środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170
Numer ogłoszenia: 127944 – 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń (dotyczy Części I – meble biurowe i Części II – zabudowy),

2) sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części II – zabudowy i Części III – sprzęt multimedialny) oraz przeszkolenie użytkowników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części w następujący sposób:
Część I – Meble biurowe,
Część II – Zabudowy,
Część III – Sprzęt multimedialny.

Termin wykonania zamówienia dla Części I, Części II i Części III:
– rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie: w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.10.00-2, 39.14.12.00-4, 39.14.13.00-5, 39.71.11.00-0, 39.71.13.61-7, 39.71.13.60-0, 39.14.14.00-6, 39.71.13.62-4, 39.71.31.00-4, 38.62.20.00-1, 44.42.34.50-0, 32.32.46.00-6, 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 32.34.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. b) Wykazu wykonanych głównych dostaw, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: – dla Części I – jednej dostawy mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto** , – dla Części II – jednej dostawy mebli pod zabudowę o wartości zamówienia co najmniej 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto**, – dla Części III – jednej dostawy sprzętu multimedialnego, Uwaga! (a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. (b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. c) Dowodów dotyczących głównych dostaw, określających czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 28.05.2015 r.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji zamówienia – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl, Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble biurowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń , 2) sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 38.62.20.00-1, 44.42.34.50-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zabudowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń , 2) sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji oraz przeszkolenie użytkowników. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.14.12.00-4, 39.14.13.00-5, 39.71.13.61-7, 39.71.13.60-0, 39.14.14.00-6, 39.71.13.62-4, 39.71.31.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt multimedialny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji oraz przeszkolenie użytkowników. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.46.00-6, 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 32.34.24.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Okres gwarancji zamówienia – 10

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia ” – Część I – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część II – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rysunek A1 – Aranżacja – rzut parteru – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rysunek A2 – Aranżacja – rzut pietra – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/201526 czerwca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 12:30 zostały złożone w Części I trzy oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

2)      WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka (Oferta Nr 3),

3)      JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 4).

Oferty Nr 2, 3, 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 2, 3, 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwy (firmy) wykonawcy Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
3 WOKA-BUD

Wojciech Sepko

ul. Jastrzębia 12

16-020 Czarna Białostocka

193.768,35

——————  x 90 = 90,0 pkt.

193.768,35

48

____ x 10 = 10,0 pkt.

48

100,0 pkt.
2 SOLIDNI Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 25/3

61-838 Poznań

193.768,35

——————  x 90 = 76,7 pkt.

227.430,69

48

____ x 10 = 10,0 pkt.

48

86,7 pkt.
4 JARD Sp. z o.o

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

193.768,35

——————  x 90 = 70,9 pkt.

245.988,93

48

____ x 10 = 10,0 pkt.

48

80,9 pkt.

 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/201529 czerwca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę – Wiesław Stanuszek F.H.U. ANEX, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 12:30 zostały złożone w Części II trzy oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

2)      JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 4),

3)      F.H.U. ANEX Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów (Oferta Nr 5).

przy czym:

Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie:

– art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II i III niniejszego pisma),

Oferty Nr 2 i 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 2 i 5 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwy (firmy) wykonawcy Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
5 FHU ANEX Wiesław Stanuszek

ul. Braci Żmudów 35B

33-100 Tarnów

49.150,80

——————  x 90 = 90,0 pkt.

49.150,80

36

____ x 10 = 7,5 pkt.

48

97,5 pkt.
2 SOLIDNI Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 25/3

61-838 Poznań

49.150,80

——————  x 90 = 80,3 pkt.

55.074,48

48

____ x 10 = 10,0 pkt.

48

90,3 pkt.

 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/201529 czerwca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części III

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wraz z montażem mebli  i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 12:30 zostały złożone w Części III dwie oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław (Oferta Nr 1),

2)      Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 2),

Oferty Nr 1, 2 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 1, 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwy (firmy) wykonawcy Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
1 PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

 

21.894,00

——————  x 90 = 90,0 pkt.

21.894,00

25

____ x 10 = 5,2 pkt.

48

95,2 pkt.
2 SOLIDNI Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 25/3

61-838 Poznań

21.894,00

——————  x 90 = 80,8 pkt.

24.392,13

48

____ x 10 = 10,0 pkt.

48

90,8 pkt.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170
Numer ogłoszenia: 170322 – 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127944 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń (dotyczy Części I – meble biurowe i Części II – zabudowy),
2) sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części II – zabudowy i Części III – sprzęt multimedialny) oraz przeszkolenie użytkowników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części w następujący sposób:
Część I – Meble biurowe,
Część II – Zabudowy,
Część III – Sprzęt multimedialny.

Termin wykonania zamówienia dla Części I, Części II i Części III:
– rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
– zakończenie: w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.10.00-2, 39.14.12.00-4, 39.14.13.00-5, 39.71.11.00-0, 39.71.13.61-7, 39.71.13.60-0, 39.14.14.00-6, 39.71.13.62-4, 39.71.31.00-4, 38.62.20.00-1, 44.42.34.50-0, 32.32.46.00-6, 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 32.34.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Meble biurowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213903,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 193768,35
 • Oferta z najniższą ceną: 193768,35 / Oferta z najwyższą ceną: 245988,93
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zabudowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesław Stanuszek F.H.U. ANEX, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32352,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49150,80
 • Oferta z najniższą ceną: 49150,80 / Oferta z najwyższą ceną: 71026,35
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Sprzęt multimedialny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14722,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21894,00
 • Oferta z najniższą ceną: 21894,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24392,13
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barańskilogo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 28 maja 2015 godz 12:31
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:21