osi A/1-8 budynku. Pierwotny projekt zakładał usytuowanie drogi pożarowej częściowo na chodniku, częściowo na terenie trawiastym co spowodowałoby uwagę odbiorową straży pożarnej o braku jednoznacznego oznaczenia przebiegu drogi. Po poszerzeniu nawierzchni droga pożarowa będzie jednoznacznie zaznaczona w terenie co znacząco ułatwi poruszanie się po niej wozów straży pożarnej. Ad Sekcji II.3)11) Wykonaniu dodatkowego odwodnienia chodnika na odcinku ul. Anielewicza do osi 1/H wraz z wpustem odwodnieniowym na podstawie ustaleń z zarządcom terenu ZTP z dnia 21.12.2011 r. W trakcie spotkania przedstawicieli SZRM, ZTP oraz Wykonawca, przedstawiciele ZTP wskazali na konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia chodnika pomiędzy ulicą Anielewicza a osią H/1 budynku. Z uwagi na lokalizację przeniesionego pomnika studzienki konieczne jest wprowadzenie dodatkowego odwodnienia które będzie zapobiegało gromadzeniu się wokół pomnika wód opadowych spływających z chodnika leżącego na terenie muzeum. Powyższe ustalenie potwierdzono w notatce z dnia 21.12.2011 r. Ad Sekcji II. 3)12) Wykonaniu dodatkowej wentylacji korytarza technicznego na poziomie 209. Powyższe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ w trakcie wykonywania robót instalacji wentylacji stwierdzono konieczność zwiększenia wymagań higieniczno sanitarnych dla strefy wprowadzania wycieczek grupowych w Muzeum. Ma to bezpośredni związek ze skomplikowaniem obiektu oraz jego systemów instalacyjnych, co wymusza wprowadzanie nowych elementów zabezpieczeń w trakcie wykonywania robót. Analizując zaprojektowany system wentylacji poziomu 209, 210a, 210b uznano, że wskazane jest wykonanie niezależnego zespołu wentylacyjnego dla korytarza technicznego (łączącego brudne pomieszczenia techniczne ze strefą wprowadzania wycieczek grupowych). Rozwiązanie to poprawi stan aktualny, w bezpieczny sposób odcinając możliwość potencjalnej penetracji zapachów ze strefy śmietnika i separatora tłuszczu do strefy publicznej. Ad Sekcji II.3)13) Wykonaniu dodatkowej wentylacji/chłodzeniu szachtów elektrycznych. Ze względu na zmiany wynikające z dostosowywania instalacji elektrycznych do wymagań obiektu (w tym m. in. obecnie projektowanej wystawy stałej) wyniknęła konieczność zwiększenia mocy chłodniczych instalacji chłodu ze względu na zwiększone zyski ciepła od kabli będące następstwem zwiększania mocy urządzeń odbiorczych w obiekcie. Nie było możliwości przewidzenia powyższej zmiany na etapie projektu wykonawczego, ponieważ po pierwsze projektowanie wystawy stałej trwa do chwili obecnej, a po drugie zwiększono wydajności i moce elektryczne kluczowych urządzeń w budynku (np. central wentylacyjnych na prośbę użytkownika). Elementy te wymagają zasilania elektrycznego dla ich funkcjonowania. Ponieważ nie były przewidywane na etapie projektu wykonawczego wymagane jest dobudowanie zabezpieczeń w rozdzielnicach elektrycznych i przewodów zasilających dla umożliwienia pracy urządzeń. Ad Sekcji II.3)14) Wykonaniu dodatkowych kratek wentylacyjnych z wkładem pęczniejącym w ścianach w szachtach elektrycznych. W trakcie realizacji szachtów i tras kablowych stwierdzono konieczność powiększenia i uzupełnienia dotychczasowych rozwiązań chłodzenia szachtów elektrycznych. W praktyce wiąże się to z koniecznością wprowadzenia otworów wentylacyjnych do przestrzeni publicznej, a w części dodatkowych zespołów wentylacji mechanicznej. Dodatkowo dochodzą pożarowe kratki wentylacyjne w ścianach szachtów. Uzupełnienie to jest konieczne celem umożliwienia cyrkulacji powietrza w przestrzeni szachtów elektrycznych, obniżenia temperatury wewnątrz szachtów elektrycznych i poprawnej pracy kabli oraz ich dłuższej i bezpieczniejszej eksploatacji. Po wprowadzeniu powyższych rozwiązań w szachcie osiągnięte zostaną temperatury w zakresie poprawnej pracy urządzeń w szachcie. Ad Sekcji II.3)15) Zamontowaniu nowego dodatkowego urządzenia split z powodu ustalenia zysków ciepła dla amplifikatorni (nowa przestrzeń nad pomieszczeniem A.1.26) wraz z zasilaniem elektrycznym. W związku z rozszerzonym zakresem równoległego wykorzystywania sprzętu Audio/Video (rozszerzonym w ustaleniu z użytkownikiem obiektu) wzrosły chwilowe zyski ciepła, które mogą skumulować się w czasie imprez i prezentacji medialnych w Audytorium, obsługiwanych z pomieszczeń amplifikatorni (oraz także z projektorów). Wymusza to wprowadzenie dodatkowego systemu chłodzenia tego pomieszczenia. Powyższe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ wielkość zysków ciepła została ustalona dla pojedynczego użycia sprzętu AV (wg ustaleń dla projektu kontraktowego) w fazie projektu wykonawczego. Ad sekcji II.3)16) Montażu nowego dodatkowego urządzenia split w obszarze trafo T.02.13. (urządzenie w pomieszczeniu NN T.02.01) wraz z zasilaniem elektrycznym. W związku z doszczegółowieniem informacji dotyczących wymagań technicznych i serwisowych dla awaryjnego agregatu prądotwórczego wystąpiła również konieczność przebudowy sposobu chłodzenia całego zespołu energetycznego obiektu. W wyniku tego konieczne jest dodanie do obecnego systemu nowego dodatkowego klimatyzatora dla wzmocnienia chłodzenia pomieszczeń systemu energetycznego na czas prowadzenia serwisu, testów i ruchu próbnego agregatu prądotwórczego. Powyższe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ wielkość zysków ciepła w skali całego obiektu podlegała zmianom w związku ze zwiększeniem urządzeń (np. central wentylacyjnych na życzenie użytkownika), nieznana była również procedura testowania generatora awaryjnego. Zasilenie dodatkowych klimatyzatorów wymaga dobudowania zabezpieczeń dla obwodów zasilających klimatyzatory oraz wykonania elektrycznej instalacji zasilającej. Ad Sekcji II.3)17) Montażu nowego dodatkowego urządzenie split w pomieszczeniu AV (przy wejściu do audytorium) wraz z zasilaniem elektrycznym. Dodatkowe chłodzenie tego pomieszczenia jest konieczne do wprowadzenia w związku z dostosowaniem systemu do docelowych potrzeb systemu AV. Nie było to możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ wielkość zysków ciepła z fazy kontraktowej nie pozostała ostateczną wielkością i została zmodyfikowana (życzeniem użytkownika). Ad Sekcji II.3)18) Montażu dodatkowych dwóch odgazowywaczy próżniowych TA HYDRONICS. Zgodnie ze stanowiskiem projektanta należy zaprojektować i wykonać dodatkowe odgazowywanie próżniowe dla instalacji chłodu i ogrzewania wodnego. Obniża to koszty eksploatacyjne przez zwiększenie wydajności chłodniczych i grzewczych wymienników (wzrost sprawności energetycznej). Projektant wysłał uzasadnienie z dn. 2011-03-15 Ad Sekcji II.3)19) Wykonaniu dodatkowego ogrzewania szachtu windy L5. Obecnie brak jest ogrzewania w PW. Jest ono niezbędne zgodnie z wytycznymi producenta windy. Ad Sekcji II.3)20) Wykonaniu dodatkowej wentylacji pomieszczeń: komunikacja K.G.0.01 polegająca na dodaniu nawiewu powietrza; bufet R.0.02 polegająca na dodaniu wywiewu powietrza, szatnia R.0.21. polegająca na dodaniu nawiewu powietrza, magazyn ochrony H.0.17 polegająca na dodaniu wywiewu powietrza, hall A.1.24 polegająca na dodaniu nawiewu oraz wywiewu powietrza, korytarz K.I.2.01 polegająca na dodaniu wywiewu powietrza. Powyższe roboty dodatkowe zostały określone w odpowiedzi projektanta instalacji sanitarnych na ZIP 304 wydany przez Wykonawcę. Powyższe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ w trakcie wykonywania robót instalacji wentylacji stwierdzono konieczność zwiększenia wymagań higieniczno sanitarnych dla tych pomieszczeń w Muzeum poprzez dodanie wywiewów lub/i nawiewów do tych pomieszczeń. Ma to bezpośredni związek ze skomplikowaniem obiektu oraz jego systemów instalacyjnych
, co wymusza wprowadzanie nowych elementów w trakcie wykonywania robót. Ad Sekcji II.3)21) Odwodnieniu w strefie drzwi wejściowej [ZIP 199 i 304]. W przypadku drzwi obrotowych napęd zlokalizowany jest pod skrzydłem obrotowym. Ze względu na specyfikę naszych warunków pogodowych producenci zalecają wykonanie odwodnienia dolnego ringu w którym zamontowany jest napęd. Ma to zapobiec zalaniau silnika i jego uszkodzeniu przy występowaniu opadów deszczu lub śniegu a także w sytuacji przypadkowego zalania napędu drzwi. W trakcie prowadzenia prac projektowych (lata 2007-2008) takie wymaganie nie było stawiane przez producentów drzwi. Jednakże w chwili obecnej bezwzględnie zalecają oni montaż odwodnienia co spowodowane jest licznym uszkodzeniami drzwi obrotowych. Powyższa ewentualność nie była rozpatrywana na etapie prac projektowych, a zatem nie była możliwa do przewidzenia. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 09.04.2009 r. Umowy przez: 1. POLIMEX – MOSTOSTAL S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa – Lider, 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wlkp – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 45/DZP-2/2009 z dnia 17.06.2009 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 lipca 2012 godz 11:19
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:28