środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 136263-2011 z dnia 2011-05-12 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót związanych z wymianą gruntu – zgodnie z protokółem konieczności Nr 9 z dnia 07.01 2011 r., 2) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoż. stalowych belek w…

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136263 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 9 z dnia 07.01.2011 r., Nr 10 z dnia 18.01.2011 r., Nr 11 z dnia 03.02.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót związanych z wymianą gruntu – zgodnie z protokółem konieczności Nr 9 z dnia 07.01 2011 r., 2) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoż. stalowych belek w sklepieniach piwnic – zgodnie z protokółem konieczności Nr 10 z dnia 18.01.2011 r., 3) wykonanie zabezpieczenia reliktu cembrowiny – zgodnie z protokółem konieczności Nr 11 z dnia 03.02.2011 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: AMP Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Sarmacka Nr 5 G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • RENOVA Spółka z o.o., ul. Piękna Nr 47, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58144,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 76000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe określone w protokołach konieczności Nr 9 z dn. 07.01.11 r., Nr 10 z dn. 18.01.11 r., Nr 11 z dn. 03.02.11 r., jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego jest absolutnie niezbędne dla dalszego kontynuowania i postępu prac budowlanych oraz prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie prowadzonych prac archeologicznych i budowlanych i jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany zwłaszcza tych znajdujących się pod powierzchnią terenu lub zakrytych przez inne elementy konstrukcyjne, warstwy izolacyjne oraz instalacje i urządzenia techniczne, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, odkopaniu i odkryciu. Ad. Sekcja II. 3) pkt 1. W trakcie wykonywania wykopów pod podbicia fundamentów oraz wykonywania prac archeologicznych stwierdzono występowanie gruntu o obniżonej wytrzymałości. W wyniku przeprowadzonego przez nadzór geologiczny sondowania podłoża gruntowego przewidzianego do posadowienia podbicia fundamentów oraz wykonania podłoża pod posadzki stwierdzono, że w określonych strefach występuje grunt nawodniony o niskiej nośności i wymaga wymiany na podłoże spełniające założone w projekcie parametry. Ad. Sekcja II. 3) pkt 2. Po zbiciu tynków zostały odsłonięte belki stalowe w górnej części zabytkowego stropu ceglanego. W związku z tym zachodzi konieczność wykonania odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego i popż. belek stalowych w pomieszczeniu P1/12/13, P1/28/30, P1/35, P1/40 o wymaganej przepisami odporności ogniowej. Ad. Sekcja II. 3) pkt 3. Podczas prac budowlanych został odkryty w kamienicy 42 na poziomie – 2 piwnic relikt cembrowiny studni. Ze względu na wyjątkowe walory architektoniczne i historyczne zabytkowej cembrowiny nadzór konserwatorski w porozumieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków zalecił przeznaczyć ww. relikt do ekspozycji. Podczas prowadzenia prac archeologicznych odkryto, że na dnie cembrowiny występuje warstwa wodonośna, która zagraża obsunięciu się odkrytej cembrowiny. Projektant konstrukcji zalecił wykonanie koniecznego zabezpieczenia ww. cembrowiny (studni) na czas prowadzenia prac archeologicznych i budowlanych. Powyższe roboty zostaną zlecone Konsorcjum: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972) przy ul. Sarmackiej Nr 5 G,- Lider Konsorcjum, i RENOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-672), przy ul. Pięknej Nr 47 które jest Wykonawcą robót budowlanych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 23 maja 2011 godz 6:01
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:36