środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 122866-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres zamówienia obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą (zieleń i mała architektura, ogrodzenie, drogi – utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych), 2) aranżacja i wyposażenie wnętrz: wykończenie, dekoracja…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 1) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą (zieleń i mała architektura, ogrodzenie, drogi – utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych), 2) aranżacja i wyposażenie wnętrz: wykończenie, dekoracja zbiorników, technologia wykonania sztucznej skały, wyposażenie i aranżacja części ekspozycyjnych: miejsca siedzące dla zwiedzających i punkty informacyjne, 3) zieleń wewnętrzna
Numer ogłoszenia: 125743 – 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122866 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 1) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą (zieleń i mała architektura, ogrodzenie, drogi – utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych), 2) aranżacja i wyposażenie wnętrz: wykończenie, dekoracja zbiorników, technologia wykonania sztucznej skały, wyposażenie i aranżacja części ekspozycyjnych: miejsca siedzące dla zwiedzających i punkty informacyjne, 3) zieleń wewnętrzna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą (zieleń i mała architektura, ogrodzenie, drogi – utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych), 2) aranżacja i wyposażenie wnętrz: wykończenie, dekoracja zbiorników, technologia wykonania sztucznej skały, wyposażenie i aranżacja części ekspozycyjnych: miejsca siedzące dla zwiedzających i punkty informacyjne, 3) zieleń wewnętrzna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 45.43.00.00-0, 39.15.00.00-8, 45.22.31.00-7, 45.22.35.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, Nowosielecka 14a lok. 3, 00-466 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 372580,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 452480,59
  • Oferta z najniższą ceną: 452480,59 / Oferta z najwyższą ceną: 452480,59
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia 333630 – 2013) i oszacowane w wartości zamówienia podstawowego. Wobec powyższego przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust.1 pkt 6 dla udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamówienie podstawowe z wynagrodzeniem Wykonawcy 4.921.857,18 zł (Umowa Nr 41/DZP-2/2013) zostało udzielone dnia 01.10.2013 r. Szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego (372 580,58 zł) stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia, co zamówienie podstawowe i będzie realizowane przez tego samego Wykonawcę.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 17 czerwca 2014 godz 12:32
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:16