środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 134156 – 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum CITES oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Części w następujący sposób: Część I – Drobny sprzęt medyczny specjalistyczny Część II – Ultrasonograf z kompletem sond Część III – Aparat chirurgiczny do elektrochirurgii Część IV – Zestaw do narkozy wziewnej z gazometrią Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III, Części IV: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9, 33.16.10.00-6, 33.11.22.00-0, 38.43.45.00-1, 33.19.11.10-9, 18.10.00.00-0, 38.31.10.00-8, 33.16.90.00-2, 33.19.41.10-0, 33.16.70.00-8, 33.17.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych głównych dostaw, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Części I – jedną dostawą sprzętu medycznego o wartości zamówienia co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto**; b) dla Części II – jedną dostawą sprzętu medycznego; c) dla Części III – jedną dostawą sprzętu medycznego o wartości zamówienia co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto**; d) dla Części IV – jedną dostawą sprzętu medycznego o wartości zamówienia co najmniej 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) albo dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wykonane należycie. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl: Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. d) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Drobny sprzęt medyczny specjalistyczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum CITES oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – Drobny sprzęt medyczny specjalistyczny), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.00-1, 33.16.70.00-8, 33.19.11.10-9, 18.10.00.00-0, 38.31.10.00-8, 33.16.90.00-2, 33.19.41.10-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ultrasonograf z kompletem sond.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum CITES oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – Ultrasonograf z kompletem sond), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Aparat chirurgiczny do elektrochirurgi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum CITES oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część III – Aparat chirurgiczny do elektrochirurgi), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zestaw do narkozy wziewnej z gazometrią.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum CITES oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część IV – Zestaw do narkozy wziewnej z gazometrią), stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9, 33.17.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

p.o. Dyrektora

 

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

 

/-/

 

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust.1 – pobierz

Załącznik Nr 5 – Zestawienie kosztów zamówienia Część I – pobierz

Załącznik Nr 5 – Zestawienie kosztów zamówienia Część II – pobierz

Załącznik Nr 5 – Zestawienie kosztów zamówienia Cześć III – pobierz

Załącznik nr 5 – Zestawienie kosztów zamówienia Część IV – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniana warunku w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 10 SIWZ – Wzór logo ZOO Warszawa oraz wzór logo Centrum Cites – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Plan z numeracją i oznaczeniem pomieszczeń – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w CZĘŚCI III

07 maja 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – ENDOSYSTEM Norbert Olszewski, ul. Piłsudskiego 75C, 05-200 Wołomin

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 11:30 na Część III została złożona jedna oferta przez Wykonawcę – ENDOSYSTEM Norbert Olszewski, ul. Piłsudskiego 75C, 05-200 Wołomin (Oferta Nr 2).

Oferta Nr 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

49.192,24

————— X 100 = 100,0

49.192,24

100,0

p.o. Dyrektora

 

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

 

/-/

 

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – CZĘŚĆ II

12 maja 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – POLNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Obodrzycka nr 61, 61-249 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 11:30 na Część II została złożona jedna oferta przez Wykonawcę – POLNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Obodrzycka nr 61, 61-249 Poznań (Oferta Nr 1).

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

23.862,00

————— X 100 = 100,0

23.862,00

100,0

p.o. Dyrektora

 

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

 

/-/

 

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ IV

12 maja 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części IV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, Plac Zwycięstwa 2D, 90-312 łódź

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 11:30 na Część IV została złożona jedna oferta przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, Plac Zwycięstwa 2D, 90-312 łódź (Oferta Nr 3).

Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

3

61.992,00

————— X 100 = 100,0

61.992,00

100,0

p.o. Dyrektora

 

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

 

/-/

 

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I

12 maja 2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.


Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, Plac Zwycięstwa 2D, 90-312 łódź


Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 11:30 na Część I została złożona jedna oferta przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, Plac Zwycięstwa 2D, 90-312 łódź (Oferta Nr 3).

Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

3

97.111,47

————— X 100 = 100,0

97.111,47

100,0

p.o. Dyrektora

 

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

 

/-/

 

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 166388 – 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134156 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum CITES oraz jego uruchomienie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Części w następujący sposób: Część I – Drobny sprzęt medyczny specjalistyczny Część II – Ultrasonograf z kompletem sond Część III – Aparat chirurgiczny do elektrochirurgii Część IV – Zestaw do narkozy wziewnej z gazometrią Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III, Części IV: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie – w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9, 33.16.10.00-6, 33.11.22.00-0, 38.43.45.00-1, 33.19.11.10-9, 18.10.00.00-0, 38.31.10.00-8, 33.16.90.00-2, 33.19.41.10-0, 33.16.70.00-8, 33.17.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 3

Nazwa: Dostawa aparatu chirurgicznego do elektrochirurgii dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENDOSYSTEM Norbert Olszewski, ul. Piłsudskiego 75C, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46296,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49192,24
 • Oferta z najniższą ceną: 49192,24 / Oferta z najwyższą ceną: 49192,24
 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2

Nazwa: Dostawa ultrasonografu z kompletem sond dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Obodrzycka Nr 61, 61-249 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21138,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23862,00
 • Oferta z najniższą ceną: 23862,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23862,00
 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 1

Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, ul. Plac Zwycięstwa 2D, 90-312 Łódź, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72913,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97111,47
 • Oferta z najniższą ceną: 97111,47 / Oferta z najwyższą ceną: 97111,47
 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 4

Nazwa: Dostawa zestawu do narkozy wziewnej z gazometrią dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, ul. Plac Zwycięstwa 2D, 90-312 Łódź, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61992,00
 • Oferta z najniższą ceną: 61992,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61992,00
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

 

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

 

/-/

 

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 18 kwietnia 2014 godz 9:12
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:47