środa, 1 grudnia 2021


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 27 z dnia 14.02.2013 r.; nr 29 z dnia 15.07.2013 r.; nr 31 z dnia 16.07.2013 r.; nr 34 z dnia 06.08.2013 r.; nr 35 z dnia 06.08.2013 r.; nr 36 z dnia 06.08.2013 r

Numer ogłoszenia: 118760 – 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110186 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 27 z dnia 14.02.2013 r.; nr 29 z dnia 15.07.2013 r.; nr 31 z dnia 16.07.2013 r.; nr 34 z dnia 06.08.2013 r.; nr 35 z dnia 06.08.2013 r.; nr 36 z dnia 06.08.2013 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 27 z dnia 14.02.2013 r.; nr 29 z dnia 15.07.2013 r.; nr 31 z dnia 16.07.2013 r.; nr 34 z dnia 06.08.2013 r.; nr 35 z dnia 06.08.2013 r.; nr 36 z dnia 06.08.2013 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją, skrzynkami rozprężnymi, przepustnicami, klapami pożarowymi itp. w budynku A. 2. Zamontowanie dodatkowych urządzeń: wentylator kanałowy, nagrzewnica elektryczna, które mają zastosowanie w specjalistycznej funkcji muzealnej – pracowni konserwacji papieru w budynku C. 3. Wzmocnienie ścian zewnętrznych od strony ulic Targowej i Kępnej oraz dziedzińca polegających na wykonaniu dodatkowych przemurowań wieńców zewnętrznych oraz nadproży prefabrykowanych w bud. A. 4. Wykonanie żelbetowych płyt balkonowych od strony ul. Targowej w bud. A. 5. Wykonanie dodatkowego hydrantu w budynku A. 6. Wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej nadproży w bud. B. 7. Wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej klatki schodowej w bud. B. 8. Wykonanie ściany kolankowej w części bud. AC w osi A*/1-3*. 9. Wykonanie żelbetowych nadproży łukowych w poziomie parteru w osiach A*/4-5, B/4-5, D*/4-5 bud. A. 10. Wykonanie żelbetowych nadproży łukowych w przejściu pomiędzy częścią AA i AB oś 6* na poziomie +1 bud. A.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 570186,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 799500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 799500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 799500,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Ad.II. 3) 1. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 27 z dnia 14.02.2013 r.: Brak możliwości wykonania podłogi podniesionej, która posiadałaby wymaganą przepisami przestrzeń dla przeprowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej spowodowało, iż zrezygnowano z jej wykonania w piwnicy budynku A (PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 18B z dnia 18 lipca 2012 roku). Dla instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano kanały żelbetowe. Wyżej wymienione zmiany w konstrukcji budynku spowodowały konieczność zmian w dokumentacji Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji. W pierwotnym (przetargowym) projekcie nawiewniki usytuowane w podłodze piwnicy budynku nie były połączone kanałami wentylacyjnymi z systemem S1,S2,S3 (dotyczy pomieszczeń 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17) powietrze miało dopływać przestrzenią pomiędzy podłogą podniesioną a posadzką betonową. Dokumentacja zamienna zawiera dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej łączącej nawiewniki z systemami wentylacji tj.: kanały wentylacyjne wraz izolacją, skrzynki rozprężne, przepustnice, klapy pożarowe itp. Ad.II. 3) 2. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 29 z dnia 15.07.2013 r.: Nastąpiła zmiana rozszerzająca pierwotne wytyczne dla Pracowni (mającej początkowo zaspokoić jedynie potrzeby Muzeum Pragi). Ze względu na potrzebę pracy przedmiotowej pracowni jako specjalistycznej, profesjonalnej konserwacji papieru służącej dla całego Muzeum Historycznego m.st. Warszawy wraz ze wszystkimi jego oddziałami oraz możliwościami realizacji zewnętrznych zleceń konserwacyjnych przez Muzeum, zaprojektowano dodatkową wentylację nawiewno wywiewną. Wentylacja ta służyć będzie usuwaniu zanieczyszczonego powietrza bezpośrednio znad stołów roboczych. Koniecznym będzie zamontowanie między innymi dodatkowych urządzeń: wentylator kanałowy, nagrzewnica elektryczna. Zaproponowane urządzenia mają zastosowanie w specjalistycznej funkcji muzealnej – pracowni konserwacji papieru. W związku z powyższym specjalistyczne zalecenia dotyczące profesjonalnej pracowni muzealnej uległy uszczegółowieniu i rozszerzeniu. Uzasadnienie w/w prac zostało opisane pismem MHW nr MWPR.40 2236.2013 z dnia 02.07.2013r. Zakres prac został uzgodniony z użytkownikiem i potwierdzony na naradzie w dniu 10.07 2013r. (notatka nr 146). Ad.II. 3) 3. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 31 z dnia 16.07.2013 r.: W trakcie wykonywania robót budowlanych, po skuciu tynków zewnętrznych ze ścian wzdłuż ul. Targowej (oś D*) oraz Kępnej (oś 9*) okazało się, iż stan techniczny murów, w szczególności w narożnikach obiektu w osi 9* jest bardzo zły – cegła zawilgocona, zlasowana; wykruszające się spoiny). Projektant pełniący nadzór autorski branży konstrukcyjnej wpisem do Dziennika Budowy potwierdził zły stan techniczny ścian i zalecił odtworzenie narożników ściany (pomiędzy osiami A-A* a 9 – 9* i D-D*, a 9-9*). Dodatkowo zalecił wykonanie w ścianach dodatkowych wieńców żelbetowych na poziomach stropów żelbetowych. Ponadto od strony ul. Targowej w zewnętrznej warstwie ścianie frontowej nakazał usunięcie luźnych elementów ceglanych i przemurowanie (odtworzenie). Stwierdzono także, iż ściany zewnętrzne od strony dziedzińca wymagają także przemurowań (odtwarzania) na części jej powierzchni. Ad.II. 3) 4. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 31 z dnia 16.07.2013 r.: Zgodnie z Programem konserwatorskim balkonów żeliwnych kamienicy przy ul. Targowej przewidziano m.in. reparację spękań i nadłamań żeliwnych wsporników balkonowych, które miały pełnić funkcję wsporników konstrukcyjnych. Z uwagi na stan zużycia niektórych wsporników (spękania, korozja) oraz ze względu na warunki bezpieczeństwa przyszłego użytkowania balkonów konieczne jest wykonanie żelbetowych płyt balkonowych. Celem ujednolicenia elewacji od strony ul. Targowej wszystkie płyty balkonowe należy zrealizować w jednej technologii. Odrestaurowane i zrekonstruowane żeliwne wsporniki zostaną zamocowane zgonie z ww. Programem , ale będą one miały wyłącznie charakter dekoracyjny, a nie konstrukcyjny. Dodatkowo na płytach żelbetowych, jako materiał wykończeniowy zostaną ułożone mrozoodporne płytki gresowe. Ad.II. 3) 5. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 34 z dnia 06.08.2013 r.: W dniu 19.07.2013r. rzeczoznawca ds. p. poż. inż. poż. Roman Ropelewski dokonał wpisu do Dziennika Budowy w sprawie konieczności zamontowania dodatkowego (brak w projekcie przetargowym) hydrantu na II p. budynku A. Konieczność powyższą uzasadnił zmianą przepisów tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010r. (§19 pkt 2.) regulujących konieczność montażu hydrantów. W dniu 31.07.2013r. Pani Iwona Męczarska projektant instalacji hydrantowej potwierdziła konieczność zainstalowania dodatkowego hydrantu na II p budynku A. Ad.II. 3) 6. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 35 z dnia 06.08.2013 r.: W trakcie realizacji robót na budynku B po skuciu tynków ze ścian i nadproży, okazało się, że stan większości nadproży ceglanych (łukowych i płaskich) jest awaryjny i grozi zawaleniem. Część cegieł (szczególnie te o niskiej wytrzymałości lub zlasowane), wypadła z nadproży przy skuwaniu tynków, pomimo zachowania szczególnej ostrożności. Pozostałe wypadły by w trakcie czyszczenia i wymiany spoin – robota przewidziana w projekcie pierwotnym. W tej sytuacji nadzór autorski konstrukcji Biura Pas Projekt, podjął decyzję o konieczności rozebrania istniejących nadproży i wykonania nowych żelbetowych, wylewanych nadproży z zachowaniem ich dotychczasowej geometrii i wyglądu (w nadprożach łukowych). Wpis konstruktora inż. Dariusza Syncerza do dziennika budowy tom V str. 49. Część nadproży płaskich, po wypadnięciu luźnych cegieł, rozebrano i uzupełniono prefabrykowanymi belkami L-19. W 2009 roku kiedy sporządzano dokumentację techniczną, bez zdjęcia tynków nie była możliwa, ocena stanu technicznego istniejących nadproży ceglanych w budynku B. Wobec powyższego nadzór autorski konstrukcji zdecydował jak wyżej. Ad.II. 3) 7. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 35 z dnia 06.08.2013 r.: W trakcie realizacji robót na budynku B od spodu biegów istniejącej klatki schodowej spadł w niektórych miejscach tynk, odsłaniając cegłę stanowiącą konstrukcję klatki. Ponieważ stan odsłoniętej cegły i spoin okazał się bardzo złej jakości, postanowiono odkuć tynk z większej powierzchni konstrukcji klatki schodowej, w różnych miejscach, aby umożliwić dokonanie oceny stanu jej konstrukcji. Po zdjęciu tynku okazało się, że cegła i spoiny stanowiące konstrukcję istniejącej klatki schodowej, w większości jest w stanie awaryjnym. Poszczególne cegły
z biegów powypadały, zaś część dwóch podestów – spoczników zawaliła się. Reszta istniejącej konstrukcji klatki, zawaliłaby się prawdopodobnie przy próbie usunięcia zniszczonego drewna stanowiącego okładzinę stopni i podestów, przewidzianych do wymiany zgodnie z projektem pierwotnym. W tej sytuacji nadzór autorski Pas Projekt, podjął decyzję o konieczności rozebrania istniejącej, ceglanej klatki schodowej i wykonania nowej klatki schodowej, żelbetowej z zachowaniem dotychczasowej geometrii i wyglądu. W 2009 roku kiedy sporządzano dokumentację techniczną, bez zdjęcia tynków nie była możliwa, ocena stanu technicznego istniejącej klatki schodowej budynku B. Wobec powyższego zaprojektowano nową, żelbetową konstrukcję klatki schodowej, odtwarzającą wyglądem klatkę pierwotną. Ad.II. 3) 8. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 36 z dnia 06.08.2013 r.: Przed przystąpieniem do wykonania więźby dachowej nad częścią budynku AC i dokładnej analizie stanu istniejącego, z uwagi na istniejące krzywizny ścian zewnętrznych, stwierdzono, iż niemożliwy jest montaż murłaty od strony dziedzińca – w osi A*/1-3*zgodnie z pierwotnym projektem. W związku z powyższym należy wykonać dodatkową, żelbetową ścianę kolankową o wysokości, która pozwoli na prawidłowy montaż więźby dachowej. Ad.II. 3) 9. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 36 z dnia 06.08.2013 r.: W trakcie wykonywania robót budowlanych, po skuciu tynków, okazało się, iż stan techniczny istniejących, ceglanych nadproży łukowych w poziomie parteru w osiach A*/4-5, B/4-5 i D* 4/5 jest bardzo zły – cegła zawilgocona, zlasowana; wykruszające się spoiny i wypadające cegły. Projektant pełniący nadzór autorski branży konstrukcyjnej, potwierdził powyższy stan i wpisem do Dziennika Budowy z dnia 14.06 zalecił rozebranie istniejących nadproży łukowych i odtworzenie ich w technologii żelbetowej. Ad.II. 3) 10. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 36 z dnia 06.08.2013 r.: W trakcie wykonywania robót budowlanych, po skuciu tynków, okazało się, iż stan techniczny istniejących, ceglanych nadproży łukowych w przejściu pomiędzy częścią AA i AB; oś 6* jest bardzo zły – cegła zawilgocona, zlasowana; wykruszające się spoiny i wypadające cegły. Projektant pełniący nadzór autorski branży konstrukcyjnej wpisem do Dziennika Budowy z dnia 28.03.2013. zalecił rozebranie istniejących nadproży łukowych i odtworzenie ich w technologii żelbetowej. Udzielenie zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany, zwłaszcza tych zakrytych przez inne elementy budynku, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i dokładnych oględzin. Zważywszy na fakt, że przedmiotowy obiekt budowlany jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, poddawany był najprzeróżniejszym przeróbkom, a także nie był właściwie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, wykonanie robót dodatkowych wyszczególnionych w niniejszych protokołach jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, a także zapobiegnie powstaniu zagrożenia użytkowania obiektu. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2. Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r. W trakcie negocjacji: 1) Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Postanowieniem z dnia 22.01.2014 r., sygn. akt VIII GU 280/13 ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis S.A. we Wrocławiu. Na potwierdzenie powyższego, przekazał Zamawiającemu kopię ww. postanowienia wraz z wyciągiem z Monitora Sądowego i Gospodarczego 25/2014 (4404) – poz. 1419. 2) Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż Mostostal Warszawa S.A. samodzielnie wykonana roboty objęte przedmiotem zamówienia – w związku z powyższym – udział Partnerów Konsorcjum jest bezcelowy. Wobec powyższego, Wykonawcą przedmiotowego zamówienia – stroną umowy z Zamawiającym – będzie Mostostal Warszawa S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 11 kwietnia 2014 godz 6:08
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:16