niedziela, 17 października 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 137909 – 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. a) Charakterystyka obiektu. Budynek został oddany do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na część mieszkalną. Jest wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim nie wentylowanym. Po adaptacji do nowych wymagań użytkownika Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa w budynku powstaną pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe, pomieszczenia multimedialne, sala konferencyjna oraz archiwum. Będą też pomieszczenia dla asystentów rodziny. Zmiana użytkowania pozwoli rozszerzyć działalność CWR Rodzinna Warszawa o nowe działania na rzecz dzieci i ich rodzin. Budynek zlokalizowany jest na skarpie Starego Miasta od strony Wisły, położony na działce nr ewid. 20/2, obręb 5-02-06 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1196. b) Charakterystyczne Parametry Techniczne istniejącego budynku: 1) Powierzchnia zabudowy budynku – 181,93 m 2; 2) Powierzchnia użytkowa budynku – 516 m2. c) Opis zakresu rzeczowego wykonania robót budowlanych: 1) Stabilizacja fundamentów, ocena i naprawa elementów konstrukcji, zabezpieczenie skarpy; 2) Wykonanie termomodernizacji – ściany zewnętrzne, dach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3) Przebudowa budynku (pom. administracyjno – biurowe, pom. studyjne, pomieszczenia dla pracowników socjalnych, pomieszczenia użytkowe w piwnicy) itp.; 4) Aranżacja wnętrz, zestawienie pierwszego wyposażenia; 5) Przebudowa i wykonanie instalacji sanitarnych (c.o., wod. – kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ppoż.); 6) Przebudowa i wykonanie instalacji elektrycznych; 7) Wykonanie instalacji teletechnicznych (CCTV, LAN, SSWiN, domofonowa, systemy ppoż.); 8) Zagospodarowanie terenu: remont ogrodzenia od strony ul. Starej, wykonanie nowych schodów zewnętrznych i chodników, zieleń.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym : a) aktualizacja mapy do celów projektowych, b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wskazaniem elementów niezbędnych do wymiany lub przebudowy w zakresie: – architektoniczno-budowlana z elementami konstrukcji – 3 egz. – instalacji sanitarnych – 3 egz. – instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 3 egz. – zagospodarowanie terenu wraz z inwentaryzacją zieleni – 3 egz. c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – 3 egz. d) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej – 3 egz. 2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz., obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki zielenią istniejącą, chodniki, schody zewnętrzne, b) projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji i przebudowy zawierający charakterystykę energetyczną budynku wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla obiektu oraz dokumentację geologiczną, c) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, d) informację dotyczącą BIOZ, e) opracowanie ekspertyzy ppoż. uzgodnionej z odpowiednim Komendantem PSP. 3) Wykonanie projektów wykonawczych robót – w 6 egz. a) architektura ze scenariuszem pożarowym, b) architektura – wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem I wyposażenia, c) architektura aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń, d) konstrukcja, w tym projekt zabezpieczenia skarpy i budynku przed osiadaniem, e) zagospodarowanie terenu uwzględniające m. in.: wykonanie schodów zewnętrznych, chodników, remont ogrodzenia od strony ul. Starej, projekt zieleni i gospodarkę zielenią istniejącą, f) instalacje elektryczne, w tym zawierający między innymi: – sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia w celu rozdzielenia instalacji od budynku WCIES, – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie i rozdzielniach wewnętrznych, – instalacja oświetlenia ogólnego, – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – instalacja gniazd wtykowych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej, – instalacja połączeń wyrównawczych, – instalacja odgromowa, g) instalacje teletechniczne, w tym zawierający między innymi: – sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi), – systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), – instalacja domofonowa, – systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż., – system telewizji CCTV, h) instalacje sanitarne, w tym zawierający między innymi: – instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, – instalacja ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i instalacja cyrkulacji, – instalacja wod-kan, biały montaż i wyposażenie łazienki, w tym dla niepełnosprawnych, – instalacja hydrantowa, – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w głównych pomieszczeniach wytypowanych przez Użytkownika, – odprowadzenia wód opadowych, – montaż liczników ciepła dla c.w., z.w. i cyrkulacji w celu oddzielenia od budynku WCIES, – demontaż istniejącej instalacji gazowej, i) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką zielenią istniejącą. 4) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 5) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 6) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 7) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów, uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, Stołecznego Konserwatora Zabytków, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 8) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń i projekt wyposażenia w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) zakończenie wykonania materiałów wyjściowych do projektowania i projektu budowlanego: w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy; b) zakończenie wykonania projektów wykonawczych, przedmiarów robót, STWiOR, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia: w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy. 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.12.2017 r..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.30.00.00-1, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie – powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 149345 – 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137909 – 2016 data 15.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – korespondencja

Pismo SZRM z dnia 20.07.2016 r. – pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – pobierz

Pismo SZRM z dnia 21.07.2016 r. – pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert – pobierz

Pismo SZRM z dnia 28.07.2016 r. – pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.32.2016.82.AK

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/201624 sierpnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę – MP STUDIO PROJEKT, ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn – za cenę brutto 142.581,60 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04 sierpnia 2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 12 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)        INSTAL-TECH MARCIN MARZEC, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków (Oferta Nr 1);
2)        SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa (Oferta Nr 2);
3)        Pracownia projektowo-consultingowa Danuta Jaroszewska, ul. Beskidzka 2/36, 85-166 Bydgoszcz (Oferta Nr 3);
4)        Studio Budowlane „UNITY” s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2 lok. 66, 01-493 Warszawa (Oferta Nr 4);
5)        Architektów Grupa Elżbieta Kierska – Łukaszewska, ul. G. Zapolskiej 24a/44, 30-126 Kraków (Oferta Nr 5);
6)        MP STUDIO PROJEKT, ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn (Oferta Nr 6);
7)        „MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa, spółka cywilna, Danuta i Marian Mazgaj, ul. Bielika 53, 44-122 Gliwice (Oferta Nr 7);
8)        Anna Kula – Żochowska Katarzyna Kula – Żochowska, Al. Wojska Polskiego 35/26, 01-503 Warszawa (Oferta Nr 8);
9)        JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c., ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa (Oferta Nr 9);
10)    AB ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Żytnia 81, 01-149 Warszawa (Oferta Nr 10);
11)    APA Sipińska Małaszyński Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 17, 02-457 Warszawa (Oferta Nr 11);
12)    OP ARCHITEKTEN ZT Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 51 lok. 2, 00-697 Warszawa (Oferta Nr 12).

przy czym:
Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9, Oferta Nr 10, Oferta Nr 11 i Oferta Nr 12 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 11 i Ofercie Nr 12 w kryteriach oceny ofert: „Cena” oraz  „Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej”

Razem
6 MP STUDIO PROJEKT

ul. Żeromskiego 24j

10-355 Olsztyn

142.581,60

—————  x 90 = 90,0

142.581,60

80

—–  x 10 = 8,9

90

98,9
8 Anna Kula – Żochowska

Katarzyna Kula – Żochowska

Al. Wojska Polskiego 35/26

01-503 Warszawa

142.581,60

—————  x 90 = 89,6

143.158,72

80

—–  x 10 = 8,9

90

98,5
2 SAWA-TECH

Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

142.581,60

—————  x 90 = 86,5

148.387,20

80

—–  x 10 = 8,9

90

95,4
7 „MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa, spółka cywilna, Danuta i Marian Mazgaj

ul. Bielika 53

44-122 Gliwice

142.581,60

—————  x 90 = 78,9

162.667,50

80

—–  x 10 = 8,9

90

87,8
3 Pracownia projektowo-consultingowa

Danuta Jaroszewska

ul. Beskidzka 2/36

85-166 Bydgoszcz

142.581,60

—————  x 90 = 76,9

166.911,00

80

—–  x 10 = 8,9

90

85,8
11 APA

Sipińska Małaszyński Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 17

02-457 Warszawa

142.581,60

—————  x 90 = 71,6

179.334,00

80

—–  x 10 = 9,0

89

80,6
4 Studio Budowlane „UNITY” s.c.

Małgorzata Tischner,

Damian Cyrta

ul. Kędzierskiego 2 lok. 66

01-493 Warszawa

142.581,60

—————  x 90 = 63,2

203.196,00

80

—–  x 10 = 8,9

90

72,1
5 Architektów Grupa

Elżbieta Kierska – Łukaszewska

ul. G. Zapolskiej 24a/44

30-126 Kraków

142.581,60

—————  x 90 = 60,5

212.175,00

80

—–  x 10 = 9,1

88

69,6
9 JAZ+Architekci

Żmijewski Jaworski Massé s.c.

ul. Słupecka 9/17B

02-309 Warszawa

142.581,60

—————  x 90 = 53,3

240.694,15

80

—–  x 10 = 9,4

85

62,7
10 AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

ul. Żytnia 81

01-149 Warszawa

142.581,60

—————  x 90 = 50,5

254.327,10

80

—–  x 10 = 8,9

90

59,4
12 OP ARCHITEKTEN ZT Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 51 lok. 2

00-697 Warszawa

142.581,60

—————  x 90 = 44,0

291.387,00

80

—–  x 10 = 10,0

80

54,0

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 140882 – 2016; data zamieszczenia: 05.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137909 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. a) Charakterystyka obiektu. Budynek został oddany do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na część mieszkalną. Jest wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim nie wentylowanym. Po adaptacji do nowych wymagań użytkownika Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa w budynku powstaną pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe, pomieszczenia multimedialne, sala konferencyjna oraz archiwum. Będą też pomieszczenia dla asystentów rodziny. Zmiana użytkowania pozwoli rozszerzyć działalność CWR Rodzinna Warszawa o nowe działania na rzecz dzieci i ich rodzin. Budynek zlokalizowany jest na skarpie Starego Miasta od strony Wisły, położony na działce nr ewid. 20/2, obręb 5-02-06 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1196. b) Charakterystyczne Parametry Techniczne istniejącego budynku: 1) Powierzchnia zabudowy budynku – 181,93 m 2; 2) Powierzchnia użytkowa budynku – 516 m2. c) Opis zakresu rzeczowego wykonania robót budowlanych: 1) Stabilizacja fundamentów, ocena i naprawa elementów konstrukcji, zabezpieczenie skarpy; 2) Wykonanie termomodernizacji – ściany zewnętrzne, dach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3) Przebudowa budynku (pom. administracyjno – biurowe, pom. studyjne, pomieszczenia dla pracowników socjalnych, pomieszczenia użytkowe w piwnicy) itp.; 4) Aranżacja wnętrz, zestawienie pierwszego wyposażenia; 5) Przebudowa i wykonanie instalacji sanitarnych (c.o., wod. – kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ppoż.); 6) Przebudowa i wykonanie instalacji elektrycznych; 7) Wykonanie instalacji teletechnicznych (CCTV, LAN, SSWiN, domofonowa, systemy ppoż.); 8) Zagospodarowanie terenu: remont ogrodzenia od strony ul. Starej, wykonanie nowych schodów zewnętrznych i chodników, zieleń. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym : a) aktualizacja mapy do celów projektowych, b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wskazaniem elementów niezbędnych do wymiany lub przebudowy w zakresie: – architektoniczno-budowlana z elementami konstrukcji – 3 egz. – instalacji sanitarnych – 3 egz. – instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 3 egz. – zagospodarowanie terenu wraz z inwentaryzacją zieleni – 3 egz. c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – 3 egz. d) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej – 3 egz. 2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz., obejmującego: a) projekt zagospodarowania terenu zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki zielenią istniejącą, chodniki, schody zewnętrzne, b) projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji i przebudowy zawierający charakterystykę energetyczną budynku wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla obiektu oraz dokumentację geologiczną, c) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, d) informację dotyczącą BIOZ, e) opracowanie ekspertyzy ppoż. uzgodnionej z odpowiednim Komendantem PSP. 3) Wykonanie projektów wykonawczych robót – w 6 egz. a) architektura ze scenariuszem pożarowym, b) architektura – wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem I wyposażenia, c) architektura aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń, d) konstrukcja, w tym projekt zabezpieczenia skarpy i budynku przed osiadaniem, e) zagospodarowanie terenu uwzględniające m. in.: wykonanie schodów zewnętrznych, chodników, remont ogrodzenia od strony ul. Starej, projekt zieleni i gospodarkę zielenią istniejącą, f) instalacje elektryczne, w tym zawierający między innymi: – sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia w celu rozdzielenia instalacji od budynku WCIES, – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie i rozdzielniach wewnętrznych, – instalacja oświetlenia ogólnego, – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – instalacja gniazd wtykowych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej, – instalacja połączeń wyrównawczych, – instalacja odgromowa, g) instalacje teletechniczne, w tym zawierający między innymi: – sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi), – systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), – instalacja domofonowa, – systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż., – system telewizji CCTV, h) instalacje sanitarne, w tym zawierający między innymi: – instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, – instalacja ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i instalacja cyrkulacji, – instalacja wod-kan, biały montaż i wyposażenie łazienki, w tym dla niepełnosprawnych, – instalacja hydrantowa, – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w głównych pomieszczeniach wytypowanych przez Użytkownika, – odprowadzenia wód opadowych, – montaż liczników ciepła dla c.w., z.w. i cyrkulacji w celu oddzielenia od budynku WCIES, – demontaż istniejącej instalacji gazowej, i) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką zielenią istniejącą. 4) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 5) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 6) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 7) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów, uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, Stołecznego Konserwatora Zabytków, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 8) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń i projekt wyposażenia w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – ni
ezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) zakończenie wykonania materiałów wyjściowych do projektowania i projektu budowlanego: w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy; b) zakończenie wykonania projektów wykonawczych, przedmiarów robót, STWiOR, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia: w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy. 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.12.2017 r…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.30.00.00-1, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MP Studio Projekt Małgorzata Zyskowska, ul. Stefana Żeromskiego N 24J, 10-355 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103313,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 142581,60
 • Oferta z najniższą ceną: 83031,15 / Oferta z najwyższą ceną: 291387,00
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 15 lipca 2016 godz 9:00
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:16