wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121911-2014 z dnia 2014-06-05 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) modyfikację ciepła technologicznego dla central NW5 i NW6 w budynku C, 2) instalację urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb chłodzenia urządzeń teletechnicznych, 3) instalację…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 45 z dnia 28.04.2014 r., Nr 46 z dnia 29.04.2014 r. i Nr 49 z dnia 21.05.2014 r.
Numer ogłoszenia: 129375 – 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121911 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 45 z dnia 28.04.2014 r., Nr 46 z dnia 29.04.2014 r. i Nr 49 z dnia 21.05.2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) modyfikację ciepła technologicznego dla central NW5 i NW6 w budynku C, 2) instalację urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb chłodzenia urządzeń teletechnicznych, 3) instalację dodatkowych urządzeń teletechnicznych Acces – Point sieci Wi-Fi w piwnicy budynku A, 4) instalację punktu kontroli dostępu i domofonu na furtce od strony ul. Kępnej, 5) roboty budowlane zagospodarowania dziedzińca, 6) roboty elektryczne zagospodarowania dziedzińca i zasilania klimatyzatorów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209979,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 325950,00
  • Oferta z najniższą ceną: 325950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 325950,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Ad.II.3)1. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 45 z dnia 28.04.2014 r.: W dniu 01 04. 2014r. PAS PROJEKT przekazał pismo dotyczące modyfikacji CT dla central NW5 i NW6. W związku z wymogami producenta central wentylacyjnych dla zachowania gwarancji na dostarczone urządzenia należy wykonać prace dodatkowe w instalacji ciepła technologicznego przy centralach klimatyzacyjnych usytuowanych na wolnym powietrzu. Dla zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji podzespołów zainstalowanych w centralach wentylacyjnych oraz zapewnienia pełnej ochrony przed zamarzaniem czynnika grzewczego producent wymaga zmiany wykonania układów zasilenia nagrzewnic wodnych zgodnych z przekazaną dokumentacja projektową załączoną do ww pisma. W dniu 14.05.2014 r. Pani Iwona Męczarska projektant instalacji potwierdziła konieczność modyfikacji CT w budynku C. Ad.II.3)2. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 46 z dnia 29.04.2014 r.: W trakcie budowy, Biuro Projektów po analizie aktualnych potrzeb i wymagań funkcjonalnych dla Muzeum, stwierdziło konieczność wprowadzenia zmian w zaprojektowanych instalacjach teletechnicznych i zaproponowało uaktualnienie istniejących projektów opracowanych dla Muzeum Warszawskiej Pragi. W opracowanym projekcie zamiennym – z uwagi na przyjętą (z powodu wymagań technicznych dla okablowania) otwartą architekturę sieci instalacji zabezpieczeń elektronicznych obiektu, część urządzeń aktywnych wymagała umieszczenia w szafach dystrybucyjnych, instalowanych w wybranych pomieszczeniach budynków A i B – poza serwerownią główną zlokalizowaną w budynku C. W celu zapewnienia urządzeniom tym, odpowiedniej temperatury otoczenia niezbędnej do ich prawidłowej pracy, konieczne jest z kolei zainstalowanie instalacji chłodzących, kompensujących wydzielane podczas pracy ciepło. Biuro projektów dokonało rewizji projektów dotyczących miejsc i sposobu zainstalowania dodatkowych klimatyzatorów w budynkach A, B i C. Ad.II.3)3. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 46 z dnia 29.04.2014 r.: W ramach projektu zamiennego teletechniki przewidziano instalację sieci Wi-Fi w obiekcie – wcześniej nie zaplanowanej w projekcie pierwotnym. W trakcie wykonywania projektu, w piwnicach budynku A trwały prace przy podbijaniu fundamentów, a wysokość stropów praktycznie uniemożliwiała normalne poruszanie się w pomieszczeniach piwnicznych. Dlatego też rozmieszczenie i ilość urządzeń Acces – Point przyjęto w piwnicy bez dokonania pomiarów zasięgu pola. Obecnie po przeprowadzeniu pomiarów okazało się, że zasięg ten – głównie z powodu dużej grubości murów, okazał się niewystarczający w piwnicy – w salach wystawowych. Stąd wystąpiła konieczność zainstalowania na poziomie piwnicy dodatkowego urządzenia. Ad.II.3)4. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 46 z dnia 29.04.2014 r.: Muzeum Historyczne po przeprowadzeniu ostatecznej analizy struktury i organizacji pracy muzeum, zdecydowało o wykorzystaniu furtki w ogrodzeniu od ul. Kępnej do wchodzenia i wychodzenia pracowników etatowych muzeum oraz przyjmowania interesantów, w czasie kiedy muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. W związku z tym wystąpiła konieczność zainstalowania przy furtce dodatkowego czytnika kart systemu kontroli dostępu oraz domofonu umożliwiającego porozumienie osób postronnych z pracownikiem nadzoru. Ad.II.3)5. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 49 z dnia 21.05.2014 r.: Z uwagi na konieczność zachowania (wskazanie konserwatorskie) oryginalnej, ceglanej kolebki (sklepienia poziomu piwnic poz. -1), którą odsłonięto w trakcie wykonywania robót budowlanych, uległa zmianie rzędna wysokościowa wejścia do budynku A od strony dziedzińca. W wyniku zmiany rzędnej wejścia do budynku A uległo zmianie ukształtowanie terenu dziedzińca. Zmieniona została lokalizacja ścieżek podjazdu dla osób niepełnosprawnych i podejść, a także zaprojektowano dodatkowo schody zewnętrzne do budynku A i B oraz na zadaszenie szklane. W związku z powyższym zaszła konieczność wykonania dodatkowej warstwy podbudowy pod podjazdami i schodami oraz wykonanie palisad granitowych, także przekryć oświetleń piwnicy przy budynkach A i B, które zapewnią bezpieczeństwo użytkowania dziedzińca. Ponadto z uwagi na fakt, iż ulica Targowa jest drogą wojewódzką oraz wzdłuż budynku A przebiegają liczne sieci energetyczne i teletechniczne w tym sieć światłowodowa, której ewentualne uszkodzenie przy wykonywaniu podjazdu mogłoby spowodować przedłużenie realizacji zadania, zrezygnowano z wykonywania trwałego podjazdu. W miejsce ww. podjazdu, celem zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku A od strony ul. Targowej, obiekt należy wyposażyć w przenośne szyny teleskopowe zapewniające podjazd. Dodatkowo Projekt zamienny przewiduje zapewnienia doświetlenia dziedzińca poprzez oprawy oświetleniowe na zawiesiach, które będą montowane na elewacjach zewnętrznych budynków A, B i C. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, iż roboty elewacyjne zostały już wykonane zaszła konieczność wykonania mocowań dla zawiesi, a także napraw uszkodzonych elewacji, które powstały w wyniku montażu zawiesi. Ad.II.3)6. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 49 z dnia 21.05.2014 r.: a) Ze względu na zmianę projektu zagospodarowania terenu na życzenie Użytkownika, zostały doprojektowane zewnętrzne punkty zasilające tzw. florboksy do zasilania urządzeń ekspozycji wystaw i dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. b) W trakcie budowy stwierdzono konieczność zmian w projekcie teletechnicznym polegającym na zmianie usytuowania punktów dystrybucyjnych z urządzeniami aktywnymi. W związku z tym zaszła konieczność zamontowania dodatkowych klimatyzatorów (w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury otoczenia niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń), które wymagają zasilania elektrycznego. Udzielenie zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany, zwłaszcza tych zakrytych przez inne elementy budynku, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i dokładnych oględzin. Zważywszy na fakt, że przedmiotowy obiekt budowlany jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, poddawany był najprzeróżniejszym przeróbkom, a także nie był właściwie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, wykonanie robót dodatkowych wyszczególnionych w niniejszych protokołach jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, a także zapobiegnie powstaniu zagrożenia użytkowania obiektu. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) koniecz
ne jest udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót budowlanych, tj. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 17 czerwca 2014 godz 12:35
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:15