środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145286-2011 z dnia 2011-06-06 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zamontowanie na urządzeniach wentylacyjnych dodatkowych tłumików oraz tłumików o zwiększonych parametrach tłumienia dźwięków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145286 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 31 z dnia 26.05.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zamontowanie na urządzeniach wentylacyjnych dodatkowych tłumików oraz tłumików o zwiększonych parametrach tłumienia dźwięków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PBM Południe S.A., ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116491,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 153968,33
  • Oferta z najniższą ceną: 153968,33 / Oferta z najwyższą ceną: 153968,33
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ad 1. Sekcji II 3. Zamontowanie na urządzeniach wentylacyjnych dodatkowych tłumików oraz tłumików o zwiększonych parametrach tłumienia dźwięków. Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, dlatego też zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Po przeprowadzonych badaniach akustycznych w pomieszczeniach Fortu Sokolnickiego okazało się, że przekroczone są dopuszczalne poziomy dźwięku. Nadmierny hałas może wynikać ze specyficznej konstrukcji obiektu zabytkowego, który pierwotnie pełnił funkcję budowli obronnej. Grube ceglane ściany i ukryte w nich kanały wentylacyjne, obecnie niewykorzystane, stanowiące pierwotne i historyczne rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne budowli obronnej, najprawdopodobniej są przyczyną potęgowania hałasu od zamontowanych urządzeń wentylacyjnych. Stwierdzono, iż nie mógł tego przewidzieć ani Projektant w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej ani Wykonawca w trakcie realizacji prac. Dla uzyskania prawidłowych parametrów akustycznych pomieszczeń, w związku z odbiorami obiektu przez służby państwowe zgodnie z Art.56 Prawa Budowlanego, a tym samym w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, niezbędne jest zastosowanie na urządzeniach wentylacyjnych dodatkowych tłumików oraz tłumików o zwiększonych parametrach tłumienia dźwięków. Nastąpiła zatem konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie robót dodatkowych pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie obiektu, co potwierdził Projektant.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 13 czerwca 2011 godz 8:24
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:35