niedziela, 17 października 2021

Warszawa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN
Numer ogłoszenia: 155217 – 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego kolektora kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki, przełączenie ścieków z terenu Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej i budynku PKiN oraz likwidację istniejących sieci kanalizacyjnych kolidujących z przyszłą zabudową Placu Miejskiego, w tym w szczególności:
1) wykonanie kolektora kanalizacji ogólnospławnej na dz. ew. 23/59,23/89,24/3324/35 obręb 50-309 Plac Defilad, realizowanego metodą bezwykopową mikrotunelingu i budowa oraz przełączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2) Przebudowa kolidującej sieci wodociągowej.
3) Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.
4) Zagospodarowanie terenu: rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, kolidujących urządzeń oraz gospodarka istniejącą zielenią.
5) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.
6) Wykonanie drogi tymczasowej na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej.
3. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz:
1) Projekt budowlany – stanowiący Załączniki od Nr 11 do Nr 14 do SIWZ.
2) Projekt wykonawczy – stanowiący Załączniki od Nr 15 do Nr 19 do SIWZ.
3) STWiOR – stanowiący Załącznik Nr 20 do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu robót budowlanych – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** kolektora kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej o średnicy minimum 1200mm, metodą bezwykopową;
oraz
b) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** kolektora kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej o wartości zamówienia co najmniej 10.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć milionów)***.
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
*** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 25.07.2016 r.
3) dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.
4) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres rękojmi zamówienia – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór Umowy – pobierz

Załączniki od Nr 11 do Nr 14 do SIWZ – Projekt budowlany, w tym:

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Projekt budowlany wraz z załącznikami formalnymi – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Geotechnika – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Konstrukcja istniejacyh komor – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Inwentaryzacja zieleni – pobierz

Załączniki od Nr 15 do Nr 19 do SIWZ – Projekty wykonawcze, w tym:

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Projekt wykonawczy sanitarny – pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ – Projekt konstrukcji – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – Projekt zabezpieczenia istniejących sieci – pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – Projekt zieleni – pobierz

Załącznik Nr 19 do SIWZ – Projekt tymczasowej organizacji ruchu – pobierz

Załącznik Nr 20 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – pobierz

Załącznik Nr 21 do SIWZ – Przedmiar robót – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – korespondencja:

Pismo SZRM z dnia 24.08.2016 r. – pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wraz ze zmianą SIWZ – pobierz

– Załączniki od  Nr 1 do 9 do SIWZ – w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .doc

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1. – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy. – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej. – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. – pobierz

– Przedmiar robót w formie edytowalnej – ath

Pismo SZRM z dnia 30.08.2016 r. – pytania dot. treści SIWZ – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DZP-1.260.34.2016                                                               Warszawa, dnia 28 września 2016 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/20/DZP-1/2016

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:
Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 – złożoną przez Wykonawcę –  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Partner Konsorcjum, ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków – za cenę brutto  7.377.691,99 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 8 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań (Oferta Nr 1);
2)   Konsorcjum: SANIMET Sp. z o.o. – Lider, ul. Kopalniana 10c, 42-271 Częstochowa, SANIMET Krzysztof Grzywacz – Partner, ul. Kopalniana 10c, 42-271 Częstochowa (Oferta Nr 2);
3)   POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno (Oferta Nr 3);
4)   PRIKNAUBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. k., ul. Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo (Oferta Nr 4);
5)   Konsorcjum: MOLEWSKI Sp. z o.o. – Lider, ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek, MOLEWSKI S.A. – Partner, ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz (Oferta Nr 5);
6)   Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Partner Konsorcjum, ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków (Oferta Nr 6);
7)   ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Drumli nr 16, 02-877 Warszawa (Oferta Nr 7);
8)   Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin (Oferta Nr 8).

przy czym:
– Oferta Nr 8 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– Oferty Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7 w kryterium oceny ofert: „Cena” i  „Okres rękojmi zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi zamówienia”

Razem
6 Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Komuny Paryskiej 5

30-389 Kraków

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Partner Konsorcjum

ul. Komuny Paryskiej 5

30-389 Kraków

7.377.691,99

—————–  x 90 = 90,0

7.377.691,99

96

—-  x 10 = 10,0

96

100,0
5 Konsorcjum:

MOLEWSKI Sp. z o.o. – Lider

ul. Płocka 164

87-800 Włocławek

MOLEWSKI S.A. – Partner

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

7.377.691,99

—————–  x 90 = 86,9

7.642.512,32

96

—-  x 10 = 10,0

96

96,9
1 WUPRINŻ S.A.

ul. Straży Ludowej 35

60-465 Poznań

7.377.691,99

—————–  x 90 = 72,2

9.197.862,56

96

—-  x 10 = 10,0

96

82,2
3 POLAQUA Sp. z o.o.

ul. Dworska 1

Wólka Kozodawska

05-500 Piaseczno

7.377.691,99

—————–  x 90 = 70,1

9.476.453,00

96

—-  x 10 = 10,0

96

80,1
7 ABIKORP

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

ul. Drumli nr 16

02-877 Warszawa

7.377.691,99

—————–  x 90 = 68,0

9.769.196,46

96

—-  x 10 = 10,0

96

78,0
2 Konsorcjum:

SANIMET Sp. z o.o. – Lider

ul. Kopalniana 10c

42-271 Częstochowa

SANIMET Krzysztof Grzywacz – Partner

ul. Kopalniana 10c

42-271 Częstochowa

7.377.691,99

—————–  x 90 = 61,7

10.762.502,45

96

—-  x 10 = 10,0

96

71,7
4 PRIKNAUBER

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. k.

ul. Warszawska 59 lok. 8

05-120 Legionowo

7.377.691,99

—————–  x 90 = 50,0

13.284.000,00

96

—-  x 10 = 10,0

96

60,0

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN
Numer ogłoszenia: 151498 – 2016; data zamieszczenia: 12.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155217 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego kolektora kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki, przełączenie ścieków z terenu Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej i budynku PKiN oraz likwidację istniejących sieci kanalizacyjnych kolidujących z przyszłą zabudową Placu Miejskiego, w tym w szczególności: 1) wykonanie kolektora kanalizacji ogólnospławnej na dz. ew. 23/59,23/89,24/3324/35 obręb 50-309 Plac Defilad, realizowanego metodą bezwykopową mikrotunelingu i budowa oraz przełączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 2) Przebudowa kolidującej sieci wodociągowej. 3) Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. 4) Zagospodarowanie terenu: rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, kolidujących urządzeń oraz gospodarka istniejącą zielenią. 5) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu. 6) Wykonanie drogi tymczasowej na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. 3. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz: 1) Projekt budowlany – stanowiący Załączniki od Nr 11 do Nr 14 do SIWZ. 2) Projekt wykonawczy – stanowiący Załączniki od Nr 15 do Nr 19 do SIWZ. 3) STWiOR – stanowiący Załącznik Nr 20 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider Konsorcjum, ul. Komuny Paryskiej Nr 5, 30-389 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Partner Konsorcjum, ul. Komuny Paryskiej Nr 5, 30-389 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11823032,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7377691,99
 • Oferta z najniższą ceną: 7377691,99 / Oferta z najwyższą ceną: 16543500,21
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 25 lipca 2016 godz 12:52
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 9:25