środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102777-2016 z dnia 2016-06-24 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają 1) projekty wykonawcze: a) projekt ogrodzenia od ul. Drozdowej i ul. Agrestowej b) projekt: – ścieżki zdrowia – siłowni zewnętrznej – dwóch stołów do ping-ponga – kącika…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90
Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102777 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych w zakresie: siłowni, ścieżki zdrowia, stołów do tenisa stołowego, małej architektury oraz ogrodzenia zewnętrznego terenu od strony południowej i północnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.32.00-1, 45.21.22.00-8, 45.34.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Panorama Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska Nr 38, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209486,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 350550,00
  • Oferta z najniższą ceną: 350550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350550,00
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia 31728 – 2016) i oszacowane w wartości zamówienia podstawowego. Wobec powyższego przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust.1 pkt 6 dla udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 1.380.648,85 zł netto, 50% ww. kwoty stanowi wartość 690.324,43 zł netto, a wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia stanowi wartość 209.486,68 zł wobec czego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego 209.486,68 zł stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia, co zamówienie podstawowe i będzie realizowane przez tego samego Wykonawcę.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lipca 2016 godz 6:07
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:00