środa, 1 grudnia 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Warszawa: Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi
Numer ogłoszenia: 148117 – 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części III – zabudowy).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części w następujący sposób:
Część I – meble,
Część II – meble metalowe,
Część III – zabudowy,
Część IV – wyposażenie wnętrz,
Część V – drobne wyposażenie wnętrz.

Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V:
– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie – w terminie do dnia 15.09.2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.14.33.10-2, 39.13.21.00-7, 39.11.32.00-9, 39.12.12.00-8, 39.15.10.00-5, 39.15.13.00-8, 44.11.26.00-4, 35.26.10.00-1, 39.53.10.00-3, 31.50.00.00-1, 39.25.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) dla Części I – jedną dostawą mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto **,
b) dla Części II – jedną dostawą mebli metalowych o wartości zamówienia co najmniej 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto **,
c) dla Części III – jedną dostawą mebli pod zabudowę o wartości zamówienia co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **,
d) dla Części IV – jedną dostawą wyposażenia wnętrz o wartości zamówienia co najmniej 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **,
e) dla Części V – jedną dostawą wyposażenia wnętrz o wartości zamówienia co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto **.

Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia).

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
d) Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.14.33.10-2, 39.13.21.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Meble metalowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2)dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.32.00-9, 39.12.12.00-8, 39.15.10.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zabudowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części III – zabudowy).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.13.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyposażenie wnętrz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.26.00-4, 35.26.10.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Drobne wyposażenie wnętrz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część V, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.53.10.00-3, 31.50.00.00-1, 39.25.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – I część – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – II część – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – III część – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – IV część – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – V część – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rysunki przedstawiające schematy mebli metalowych – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rysunki przedstawiające schematy zabudów – Pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Rysunki przedstawiające schemat instalacji wizualnej sklepienia oraz schemat ułożenia paneli wygłuszających – Pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Rysunek przedstawiający wizualizację dywanu oraz schemat lampy wolnostojącej – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 16.07.2014 r. wraz ze zmodyfikowanymi załłcznikami do SIWZ

Pismo z dnia 17.07.2014 r. – pobierz
Załącznik do pisma z dnia 17.07.2014 r. – Zmodyfikowany Załacznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część IIA – pobierz
Załacznik do pisma z dnia 17.07.2014 r. – Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – pobierz
Załącznik do pisma z dnia 17.07.2014 r. – Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV – pobierz
Załącznik do pisma z dnia 17.07.2014 r. – Rysunek MWP.W.A.M.2 – pobierz

Pismo z dnia 21.07.2014 r. – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 238814 – 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 148117 – 2014 data 08.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części III – zabudowy). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części w następujący sposób: Część I – meble, Część II – meble metalowe, Część III – zabudowy, Część IV – wyposażenie wnętrz, Część V – drobne wyposażenie wnętrz. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do dnia 15.09.2014 r.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części III – zabudowy). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części w następujący sposób: Część I – meble, Część II – meble metalowe, Część IIA – meble do kawiarni, Część III – zabudowy, Część IV – wyposażenie wnętrz, Część V – drobne wyposażenie wnętrz. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części IIA, Części III, Części IV, Części V: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do dnia 15.09.2014 r.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Części I – jedną dostawą mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto **, b) dla Części II – jedną dostawą mebli metalowych o wartości zamówienia co najmniej 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto **, c) dla Części III – jedną dostawą mebli pod zabudowę o wartości zamówienia co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **, d) dla Części IV – jedną dostawą wyposażenia wnętrz o wartości zamówienia co najmniej 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **, e) dla Części V – jedną dostawą wyposażenia wnętrz o wartości zamówienia co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto **. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Części I – jedną dostawą mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto **, b) dla Części II – jedną dostawą mebli metalowych o wartości zamówienia co najmniej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto **, c) dla Części IIA – jedną dostawą mebli o wartości zamówienia co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto ** d) dla Części III – jedną dostawą mebli pod zabudowę o wartości zamówienia co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **, e) dla Części IV – jedną dostawą wyposażenia wnętrz o wartości zamówienia co najmniej 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **, f) dla Części V – jedną dostawą wyposażenia wnętrz o wartości zamówienia co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto **. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44)..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. Nr 1.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część Nr 2A – Nazwa: Meble do kawiarni; 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2)dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część IIA, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.32.00-9, 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201408 sierpnia 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części I cztery oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1),

2)       BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

3)       ALNAG Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków (Oferta Nr 5),

4)       JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 8).

Oferty Nr 1, 2, 5, 8 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 1, 2, 5, 8 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

21.635,70

——————  x 100 = 27,5

78.770,43

27,5

2

21.635,70

——————  x 100 = 65,0

33.286,26

65,0

5

21.635,70

——————  x 100 = 59,3

36.516,63

59,3

8

21.635,70

——————  x 100 = 100,0

21.635,70

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201408 sierpnia 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części II dwie oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

2)       BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk (Oferta Nr 4).

Oferta Nr 2 oraz Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 oraz Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

58.841,97

——————  x 100 = 100,0

58.841,97

100,0

4

58.841,97

——————  x 100 = 99,4

59.212,20

99,4

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI IIA

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201408 sierpnia 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części IIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części IIA trzy oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

2)       BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk (Oferta Nr 4),

3)       DELIVIE Katarzyna Bury, ul. Tadeusza Kościuszki 19/1, 47-224 Kędzierzyn Koźle (Oferta Nr 7).

Oferta Nr 2, Nr 4, Nr 7 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 7 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

41.564,16

——————  x 100 = 100,0

41.564,16

100,0

4

41.564,16

——————  x 100 = 66,0

62.976,00

66,0

7

41.564,16

——————  x 100 = 92,9

44.719,75

92,9

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201408 sierpnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części III

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części III cztery oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

2)       Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz, ul. Rymarska 5, 05-802 Pruszków (Oferta Nr 3),

3)       Transtolbud – Piekutowski Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (Oferta Nr 6),

4)       JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 8).

przy czym:

Oferta Nr 3 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta Nr 6 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta Nr 2, Nr 8 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 8 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

162.792,96

——————  x 100 = 100,0

162.792,96

100,0

8

162.792,96

——————  x 100 = 77,0

211.437,00

77,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI IV

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201408 sierpnia 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części IV

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 została złożona w Części IV jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2).

Oferta Nr 2 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

163.737,60

——————  x 100 = 100,0

163.737,60

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI V

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201408 sierpnia 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części V

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 została złożona w Części V jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2).

Oferta Nr 2 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

83.128,32

——————  x 100 = 100,0

83.128,32

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/2014

21 sierpnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu 21.08.2014 r. uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. złożył do Zamawiającego oświadczenie z dnia 21.08.2014 r. o odstąpieniu od podpisania umowy na Część I – meble oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wobec czego:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/2014 27 sierpnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część III

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

unieważniono postępowanie w Części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na sześć części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na pięć dowolnie wybrane lub na cztery dowolnie wybrane lub na trzy dowolnie wybrane lub na dwie części dowolnie wybrane lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ).

W Części III do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone cztery oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

2)       Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz, ul. Rymarska 5, 05-802 Pruszków (Oferta Nr 3),

3)       Transtolbud – Piekutowski Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (Oferta Nr 6),

4)       JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 8),

przy czym:

Oferta Nr 3 – decyzją Zamawiającego z dnia 08.08.2014 r. została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Oferta Nr 6 – decyzją Zamawiającego z dnia 08.08.2014 r. została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta Nr 2, Nr 8 – spełniały wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego Oferta Nr 2 została wybrana, w dniu 22.08.2014 r. uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. nie stawił się w celu podpisania umowy na Część III – zabudowy oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu w Części III, po ww. terminie, pozostała oferta Wykonawcy JARD Sp. z o.o., jednakże przestała ona wiązać Wykonawcę z dniem 21.08.2014 r. Zamawiający z uwagi na brak przesłanek ustawowych przed upływem terminu związania ofertą nie wystąpił do Wykonawców o jego przedłużenie. Ponadto Wykonawca JARD Sp. z o.o. nie skorzystał z przysługującego prawa do samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą, wynikającego z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, Zamawiający nie może dokonać – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 66 Kodeksu cywilnego, ofertę stanowi oświadczenie drugiej strony woli zawarcia umowy, przy czym ww. oświadczenie wiąże Wykonawcę do upływu terminu związania ofertą.

Na dzień 22.08.2014 r., w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający nie miał żadnej ważnej oferty, ponieważ zobowiązanie Wykonawcy JARD Sp. z o.o. do zawarcia umowy na dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w Części III wygasło z upływem dnia 21.08.2014 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie w Części III, ponieważ w postępowaniu nie pozostała żadna ważna oferta, tj.  niepodlegająca odrzuceniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI IV

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/2014 27 sierpnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część IV

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

unieważniono postępowanie w Części IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na sześć części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na pięć dowolnie wybrane lub na cztery dowolnie wybrane lub na trzy dowolnie wybrane lub na dwie części dowolnie wybrane lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ).

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 11:30 została złożona w Części IV jedna oferta przez Wykonawcę: BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2).

Oferta Nr 2 spełniała wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu 22.08.2014 r. uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. nie stawił się w celu podpisania umowy na Część IV – zabudowy oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowej części podstępowania została złożona tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta ww. Wykonawcy, który uchylił się od podpisania umowy, stanowi to przesłankę unieważnienia w Części IV postępowania o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi
Numer ogłoszenia: 287142 – 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148117 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części III – zabudowy).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części w następujący sposób:
Część I – meble,
Część II – meble metalowe,
Część IIA – meble do kawiarni,
Część III – zabudowy,
Część IV – wyposażenie wnętrz,
Część V – drobne wyposażenie wnętrz.

Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części IIA, Części III, Części IV, Części V:
– rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie – w terminie do dnia 15.09.2014 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.14.33.10-2, 39.13.21.00-7, 39.11.32.00-9, 39.12.12.00-8, 39.15.10.00-5, 39.15.13.00-8, 44.11.26.00-4, 35.26.10.00-1, 39.53.10.00-3, 31.50.00.00-1, 39.25.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Meble

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30342,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 33286,26

Oferta z najniższą ceną: 21635,70 / Oferta z najwyższą ceną: 78770,43

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Meble metalowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43525,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 58841,97

Oferta z najniższą ceną: 58841,97 / Oferta z najwyższą ceną: 59212,20

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Część IIA – Meble do kawiarni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 41564,16

Oferta z najniższą ceną: 41564,16 / Oferta z najwyższą ceną: 62976,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Drobne wyposażenie wnętrz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69143,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 83128,32

Oferta z najniższą ceną: 83128,32 / Oferta z najwyższą ceną: 83128,32

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 8 lipca 2014 godz 13:59
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:33