środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 109581 – 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum:1) Kulczyński Architekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Pełnomocnik, ul. Zgoda 4 lokal 2, 00-018 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • BeMM Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner, ul. Tamka 38 lokal 802, 00-355 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87141,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 98000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Konsorcjum: Kulczyński Architekt Spółka z o. o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-018), przy ul. Zgoda 4 m. 2 oraz BeMM Architekci Spółką z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-355, ul. Tamka 38 lok. 802, dysponuje autorami koncepcji, dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, w tym: autorami projektu budowlanego, projektu wykonawczego, którzy są wpisani jako autorzy w decyzji o Pozwoleniu na budowę i przysługuje im ochrona osobistych praw autorskich. Ponadto, osoby te znają wszystkie aspekty techniczne, a także specyfikę sporządzonych opracowań – wprowadzały w trakcie budowy uzupełnienia i zmiany. W związku z powyższym, zachodzi przypadek związany z ochroną praw autorskich, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 8 kwietnia 2011 godz 6:05
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:37