środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa wraz z montażem pralek półprzemysłowych i chłodziarek dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.
Numer ogłoszenia: 114688 – 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem pralek półprzemysłowych i chłodziarek dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, rozstawienia, zamontowania oraz dokonania rozruchu technologicznego urządzeń wymienionych w Formularzu – Zestawienie kosztów zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi, a także przeszkolenia użytkowników w zakresie ich użytkowania, transportu dostarczanego wyposażenia, przeglądów gwarancyjnych i koszty serwisu gwarancyjnego. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować w termnie pomiędzy dniem 18.06.2012 r. a dniem 29.06.2012 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.71.61.20-5, 39.71.11.00-0, 39.71.11.30-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych dostaw, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: – wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jednej dostawy pralek o wartości co najmniej 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto** lub co najmniej jednej dostawy chłodziarek o wartości co najmniej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto**.

Uwaga! – W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. – W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę; dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 12 kwietnia 2012 r. 3) dokumentu (np. referencji) potwierdzającego, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Pulicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2012 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Pulicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu 1, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu 2, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania

SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenia art. 22 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art . 24 – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Aranżacja wnętrz całego budynku – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pismo z dnia 16.04.2012 r. – pobierz

Pismo z dnia 17.04.2012 r. – pobierz

Pismo z dnia 20.04.2012 r. wraz z modyfikacją Zał. Nr 5 – Zestawienie Kosztów Zamówienia

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/10/DZP-1/2012                                                            11 maja 2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wraz z montażem pralek półprzemysłowych i chłodziarek dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej“.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Firma „Eltar” Usługi – Handel, Tatarczyk Michał, Mszana (kod: 44-325) ul. Ładna 1.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26 kwietnia 2012 r. do godz. 12:30 została złożona jedna Oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

Firma „Eltar” Usługi – Handel, Tatarczyk Michał, Mszana (kod: 44-325) ul. Ładna 1.

Oferta: Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1
w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
1 115 756,14_____________  x 100 =  100,0115 756,14 100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-II-WI/10/DZP-1/2012                                                     16 maja 2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wraz z montażem pralek półprzemysłowych i chłodziarek dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej“.

Zamawiający informuje, iż w dniu 14.05.2012 r. wpłynęło do siedziby Zamawiającego pismo Wykonawcy PHU BMS Sp. j., z którego treści wynika, iż brak było możliwości zaoferowania sprzętu spełniającego wymagania postawione Wykonawcom w szczegółowym opisie technicznym zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Zamawiający działając na podstawie art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych potraktował ww. informację jako informację o niezgodnej z przepisami ustawy, czynności podjętej przez Zamawiającego, polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty pomimo, że wymagania Zamawiającego co do parametrów technicznych sprzętu nie mogły być spełnione przez żadnego Wykonawcę, który chciałby zrealizować przedmiotowe zamówienie.

Mając powyższe na względzie, a także oświadczenie wybranego Wykonawcy tj. Firmy „Eltar” Usługi – Handel Tatarczyk Michał, zawarte w piśnie z dnia 15.05.2012 r.(złożonym po wyborze najkorzystniejszej oferty) Zamawiający uznał zasadność przekazanej informacji, wobec czego powtórzył czynność związaną z badaniem i oceną oferty.

Po dokonaniu ponownej analizy oferty Zamawiający postanowił:

I.       ODRZUCIĆ:

Ofertę Nr 1 Wykonawcy: Firma „Eltar” Usługi – Handel, Tatarczyk Michał, ul. Ładna 1, 44-325 Mszana.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść SIWZ to przede wszystkim, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania określonego świadczenia na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego, tj. zaoferowany przedmiot dostawy musi być tożsamy z opisanym w Specyfikacji zakresem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XVIII SIWZ, w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca zobowiązany był do złożenia w ofercie m.in. wypełnionego Formularza „Zestawienie Kosztów Zamówienia” zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Oferta ww. Wykonawcy pierwotnie została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert „Cena”, przyjętego w niniejszym postępowaniu. Wybór najkorzystniejszej oferty został poprzedzony dokonaniem analizy jej treści. Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie Kosztów Zamówienia” i oświadczył, że dostarczy sprzęt o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

Ponadto na ww. Ofertę zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy (strona 3 oferty) składały się dokumenty i oświadczenia znajdujące się na kolejno ponumerowanych stronach od 1 do 11, które nie obejmowały katalogów, o których mowa w piśmie Wykonawcy z dnia 15.05.2012 r.  Wobec tak złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w treści oferty, Zamawiający potraktował załączone do oferty katalogi jako materiały reklamowe, informacyjne tj. inne materiały niż wymagane przez Zamawiającego – zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale VIII „Opis sposobu przygotowania oferty” ust. 6 SIWZ.  Ponadto przedmiotowe katalogi – jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały – nie zostały opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, nie zawierają oznaczeń, wskazujących, że Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferuje ten konkretny sprzęt podany w tych katalogach.  Jednocześnie należy wskazać, że Zamawiający nie wymagał załączenia do oferty katalogów lub innych materiałów technicznych zawierających parametry oferowanego sprzętu, a tym samym niepodległy one ocenie chociażby z uwagi na okoliczności opisane powyżej.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zaistniały przesłanki, które spowodowały dokonanie powtórnej czynności związanej z analizą i oceną oferty. W dniu 14.05.2012 r. firma PHU BMS sp. j. z Kwidzyna, złożyła pismo, z którego treści wynika iż przedmiotowe zamówienie jest niemożliwe do zrealizowania biorąc pod uwagę parametry opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Ww. pismo Zamawiający potraktował jako informację o naruszeniu przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także uznał zasadność ww. informacji. Ponadto w dniu 15.05.2012 r. Wykonawca firma Eltar
w odpowiedzi na zaproszenie do podpisania umowy, złożyła pismo, w którym oprócz „chęci zawarcia umowy” oświadczyła, że katalogi załączone do oferty odzwierciedlały faktycznie oferowane wyposażenie (pomimo, że odbiegało ono od wymogów Zamawiającego) oraz, że obecnie na rynku nie występują urządzenia spełniające wymagania postawione przez Zamawiającego w zakresie wymiarów i pojemności komór chłodziarko-zamrażarek.

Mając powyższe okoliczności na względzie, Zamawiający  – działając w trybie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokonał ponownej analizy i oceny oferty Wykonawcy Eltar, biorąc pod uwagę katalogi załączone do oferty, które zgodnie
z oświadczeniem ww. Wykonawcy z dnia 15.05.2012 r. odzwierciedlają sprzęt oferowany przez ww. Wykonawcę.

W toku czynności, związanych z ponowna analizą oferty Wykonawcy Eltar stwierdził, że:

a)      odnośnie pozycji 1 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”:

– z załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej wynika, że zaoferowana przez Wykonawcę pralka półprzemysłowa posiada parametr: głębokość: 656 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał aby ww. pralka posiadała parametr: głębokość:  61,5 cm (+/- 2cm);

b)      odnośnie pozycji 2 ww. Formularza:

– z załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej wynika, że zaoferowana przez Wykonawcę chłodziarka posiada parametr: klasa energetyczna A+, podczas gdy Zamawiający wymagał aby ww. chłodziarka posiadała parametr: klasa energetyczna A++;

c)      odnośnie pozycji 3 ww. Formularza:

– z załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej wynika, że zaoferowana przez Wykonawcę chłodziarko-zamrażarka posiada parametry: wysokość: 152 cm, głębokość 60 cm, pojemność chłodziarki 145 l, pojemność zamrażarki 62 l,  podczas gdy Zamawiający wymagał aby ww. chłodziarko-zamrażarka posiadała parametry: wysokość: 155 cm (+/- 2cm), głębokość 65 cm (+/- 2cm), pojemność całkowita netto 265 l, w tym pojemność chłodziarki 199 l (+/-5 %) i  pojemność zamrażarki 66 l (+/-5 %).

Wobec powyższego z załączonych do oferty dokumentów wynika, że zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” produkty nie odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom wskazanym w SIWZ, co stanowi podstawę do odrzucenia Jego oferty, jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

 

II.    UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE:

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.04.2012 r. do godz. 12:30 została złożona jedna  oferta przez Wykonawcę: Firma „Eltar” Usługi – Handel, Tatarczyk Michał ul. Ładna 1, 44-325 Mszana, która podlegała odrzuceniu na podstawie  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym mowa w pkt. I niniejszego pisma.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 12 kwietnia 2012 godz 8:39
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:23