środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 136410 – 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) Mapa geodezyjna do celów projektowych – 1 egz. b) Inwentaryzacja istniejącej zieleni – 3 egz. c) Inwentaryzacja budowlana oraz instalacji (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) – 3 egz. d) Dokumentacja Geotechniczna – 2 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów projektu koncepcyjno-funkcjonalnego (zwanego dalej Koncepcją). Po dokonaniu wyboru Koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozbiórkę, obejmującego: a) Załączniki formalno-prawne, b) Projekt Zagospodarowania Terenu, c) Projekt Architektury, d) Projekt Konstrukcji, e) Projekt Instalacji Sanitarnych, f) Projekt Instalacji Elektrycznych, g) Projekt Instalacji Teletechnicznych, h) Projekt Rozbiórki sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. 4) Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) Projekt Zagospodarowania Terenu, b) Projekt Zieleni, c) Projekt Architektury, d) Projekt Konstrukcji, e) Projekt Instalacji Sanitarnych, f) Projekt Instalacji Elektrycznych, g) Projekt Instalacji Teletechnicznych. 5) Wykonanie przedmiarów robót, w tym przedmiarów dotyczących aranżacji wnętrz – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego z rzeczoznawcami w zakresie: ochrony ppoż. oraz ds. sanitarno – higieniczno – epidemiologicznych. 9) Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 3 egz. 10) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót i dostaw wyposażenia objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot Umowy należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) Koncepcje w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – dla wizualizacji 3D (*.jpg) oraz (*.tif), c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), – dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń.

Termin wykonania zamówienia:

1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 310 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy,

b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 80 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy,

c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 180 dni od dnia zawarcia umowy,

d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 240 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 250 dni od dnia zawarcia umowy,

e) Projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 310 dni od dnia zawarcia umowy,

3)Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.12.2017 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu wykonanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej*** o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. ***Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. **** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, Podmiotem a Zamawiającym, Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 08.06.2015 r. 3) Dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. f) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 75
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 5
 • 3 – Czas reakcji – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wytyczne do projektowania

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Ekspertyza Techniczna

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 11.06.2015 r. – Pytania i odpowiedzi – pobierz

Pismo SZRM z dnia 15.06.2015 r. – Pytania i odpowiedzi – pobierz

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 9 i Nr 11 z rozszerzeniem .doc – pobierz

Pismo SZRM z dnia 17.06.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2015

09 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C., ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18 czerwca 2015 r. do godz. 11:30 zostało złożonych jedenaście ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)            Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C., ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka, (Oferta Nr 1),

2)            Studio Budowlane „UNITY” S.C. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa, (Oferta Nr 2),

3)            Pracownia Projektowa  Complex, Krzysztof Jaroszewski, ul. Beskidzka 2/36, 85-166 Bydgoszcz, (Oferta Nr 3),

4)            Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH 2 Sp. z o.o., ul. Słowackiego 14a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, (Oferta Nr 4),

5)            An Archi Group S. C. T. Kacprowicz, K. Kacprowicz, R. Zadrożny, K. Odziomek, ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice, (Oferta Nr 5),

6)            Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 106 D/9, 01-355 Warszawa, (Oferta Nr 6),

7)            GID Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa, (Oferta Nr 7),

8)            CZEGEKO Sp. z o.o., Plac Gen. Wł. Sikorskiego 2, 31-115 Kraków, (Oferta Nr 8),

9)            PROJEKT 6 Małgorzata Karpowicz, ul. Hoża 35 lok. 22, 00-681 Warszawa, (Oferta Nr 9),

10) AB ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Żytnia 81, 01-149 Warszawa, (Oferta Nr 10),

11)        Mateusz Wejchert Architekt, ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa, (Oferta Nr 11).

przy czym:

Oferta Nr 3 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Oferta Nr 5 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Oferta Nr 6 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Oferta Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10, i Ofercie 11 w kryterium oceny ofert: „Cena”, „Termin wykonania dokumentacji”, „Czas reakcji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania dokumentacji

Liczba pkt w kryterium

czas reakcji

Razem
1 175 115,10

—————  x 75 = 75,0

175 115,10

270

————-  x 5 = 5,0

270

1

———  x 20 = 20,0

1

100,0
2 175 115,10

—————  x 75 = 62,2

211 099,98

270

————-  x 5 = 4,4

310

1

———  x 20 = 20,0

1

86,6
4 175 115,10

—————  x 75 = 51,1

256 897,80

270

————-  x 5 = 5,0

270

1

———  x 20 = 20,0

1

76,1
7 175 115,10

—————  x 75 = 58,4

224 905,50

270

————-  x 5 = 5,0

270

1

———  x 20 = 10,0

2

73,4
8 175 115,10

—————  x 75 = 48,8

269 111,70

270

————-  x 5 = 5,0

270

1

———  x 20 = 20,0

1

73,8
9 175 115,10

—————  x 75 = 46,8

280 778,25

270

————-  x 5 = 5,0

270

1

———–  x 20 = 20,0

1

71,8
10 175 115,10

—————  x 75 = 46,2

284 031,60

270

————-  x 5 = 5,0

270

1

———  x 20 = 20,0

1

71,2
11 175 115,10

—————  x 75 = 64,6

203 383,21

270

————-  x 5 = 5,0

270

1

———  x 20 = 20,0

1

89,6

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Numer ogłoszenia: 182716 – 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136410 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a) Mapa geodezyjna do celów projektowych – 1 egz. b) Inwentaryzacja istniejącej zieleni – 3 egz. c) Inwentaryzacja budowlana oraz instalacji (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) – 3 egz. d) Dokumentacja Geotechniczna – 2 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów projektu koncepcyjno-funkcjonalnego (zwanego dalej Koncepcją). Po dokonaniu wyboru Koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozbiórkę, obejmującego: a) Załączniki formalno-prawne, b) Projekt Zagospodarowania Terenu, c) Projekt Architektury, d) Projekt Konstrukcji, e) Projekt Instalacji Sanitarnych, f) Projekt Instalacji Elektrycznych, g) Projekt Instalacji Teletechnicznych, h) Projekt Rozbiórki sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. 4) Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) Projekt Zagospodarowania Terenu, b) Projekt Zieleni, c) Projekt Architektury, d) Projekt Konstrukcji, e) Projekt Instalacji Sanitarnych, f) Projekt Instalacji Elektrycznych, g) Projekt Instalacji Teletechnicznych. 5) Wykonanie przedmiarów robót, w tym przedmiarów dotyczących aranżacji wnętrz – 6 egz. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 2 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego z rzeczoznawcami w zakresie: ochrony ppoż. oraz ds. sanitarno – higieniczno – epidemiologicznych. 9) Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 3 egz. 10) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót i dostaw wyposażenia objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot Umowy należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) Koncepcje w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – dla wizualizacji 3D (*.jpg) oraz (*.tif), c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d) projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych w formacie: – dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), – dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath), f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 310 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Koncepcje – w terminie nie krótszym niż 80 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy, c) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 180 dni od dnia zawarcia umowy, d) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 240 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 250 dni od dnia zawarcia umowy, e) Projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 310 dni od dnia zawarcia umowy, 3)Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.12.2017 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Architekt Kaczmarczyk Spółka Cywilna, ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235741,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 175115,10
 • Oferta z najniższą ceną: 175115,10 / Oferta z najwyższą ceną: 284031,60
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 8 czerwca 2015 godz 13:09
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:19