niedziela, 17 października 2021

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24
Numer ogłoszenia: 129649 – 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul Różanej 22/24 w Warszawie, dz. Nr 15/4 obręb 10120 na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1. Zagospodarowanie terenu – budowa placu na kontenery odpadów stałych, budowa boisk sportowych, budowa ciągu pieszego o parametrach drogi pożarowej, drogi manewrowej o parametrach drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżki zdrowia wraz z DFA, budowa pełnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej wraz z przyłączami, budowa ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, rewaloryzacja zieleni. Podstawowe parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy – 1 901,81 m2 Powierzchnia całkowita – 7 672,25 m2 Powierzchnia netto – 5.478,48 m2 Powierzchnia usługowa (techniczna) – 229,66 m2 Kubatura – 30 047,92 m3 Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 Ilość kondygnacji podziemnych: nie podpiwniczony Wysokość obiektu – 15,70 m Szerokość obiektu – 68,58 m Długość obiektu przed rozbudową – 71,01 m. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1) Projekty wykonawcze – 4 egz., w tym: a)Projekt architektura, b)Projekt architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń (zawierającą m.in. zestawienie elementów wykończenia, urządzeń oraz wyposażenia), c)Projekt architektura – wyposażenie, d)Projekt technologiczny kuchni i stołówki, e)Projekt zagospodarowania terenu, zawierający m. in.: projekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej, elementy odwodnienia terenu, projekt ogrodzenia, f)Projekt drogowy, g)Projekt konstrukcji, h)Projekt instalacji elektrycznych zawierający m. in.: – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników, – instalacje oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, i kierunkowego, – instalacje gniazd wtykowych ogólnych, dedykowanych sieci komputerowych i technologicznych (np. kuchni, multimedia), – instalację przyzywową i dzwonkową, – instalacje połączeń wyrównawczych i odgromową, – instalację zasilającą węzeł cieplny, – aktualizację oświetlenia zewnętrznego wraz ze sporządzeniem dokumentacji do zamiennego zezwolenia na budowę, – system podtrzymania napięcia dla serwerowni i wybranych obwodów. i)Projekt instalacji teletechnicznych w tym wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, j)Projekt przyłącza teletechnicznego, k)Projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, l)Projekt węzła cieplnego trójfunkcyjnego wraz z automatyką, m)Projekt instalacji i sieci gazowej – likwidacja, n)Projekt instalacji wod.-kan. zawierający m. in. instalacje wewnętrzne wod.-kan. (w tym instalacja wodna p.poż.); instalacje zewnętrzne ( w tym projekt odwodnienia terenu), o)Projekt wentylacji grawitacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, p)Projekt przyłączy wod.-kan., q)Projekt rozsączania części wód opadowych wraz z operatem wodnoprawnym, r)Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego – 4 egz.; 3) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – 4 egz. 2.2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 i zmianą użytkowania części sal lekcyjnych na funkcję zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 3. Poszczególne opracowania określone w ust. 2 pkt 2.1. należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw., 2)ektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf). 3)decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz inne niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4.Termin wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30.06.2016 r., w tym: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, w tym: a) rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, b) rozpoczęcie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2. – od dnia 01.03.2017 r. 2)Zakończenie – w terminie do dnia 30.06.2019 r., w tym: a) zakończenie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. – w terminie do dnia 30.11.2016 r. b) zakończenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2. – w terminie do dnia 30.06.2019 r..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 71.20.00.00-0, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;2)Wykazu robót budowlanych – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:a) wykonaniem* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie** lub przebudowie*** albo zaprojektowaniu i wykonaniu budowy** lub przebudowy*** obiektów o charakterze użyteczności publicznej**** i wartości zamówienia co najmniej 17 000.000,00 zł***** (słownie: siedemnaście milionów złotych) brutto, każda. b) wykonaniem* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu budowy** lub przebudowy*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** o kubaturze co najmniej 25 000,00 m3 , każda.c) wykonaniem* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu budowy** lub przebudowy*** budynku o charakterze użyteczności publicznej**** o powierzchni całkowitej****** co najmniej 7 000 m2, każda.* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.**** Przez budynek o charakterze użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.***** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 11.07.2016 r. ****** Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni przegród wewnętrznych. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.3)dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów -Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia. Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń – w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej,b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń – w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej,d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń – w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń – w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,f) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,g) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzenia inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu. h) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która posiada minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym co najmniej w jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu robót budowlanych w budynku o charakterze użyteczności publicznej*,i) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,j) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,k) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,l) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót zieleniarskich, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu.Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia. * Przez budynek o charakterze użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty.Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres rękojmi zamówienia – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie…

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Numer ogłoszenia: 148465 – 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129649 – 2016 data 11.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 172867 – 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129649 – 2016 data 11.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul Różanej 22/24 w Warszawie, dz. Nr 15/4 obręb 10120 na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1. Zagospodarowanie terenu – budowa placu na kontenery odpadów stałych, budowa boisk sportowych, budowa ciągu pieszego o parametrach drogi pożarowej, drogi manewrowej o parametrach drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżki zdrowia wraz z DFA, budowa pełnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej wraz z przyłączami, budowa ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, rewaloryzacja zieleni. Podstawowe parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy – 1 901,81 m2 Powierzchnia całkowita – 7 672,25 m2 Powierzchnia netto – 5.478,48 m2 Powierzchnia usługowa (techniczna) – 229,66 m2 Kubatura – 30 047,92 m3 Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 Ilość kondygnacji podziemnych: nie podpiwniczony Wysokość obiektu – 15,70 m Szerokość obiektu – 68,58 m Długość obiektu przed rozbudową – 71,01 m. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1) Projekty wykonawcze – 4 egz., w tym: a)Projekt architektura, b)Projekt architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń (zawierającą m.in. zestawienie elementów wykończenia, urządzeń oraz wyposażenia), c)Projekt architektura – wyposażenie, d)Projekt technologiczny kuchni i stołówki, e)Projekt zagospodarowania terenu, zawierający m. in.: projekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej, elementy odwodnienia terenu, projekt ogrodzenia, f)Projekt drogowy, g)Projekt konstrukcji, h)Projekt instalacji elektrycznych zawierający m. in.: – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników, – instalacje oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, i kierunkowego, – instalacje gniazd wtykowych ogólnych, dedykowanych sieci komputerowych i technologicznych (np. kuchni, multimedia), – instalację przyzywową i dzwonkową, – instalacje połączeń wyrównawczych i odgromową, – instalację zasilającą węzeł cieplny, – aktualizację oświetlenia zewnętrznego wraz ze sporządzeniem dokumentacji do zamiennego zezwolenia na budowę, – system podtrzymania napięcia dla serwerowni i wybranych obwodów. i)Projekt instalacji teletechnicznych w tym wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, j)Projekt przyłącza teletechnicznego, k)Projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, l)Projekt węzła cieplnego trójfunkcyjnego wraz z automatyką, m)Projekt instalacji i sieci gazowej – likwidacja, n)Projekt instalacji wod.-kan. zawierający m. in. instalacje wewnętrzne wod.-kan. (w tym instalacja wodna p.poż.); instalacje zewnętrzne ( w tym projekt odwodnienia terenu), o)Projekt wentylacji grawitacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, p)Projekt przyłączy wod.-kan., q)Projekt rozsączania części wód opadowych wraz z operatem wodnoprawnym, r)Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego – 4 egz.; 3) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – 4 egz. 2.2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 i zmianą użytkowania części sal lekcyjnych na funkcję zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 3. Poszczególne opracowania określone w ust. 2 pkt 2.1. należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw., 2)ektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf). 3)decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz inne niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4.Termin wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30.06.2016 r., w tym: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, w tym: a) rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, b) rozpoczęcie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2. – od dnia 01.03.2017 r. 2)Zakończenie – w terminie do dnia 30.06.2019 r., w tym: a) zakończenie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. – w terminie do dnia 30.11.2016 r. b) zakończenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2. – w terminie do dnia 30.06.2019 r…
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24. Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul Różanej 22/24 w Warszawie, dz. Nr 15/4 obręb 10120 na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1. Zagospodarowanie terenu – budowa placu na kontenery odpadów stałych, budowa boisk sportowych, budowa ciągu pieszego o parametrach drogi pożarowej, drogi manewrowej o parametrach drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżki zdrowia wraz z DFA, budowa pełnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej wraz z przyłączami, budowa ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, rewaloryzacja zieleni. Podstawowe parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy – ok. 1 900 m2 Powierzchnia całkowita – ok. 7 700 m2 Kubatura – ok. 30 000 m3 Powierzchnia użytkowa – ok. 4 000 m2 Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1) projekt budowlany w 6 egz. (z uzyskaniem/uzupełnieniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: sprawdzenie i uzupełnienie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do projektowania oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę) obejmujący: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi (sanitarne, elektryczne, teletechniczne) i ekspertyzą konstrukcyjną, c) informację dotyczącą BIOZ, d) scenariusz pożarowy dla obiektu 2) Projekty wykonawcze – 4 egz., w tym: a) Projekt architektura, b) Projekt architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń (zawierającą m.in. zestawienie elementów wykończenia, urządzeń oraz wyposażenia), c) Projekt architektura – wyposażenie, d) Projekt technologiczny kuchni i stołówki, e) Projekt zagospodarowania terenu, zawierający m. in.: projekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej, elementy odwodnienia terenu, projekt ogrodzenia,stacjonarną ściankę wspinaczkową, f) Projekt drogowy, g) Projekt konstrukcji, h) Projekt instalacji elektrycznych zawierający m. in.: – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników, – instalacje oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, i kierunkowego, – instalacje gniazd wtykowych ogólnych, dedykowanych sieci komputerowych i technologicznych (np. kuchni, multimedia), – instalację przyzywową i dzwonkową, – instalacje połączeń wyrównawczych i odgromową, – instalację zasilającą węzeł cieplny, – oświetlenie zewnętrzne, – system podtrzymania napięcia dla serwerowni i wybranych obwodów. i) Projekt instalacji teletechnicznych w tym wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, j) Projekt przyłącza teletechnicznego, k) Projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, l) Projekt węzła cieplnego trójfunkcyjnego wraz z automatyką, m) Projekt instalacji i sieci gazowej – likwidacja, n) Projekt instalacji wod.-kan. zawierający m. in. instalacje wewnętrzne wod.-kan. (w tym instalacja wodna p.poż.); instalacje zewnętrzne ( w tym projekt odwodnienia terenu), o) Projekt wentylacji grawitacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, p) Projekt przyłączy wod.-kan., q) Projekt rozsączania części wód opadowych wraz z operatem wodnoprawnym, r) Projekt zieleni wraz z aktualizacją inwentaryzacji zieleni i gospodarką zieleni istniejącej. 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego – 4 egz.; 4) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – 4 egz. 2.2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 i zmianą użytkowania części sal lekcyjnych na funkcję zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 3. Poszczególne opracowania określone w pkt. 2 ppkt 2.1. należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., 2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany i projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf). 3) decyzję o pozwoleniu na budowę oraz inne niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Ponadto szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz Program funkcjonalno – użytkowy (Załącznik Nr 11 do SIWZ). 5. Termin wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30.06.2019 r., w tym: 5.1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, w tym: a) rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, b) rozpoczęcie robót budowlanych – od dnia 01.03.2017 r. 5.2. Zakończenie – w terminie do dnia 30.06.2019 r., w tym: a) zakończenie dokumentacji projektowej – w terminie do dnia 30.01.2017 r., w tym: 1) Projekt budowlany – do dnia 30.11.2016 r. 2) Projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – do dnia 30.01.2017 r., b) zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 30.06.2019 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22). Opłata za SIWZ: 153,00 zł brutto; na rachunek: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ -Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załączniki od Nr 11 do Nr 17 usunięto pismem SZRM z dnia 03.08.2016 r.

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami – pobierz, w tym:
z 1 – Wypis z planu miejscowego zagospodarowania – pobierz
z 2 – informacja o działce – pobierz
z 3 – mapa – pobierz
z 4 – DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA TERENU INWESTYCJI – pobierz
z 5 – zalecenia konserwatorskie – pobierz
z 6 – INWENTARYZACJA ZIELENI 1 – pobierz
z 7 a – INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI – pobierz
z 7 b – INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH Z PRZYŁĄCZAMI – pobierz
z 7 c – INWENTARYZACJA INSTALACJI SANITARNYCH Z PRZYŁĄCZAMI – pobierz
z 7 d – EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – pobierz
z 8 – warunki techniczne – pobierz
z 9 – założenia programowe użytkowników – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 15.07.2016 r. – pobierz

Pismo SZRM z dnia 21.07.2016 r. – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA w wersji edytowalnej – pobierz

Pismo SZRM z dnia 02.08.2016 r. – pobierz

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej – zgodnie z pismem SZRM z dnia 02.08.2016 r.:

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Pismo SZRM z dnia 03.08.2016 r. – modyfikacja treści SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – zmodyfikowany w dniu 03.08.2016 – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – zmodyfikowany w dniu 03.08.2016 r. (z rozszerzeniem *.pdf) – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – zmodyfikowany w dniu 03.08.2016 r. (w wersji edytowalnej) – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami – pobierz, w tym:
z 1 – Wypis z planu miejscowego zagospodarowania – pobierz
z 2 – informacja o działce – pobierz
z 3 – mapa – pobierz
z 4 – DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA TERENU INWESTYCJI – pobierz
z 5 – zalecenia konserwatorskie – pobierz
z 6 – INWENTARYZACJA ZIELENI 1 – pobierz
z 7 a – INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI – pobierz
z 7 b – INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH Z PRZYŁĄCZAMI – pobierz
z 7 c – INWENTARYZACJA INSTALACJI SANITARNYCH Z PRZYŁĄCZAMI – pobierz
z 7 d – EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – pobierz
z 8 – warunki techniczne – pobierz
z 9 – założenia programowe użytkowników – pobierz

Pismo z dnia 17.08.2016 r. – poberz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

05 września  2016 r.

 

Nr sprawy: RZP-II-WI/17/DZP-1/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 Wykonawcy – Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum., ul. Łacińska 4 lok. 32, 01-451 Warszawa i Com Service Sp. z o.o. Partner konsorcjum, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa – za cenę brutto  14.970.056,66 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 5 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Oferta Nr 1 – Wykonawcy: Mawilux S.A. Łady ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn

2)      Oferta Nr 2 – Wykonawcy: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., ul. Konstruktorska 11 A 02-673 Warszawa

3)      Oferta Nr 3 – Wykonawcy: BUDIMPOL Sp. z o.o., ul. Mroźna 13a, 03-654 Warszawa

4)      Oferta Nr 4 – Wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum., ul. Łacińska 4 lok. 32, 01-451 Warszawa i Com Service Sp. z o.o. Partner konsorcjum, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

5)      Oferta Nr 5 – Wykonawcy: ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a lok. 3, 00-466 Warszawa

przy czym:

Oferta Nr  5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Oferty Nr 1, 2, 3 i 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, 2, 3 i 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Okres rękojmi zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi zamówienia”

Razem
4 14.970.056,66

—————–  x 90 = 90,0

14.970.056,66

60

——-  x 10 = 10,0

60

100,0
3 14.970.056,66

—————–  x 90 = 84,6

15.918.999,48

60

——-  x 10 = 10,0

60

94,6
1 14.970.056,66

—————-  x 90 = 76,3

17.654.145,23

60

——-  x 10 = 10,0

60

86,3
2 14.970.056,66

—————–  x 90 = 67,9

19.837.440,00

60

——-  x 10 = 10,0

60

77,9

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24.
Numer ogłoszenia: 145666 – 2016; data zamieszczenia: 14.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129649 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24. Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul Różanej 22/24 w Warszawie, dz. Nr 15/4 obręb 10120 na potrzeby funkcjonowania dwóch placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1. Zagospodarowanie terenu – budowa placu na kontenery odpadów stałych, budowa boisk sportowych, budowa ciągu pieszego o parametrach drogi pożarowej, drogi manewrowej o parametrach drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżki zdrowia wraz z DFA, budowa pełnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej wraz z przyłączami, budowa ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, rewaloryzacja zieleni. Podstawowe parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy – ok. 1 900 m2 Powierzchnia całkowita – ok. 7 700 m2 Kubatura – ok. 30 000 m3 Powierzchnia użytkowa – ok. 4 000 m2 Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1) projekt budowlany w 6 egz. (z uzyskaniem/uzupełnieniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: sprawdzenie i uzupełnienie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do projektowania oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę) obejmujący: a) projekt zagospodarowania terenu (w tym zieleń i gospodarka istniejącym drzewostanem), b) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami instalacyjnymi (sanitarne, elektryczne, teletechniczne) i ekspertyzą konstrukcyjną, c) informację dotyczącą BIOZ, d) scenariusz pożarowy dla obiektu 2) Projekty wykonawcze – 4 egz., w tym: a) Projekt architektura, b) Projekt architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń (zawierającą m.in. zestawienie elementów wykończenia, urządzeń oraz wyposażenia), c) Projekt architektura – wyposażenie, d) Projekt technologiczny kuchni i stołówki, e) Projekt zagospodarowania terenu, zawierający m. in.: projekt boiska do siatkówki i boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej, elementy odwodnienia terenu, projekt ogrodzenia,stacjonarną ściankę wspinaczkową, f) Projekt drogowy, g) Projekt konstrukcji, h) Projekt instalacji elektrycznych zawierający m. in.: – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie dla poszczególnych użytkowników, – instalacje oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, i kierunkowego, – instalacje gniazd wtykowych ogólnych, dedykowanych sieci komputerowych i technologicznych (np. kuchni, multimedia), – instalację przyzywową i dzwonkową, – instalacje połączeń wyrównawczych i odgromową, – instalację zasilającą węzeł cieplny, – oświetlenie zewnętrzne, – system podtrzymania napięcia dla serwerowni i wybranych obwodów. i) Projekt instalacji teletechnicznych w tym wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, j) Projekt przyłącza teletechnicznego, k) Projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, l) Projekt węzła cieplnego trójfunkcyjnego wraz z automatyką, m) Projekt instalacji i sieci gazowej – likwidacja, n) Projekt instalacji wod.-kan. zawierający m. in. instalacje wewnętrzne wod.-kan. (w tym instalacja wodna p.poż.); instalacje zewnętrzne ( w tym projekt odwodnienia terenu), o) Projekt wentylacji grawitacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z automatyką, p) Projekt przyłączy wod.-kan., q) Projekt rozsączania części wód opadowych wraz z operatem wodnoprawnym, r) Projekt zieleni wraz z aktualizacją inwentaryzacji zieleni i gospodarką zieleni istniejącej. 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego – 4 egz.; 4) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – 4 egz. 2.2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 i zmianą użytkowania części sal lekcyjnych na funkcję zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 3. Poszczególne opracowania określone w pkt. 2 ppkt 2.1. należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., 2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany i projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf). 3) decyzję o pozwoleniu na budowę oraz inne niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Ponadto szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) oraz Program funkcjonalno – użytkowy (Załącznik Nr 11 do SIWZ). 5. Termin wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30.06.2019 r., w tym: 5.1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, w tym: a) rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – niezwłocznie od daty zawarcia umowy, b) rozpoczęcie robót budowlanych – od dnia 01.03.2017 r. 5.2. Zakończenie – w terminie do dnia 30.06.2019 r., w tym: a) zakończenie dokumentacji projektowej – w terminie do dnia 30.01.2017 r., w tym: 1) Projekt budowlany – do dnia 30.11.2016 r. 2) Projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – do dnia 30.01.2017 r., b) zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 30.06.2019 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 71.20.00.00-0, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A. Lider konsorcjum,, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15658982,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14970056,66
 • Oferta z najniższą ceną: 14970056,66 / Oferta z najwyższą ceną: 19837440,00
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 151502 – 2016; data zamieszczenia: 12.10.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 145666 – 2016 data 14.09.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A. Lider konsorcjum,, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A. – Lider konsorcjum, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie; SEKOI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner konsorcjum, ul. Łacińska nr 4 lok. 32, 01-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie; COM Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, ul. Nowogrodzka nr 31, 00-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie..

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 lipca 2016 godz 12:49
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:18