środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.
Numer ogłoszenia: 101252 – 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Ogólna charakterystyka obiektu. Budynek zlokalizowany jest na skarpie Starego Miasta od strony Wisły położony na działce nr ewid. 20/2, obręb 5-02-06 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Budynek nie jest obiektem zabytkowym, ale znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1196. Budynek składa się z pięciu połączonych ze sobą części różniących się liczbą kondygnacji i pełnionych funkcji. Planowane prace remontowe mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz podniesienie walorów użytkowych i estetycznych obiektu. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zaopatrzenie w media – budynek jest podłączony do sieci elektroenergetycznej i wodno – kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej.

PARAMETRY INWESTYCJI
Powierzchnia zabudowy całości – 1 180 m²
Powierzchnia użytkowa całości – 2 372 m² w tym:
– powierzchnia użytkowa Budynku Mieszkalnego Północnego – 411 m²
– powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego łącznika o kszt. trapezu – 169 m²
– powierzchnia użytkowa Budynku Szkoleniowo – Administracyjnego – 1 070 m²
– powierzchnia użytkowa Budynku z Salą Konferencyjną – 262 m²
– powierzchnia użytkowa Budynku Południowego – 460 m²
Kubatura całkowita – 10 053 m³

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:
1) Budynek Południowy i Budynek z Salą Konferencyjną – przebudowa i adaptacja pomieszczeń starej kuchni do celów administracyjno – szkoleniowych w tym wykonanie m.inn. robót: wyburzeniowych, murowych, wykończeniowych, wykonanie instalacji wod.-kan, c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;
2) Budynek Szkoleniowo – Administracyjny: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji c.o., c.t., wod.-kan., roboty remontowe tarasu i balkonu z ułożeniem gresu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
3) Budynek Mieszkalny Północny: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej, naprawa tarasu i balkonu,
4) Przebudowa strefy głównego wejścia: roboty rozbiórkowe, wykonanie ogrodzenia, bramy przesuwnej, nowego daszku szklanego nad wejściem, nowej posadzki z płyt granitowych, odwodnienia liniowego;
5) Wykonanie węzła cieplnego wraz z automatyką;
6) Rozbudowa rozdzielnicy głównej;
7) Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu robót budowlanych, w którym Wykonawca wykaże się:
a) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości zamówienia co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy miliony)** oraz
b) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie*** budynku użyteczności publicznej**** o kubaturze co najmniej 10 000 m3 i powierzchni użytkowej co najmniej 2.000m2.
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 30.04.2015 r.
***Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
**** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,
b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia.
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4.1), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.
4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji zamówienia – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22. Opłata za SIWZ: 1.562,00 zł brutto; 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 113142 – 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101252 – 2015 data 30.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 283/Ś/2014 z dnia 07.05.2014 r. – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Decyzja Nr 152/Ś/2015 z dnia 17.03.2015 r. – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Decyzja Nr 359N/15 z dnia 27.02.2015 r. – pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – PB – pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – PB – pobierz
Załącznik Nr 16 do SIWZ – PB – pobierz
Załącznik Nr 17 do SIWZ – PW – pobierz
Załącznik Nr 18 do SIWZ – PW – pobierz
Załączniki od Nr 19 do Nr 27 do SIWZ – Przedmiary robót – pobierz
Załącznik Nr 28 do SIWZ – STWiOR – Architektura, Instalacje – Przebudowa części budynków ZOW – pobierz
Załącznik Nr 29 do SIWZ – STWiOR – Architektura, Konstrukcje, Instalacje – Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowa strefy wejścia oraz remont instalacji w budynku – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 05.05.2015 r. – pobierz

Przedmiary robót .ath – Zal. Nr 19 do 27 do SIWZ  (dot. pisma z 05.05.2015 r.) – pobierz

Pismo z dnia 07.05.2015 r. – pobierz

Pismo z dnia 11.05.2015 r. – pobierz

Pismo z dnia 12.05.2015 – pobierz

Pismo z dnia 14.05.2015 r. – pobierz

Pismo z dnia 15.05.2015 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 15.05.2015 r. – Zestawienie projektowanej stolarki okiennej –  rys.A3-110_EXA_DP_—_D04_3X02_01 – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 15.05.2015 r. – Rzut dachu – rys. A3-110_EXA_PL_—_R00_1214_03 – pobierz

Pismo z dnia 20.05.2015 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/201511 czerwca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń“.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – E.W. Rental Spółka z o.o., ul. Bysławska 82/304, 04-993 Warszawa – za cenę brutto 2.415.323,92 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 maja 2015 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 5 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)        ELTIM Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Inwestycyjne, Waldemar Kurkiewicz, ul. Sienna 89, 00-815 Warszawa (Oferty Nr 1);

2)        Firma Usługowo-Handlowa Jarosław Dybowski, ul. Mickiewicza 9, 07-410 Ostrołęka (Oferta Nr 2);

3)        P.P.H.U. ARCUS, Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Masny, Witosa 17, 05-430
Celestynów (Oferta Nr 3);

4)        E.W. Rental Spółka z o.o., ul. Bysławska 82/304, 04-993 Warszawa (Oferta nr 4)

3) Firma Budowlana VEMA, Henryk Płonowski, ul. Żółkiewskiego  62A, 04-305 Warszawa
(Oferta Nr 5);

przy czym:

Oferta Nr 1, 3 i 5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II i III niniejszego pisma).

Oferta Nr 2 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
2 2.415.323,92

—————  x 90 = 87,6

2.482.375,27

60

————-  x 10 = 10,0

60

97,6
4 2.415.323,92

—————  x 90 = 90,0

2.415.323,92

60

————-  x 10 = 10,0

60

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń
Numer ogłoszenia: 150128 – 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101252 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ogólna charakterystyka obiektu. Budynek zlokalizowany jest na skarpie Starego Miasta od strony Wisły położony na działce nr ewid. 20/2, obręb 5-02-06 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Budynek nie jest obiektem zabytkowym, ale znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1196. Budynek składa się z pięciu połączonych ze sobą części różniących się liczbą kondygnacji i pełnionych funkcji. Planowane prace remontowe mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz podniesienie walorów użytkowych i estetycznych obiektu. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zaopatrzenie w media – budynek jest podłączony do sieci elektroenergetycznej i wodno – kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej. PARAMETRY INWESTYCJI Powierzchnia zabudowy całości – 1 180 m² Powierzchnia użytkowa całości – 2 372 m² w tym: – powierzchnia użytkowa Budynku Mieszkalnego Północnego – 411 m² – powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego łącznika o kszt. trapezu – 169 m² – powierzchnia użytkowa Budynku Szkoleniowo – Administracyjnego – 1 070 m² – powierzchnia użytkowa Budynku z Salą Konferencyjną – 262 m² – powierzchnia użytkowa Budynku Południowego – 460 m² Kubatura całkowita – 10 053 m³ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych: 1) Budynek Południowy i Budynek z Salą Konferencyjną – przebudowa i adaptacja pomieszczeń starej kuchni do celów administracyjno – szkoleniowych w tym wykonanie m.inn. robót: wyburzeniowych, murowych, wykończeniowych, wykonanie instalacji wod.-kan, c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich; 2) Budynek Szkoleniowo – Administracyjny: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji c.o., c.t., wod.-kan., roboty remontowe tarasu i balkonu z ułożeniem gresu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 3) Budynek Mieszkalny Północny: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej, naprawa tarasu i balkonu, 4) Przebudowa strefy głównego wejścia: roboty rozbiórkowe, wykonanie ogrodzenia, bramy przesuwnej, nowego daszku szklanego nad wejściem, nowej posadzki z płyt granitowych, odwodnienia liniowego; 5) Wykonanie węzła cieplnego wraz z automatyką; 6) Rozbudowa rozdzielnicy głównej; 7) Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-1, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • E.W. Rental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bysławska 82/304, 04-993 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2580641,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2415323,92
 • Oferta z najniższą ceną: 2415323,92 / Oferta z najwyższą ceną: 2926941,25
 • Waluta: PLN.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 kwietnia 2015 godz 12:26
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:29