niedziela, 17 października 2021

Warszawa: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56
Numer ogłoszenia: 155221 – 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie projektu okablowania uwzględniającego rozmieszczenie sprzętu multimedialnego,
2) wykonanie okablowania pomieszczeń,
3) dostarczenie, rozmieszczenie, zamontowanie (podłączenie) oraz uruchomienie elementów Przedmiotu Zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa 56 wraz z przeszkoleniem użytkowników w zakresie użytkowania poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:
– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie – w terminie do dnia 25 września 2016 r. w tym:
– wykonanie projektu okablowania uwzględniającego rozmieszczenie sprzętu multimedialnego – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 32.34.30.00-9, 32.32.00.00-2, 31.22.41.00-3, 32.35.13.00-1, 32.34.00.00-8, 32.34.24.20-2, 32.42.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVII, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .
3) Wypełniony Formularz Cenowy – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin gwarancji – 10

IV.2.2)

V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w par. 12) stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl: Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro – pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro – pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 168751 – 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155221 – 2016 data 25.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro – pokój Nr 44)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro – pokój Nr 44)..

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 172803 – 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155221 – 2016 data 25.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro – pokój Nr 44)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro – pokój Nr 44)..

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ -Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 29.07.2016 r. – pobierz

Pismo z dnia 02.08.2016 r. – pobierz
Załącznik do pisma z dn. 02.08.2016 r. – Rzuty pomieszczeń z naniesionymi elementami przedmiotu zamówienia – pobierz

Pismo z dnia 03.08.2016 r. – pobierz
Załącznik do pisma z dnia 03.08.2016 r. – Zmodyfikowany w dniu.03.08.2016 r. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy – pobierz

Pismo z dnia 04.08.2016 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O OFERCIE, KTÓRA ZWYCIĘŻYŁA W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2016                                                                                                                                                              Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O OFERCIE, KTÓRA ZWYCIĘŻYŁA W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56”.

 

Zamawiający, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

Zamawiający informuje, że w aukcji elektronicznej dot. ww. postępowania zwyciężyła oferta Wykonawcy:  Group AV Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 88 lok. 126, 00-992 Warszawa.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Informacja o punktacji uzyskanej w wyniku aukcji elektronicznej

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2016                                                                                                                                                                    Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56”.

 

Zamawiający podaje poniżej, łączną punktację przyznaną Ofertom: Nr 1, 2, 3 i 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Termin gwarancji”, uzyskaną w wyniku aukcji elektronicznej:

Numer oferty

Nazwy (firmy) wykonawcy

Łączna punktacja uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej w kryterium Cena i Termin gwarancji

1

ProAUDIO-AVT Sp. z o.o.

ul. Graniczna 89A

54-530 Wrocław

99,5 pkt.

3

TRIAS AVI Sp. z o.o.

ul. Kabaretowa 21

01-942 Warszawa

94,3 pkt.

2

Mentor Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Modra 26

71-220 Szczecin

61,9 pkt.

4

GROUP AV Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 88 lok 126

00-992 Warszawa

100,0 pkt.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56
Numer ogłoszenia: 141244 – 2016; data zamieszczenia: 05.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155221 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie projektu okablowania uwzględniającego rozmieszczenie sprzętu multimedialnego, 2) wykonanie okablowania pomieszczeń, 3) dostarczenie, rozmieszczenie, zamontowanie (podłączenie) oraz uruchomienie elementów Przedmiotu Zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa 56 wraz z przeszkoleniem użytkowników w zakresie użytkowania poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do dnia 25 września 2016 r. w tym: – wykonanie projektu okablowania uwzględniającego rozmieszczenie sprzętu multimedialnego – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 32.34.30.00-9, 32.32.00.00-2, 31.22.41.00-3, 32.35.13.00-1, 32.34.00.00-8, 32.34.24.20-2, 32.42.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROUP AV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jagiellońska nr 88 lok 126, 00-992 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166835,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 180070,00
 • Oferta z najniższą ceną: 180070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 284935,77
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 25 lipca 2016 godz 12:52
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 9:24