sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zad. inwest. pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie, zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 25 z dn. 24.08.2010 r., nr 26 z dn. 31.08.2010 r., nr 27 z dn. 05.10.2010 r. oraz nr 29 z dn. 26.10.2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 380734-2010 z dnia 2010-11-24 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Prace konserwatorskie w poternach i kaponierach, 2. Roboty dodatkowe – remont elewacji, 3. Roboty drogowe przed bramą wjazdową, przy amfiteatrze, opaska przy budynku głównym oraz…
________________________________________
Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zad. inwest. pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie, zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 25 z dn. 24.08.2010 r., nr 26 z dn. 31.08.2010 r., nr 27 z dn. 05.10.2010 r. oraz nr 29 z dn. 26.10.2010 r.
Numer ogłoszenia: 392846 – 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 380734 – 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zad. inwest. pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie, zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 25 z dn. 24.08.2010 r., nr 26 z dn. 31.08.2010 r., nr 27 z dn. 05.10.2010 r. oraz nr 29 z dn. 26.10.2010 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Prace konserwatorskie w poternach i kaponierach, 2. Roboty dodatkowe, remont elewacji, 3. Roboty drogowe przed bramą wjazdową, przy amfiteatrze, opaska przy budynku głównym oraz wzmocnienie nowoodkrytej kaponiery; 4. Kanały upustowe wentylacji grawitacyjnej dymowe, dodatkowe ściany w piwnicach, 5. Schody w kaponierach, ściany w kaponierach, 6. Wzmocnienie nadproży w klatce okrągłej, 7. Zabudowy gk i zabudowy central wentylacyjnych, 8. Przeszklenie przy krenelażu, drabinki zew. przy wentylatorach ppoż., dodatkowe obróbki blacharskie nad klatką okrągłą, 9. Zjazd dla niepełnosprawnych, konstrukcja pod glicynię, płotki przy prochowniach, 10. Zieleń, nasadzenia roślin, 11. Zainstalowanie UPS..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.21.00.00-2, 45.11.27.10-5, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PBM Południe S.A., Baśniowa 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 656449,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 854000,00
• Oferta z najniższą ceną: 854000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 854000,00
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ad. 1. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po odkryciu wejść do podziemnych kaponier. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Fort Sokolnickiego jako obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr 58 9A na mocy decyzji z dn. 1 lipca 1965 roku podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. i jest w kompetencji Stołecznego Konserwatora Zabytków. W czasie prowadzonych prac, po odkryciu i udrożnieniu wejść do podziemnych kaponier okazało się, że pomieszczenia te nie mają żadnej wentylacji, ściany są mocno zawilgocone, a cegła uległa destrukcji, szczególnie w dolnej partii ścian. Stopień zniszczenia cegły potwierdziły przeprowadzone przez Pracownię Badawczo-Konserwatorską badania: mikrochemiczne, mikrobiologiczne i mykologiczne. Z uwagi na fakt, iż Nadzór Stołecznego Konserwatora Zabytków nie wyraził zgody na wykonanie tynków w kaponierach, konieczne stało się przeprowadzenie innych prac konserwatorskich. Opracowany został program prac konserwatorskich dla ceglanych zabytkowych ścian kaponier. Prace te zostały objęte decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 743N 2010 z dnia 21 maja 2010 r. i decyzją nr 153 2010 z dnia 28 lipca 2010 r. stanowiącą zamienne pozwolenie na budowę, Ad. 2. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po odkopaniu i odkryciu ściany, która stanowi elewację amfiteatru oraz po skuciu istniejących tynków na elewacji parkowej. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. W trakcie prowadzenia prac, po wykonaniu wykopu pod nowoprojektowany amfiteatr okazało się, że ściana zewnętrzna części piwnicznej budynku głównego od strony parku jest w całości otynkowana. Projekt zakłada, że ten fragment ściany fortu w amfiteatrze, przeznaczony jest do odsłonięcia w całości przez dwie kondygnacje, w celu pokazania ceglanej elewacji bryły budynku i fosy, zgodnie z pierwotnym, oryginalnym rozwiązaniem. Konieczne zatem stało się skucie istniejących tynków, aby odsłonić ceglaną elewację w kondygnacji piwnicznej. Po skuciu tynków uwidoczniły się zamurowane otwory strzelnicze, których nie przewidywał projekt. Zgodnie z decyzją Nadzoru Konserwatorskiego zamurowania należało wyburzyć, a strzelnice odtworzyć. Konieczne zatem stało się przeprowadzenie dodatkowych prac konserwatorskich tej części elewacji. Dodatkowym elementem konserwatorskim jest otworzenie fragmentu ściany wraz z oknem w elewacji parteru od strony północnej przy osi. W trakcie prac stwierdzono, że ten fragment ściany został przebudowany przez poprzedniego użytkownika dla własnych potrzeb, co nie jest zgodne z pierwotnymi rozwiązaniami budynku. W trakcie prac stwierdzono także liczne naprawy i wzmacnianie murów, wykonane przez poprzedniego użytkownika budynków na zasadzie betonowych zastrzyków, wypełniających części murów. Z uwagi na fakt, iż naprawiane fragmenty były dodatkowo otynkowane, przed rozpoczęciem realizacji nie można było stwierdzić, że pod istniejącymi tynkami są powierzchnie wypełnione betonem, które obecnie należy wykuć i przemurować na nowo cegłą gotycką elewacyjną. Powyższe dodatkowe prace zostały potwierdzone przez Nadzór Konserwatorski i Projektanta, Ad. 3. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac ziemnych podczas wykonywania kanalizacji grawitacyjnej zewnętrznej, po natrafieniu na nieodkrytą dotąd podziemną kaponierę. Dlatego też zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. W czasie prowadzenia prac odkryto na placu przed bramą budynku głównego wcześniej niezidentyfikowaną, podziemną kaponierę. Stołeczny Konserwator Zabytków, decyzją nr 743N 2010 z dnia 21 maja 2010 roku, uważa za zasadne wzmocnienie ceglanych sklepień i zabezpieczenie nowoodkrytej kaponiery izolacją przeciwwilgociową od zewnątrz, aby w ten sposób uchronić zabytek przed zniszczeniem. Głównym powodem destrukcji i erozji ceglanych murów są czynniki zewnętrzne, a w szczególności woda opadowa i woda gruntowa . Konieczne zatem stało się podjęcie działań, które ograniczą zalewanie ceglanych murów. Kolejnym ważnym czynnikiem potwierdzającym konieczność wykonania robót dodatkowych jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Nowoodkryta podziemna kaponiera znajduje się na placu w jedynej drodze dojazdowej do fortu, która pełni także rolę drogi pożarowej dla Państwowej Straży Pożarnej, w czasie prowadzenia akcji ratunkowych w Forcie Sokolnickiego. Stan techniczny odkrytej ceglanej kaponiery jest nieznany. Stan techniczny istniejącej nad nią drogi jest zły. Brak odwodnienia, zastoiska wody, długotrwałe wcześniejsze użytkowanie i brak remontów doprowadziły do zniszczenia betonowej trylinki i jej podbudowy. Należy zatem przypuszczać, że nośność tej drogi dla celów ochrony ppoż. i ochrony zabytkowej kaponiery od nadmiernych obciążeń drogowych jest niewystarczająca. Wzmocnienie podziemnej kaponiery poprzez wykonanie nad nią betonowej płyty wraz z ułożeniem prawidłowych warstw drogowych, z nową nawierzchnią ukształtowaną w sposób zapewniający odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji ogólnospławnej, pozwoli na bezpieczne użytkowanie drogi dojazdowej. Brak realizacji tych prac spowoduje dalszą degradację podziemnego zabytku, co w konsekwencji może doprowadzić do katastrofy budowlanej, związanej z zawaleniem się ceglanych sklepień kaponiery i zapadnięciem drogi dojazdowo-pożarowej prowadzącej do obiektu. Wykonanie zatem wszystkich prac zabezpieczających wraz z wykonaniem nowych warstw drogowych na placu przed bramą budynku głównego Fortu stało się niezbędne i konieczne. Potwierdził to Projektant wykonał projekt i uzyskał zamienne pozwolenie na budowę, Ad. 4. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po dokonaniu wyburzeń ścian przeznaczonych do rozbiórki wewnątrz obiektu i stwierdzeniu, że istniejące otwory wentylacyjne w kondygnacji piwnicznej, nie zagwarantują skutecznego odymiania piwnic. Niemożliwe do przewidzenia były również wymiary otworów dla drzwi dymoszczelnych w przejściach, które na dzień rozpoczęcia remontu były zamurowane i zatynkowane. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia, z uwagi na brak dostępności przed rozpoczęciem realizacji do wszystkich pomieszczeń kondygnacji piwnicznej i istniejące zamurowania. Zgodnie z założeniami projektu w obiekcie będzie mogło przebywać jednocześnie około 350 osób, z czego 180 osób może prze
bywać w kondygnacji piwnicznej. Kluczowe zatem znaczenie ma bezpieczeństwo przebywających w budynku osób. W związku z tym właściwa ewakuacja i zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych ma w tym przypadku podstawowe znaczenie. Po analizie przeprowadzonej przez rzeczoznawcę ppoż. w trakcie prowadzenia prac w obiekcie okazało się, że istniejące otwory w kondygnacji piwnicznej nie zagwarantują oddymiania całości piwnic. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektu, konieczne zatem stało się wykonanie dodatkowych kanałów upustowych-dymowych zapewniających poprawność działania całego systemu wentylacji ppoż. Kondygnacja piwnic podzielona jest na strefy oddzielone od siebie drzwiami dymoszczelnymi. Zamknięcie w podziemiu foyer i Sali koncertowej jest niezbędne do spełnienia warunków Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie robót okazało się, że niemożliwe jest zamontowanie 3-ch szt. drzwi dymoszczelnych wydzielających te pomieszczenia, w miejscach które zakładał pierwotnie projekt. Sklepienia okazały się za niskie i za wąskie, czego z uwagi na wcześniejszy układ ścian, poziom posadzki i zamurowania nie można było stwierdzić. Konieczne zatem stało się wymurowanie dodatkowych ścian i obsadzenie w nich drzwi dymoszczelnych, co spełnia warunek PSP. Potwierdził to rzeczoznawca ppoż. i Projektant. Projektant wykonał projekt wentylacji upustowej-dymowej, Ad. 5. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz dbałość odtworzenia detali w obiekcie zabytkowym, zgodnie z oryginalnymi, pierwotnymi rozwiązaniami. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po dokonaniu wyburzeń ścian oddzielających kaponiery od bryły budynku głównego i stwierdzeniu, że poziom istniejącej posadzki w piwnicy jest znacznie wyższy od poziomu posadzek w kaponierach. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia, z uwagi na istniejące przed rozpoczęciem prac zamurowania, odcinające kaponiery od pomieszczeń piwnic fortu. Zakres prac związanych z remontem i adaptacją fortu na cele placówki kultury swoim zasięgiem obejmuje również podziemne kaponiery. Z uwagi na fakt, iż wszystkie wejścia do podziemnych kaponier w budynku głównym przed rozpoczęciem prac były zamurowane, konieczne było wcześniejsze wyburzenie istniejących ścian. Po odkryciu i udrożnieniu wejść do kaponier okazało się, że poziom istniejących posadzek we wszystkich kaponierach jest znacznie niższy, niż poziom posadzki w piwnicy budynku głównego. Konieczne zatem stało się wykonanie schodów prowadzących do kaponier. Z tego też powodu niemożliwe stało się zamontowanie drzwi do kaponier w miejscach, które pierwotnie wskazywał projekt. Wymiary otworów wejściowych do kaponier i konieczność wykonania schodów wykluczają zamontowanie drzwi. Konieczne stało się wykonanie dodatkowych ścian wydzielających kaponiery. Potwierdził to Projektant i wykonał projekt, a Nadzór Konserwatorski nakazał odtworzenie schodów z materiałów jak w oryginale, Ad. 6. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po skuciu istniejących tynków i wyburzeniu zamurowanych przejść. Z tego powodu zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drzwi wejściowe do budynku i do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej 0,9 m i wysokość 2,0 m. W trakcie robót okazało się, że istniejące nadproża ceglane w klatce okrągłej znajdują się znacznie niżej, niż wymagana wysokość otworu dla zamontowania drzwi zgodnych z normą i projektem. Zachodzi zatem konieczność wykonania nowych nadproży, które pozwolą zamontować drzwi o parametrach zgodnych z przepisami. Powyższe potwierdził Projektant, Ad. 7. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po stwierdzeniu braku możliwości ukrycia ciągów instalacyjnych w zabytkowych ścianach . Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. W związku z brakiem możliwości poprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w ścianach, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, istniejące sklepienia i wynikające z tego powodu kolizje, konieczne było poprowadzenie instalacji sanitarnych jako widocznych po ścianach. Obiekt Fortu Sokolnickiego po przeprowadzonej adaptacji i remoncie ma pełnić funkcje placówki kultury. Jako obiekt użyteczności publicznej będzie się tu znajdował miedzy innymi teatr i dwie kawiarnie. W związku z bezpieczeństwem użytkowania obiektu, BHP, koniecznością oddzielenia powierzchni instalacyjnych od powierzchni wystawowych i komercyjnych oraz w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniami, konieczne stało się obudowanie widocznych instalacji i zabudowanie istniejących central wentylacyjnych w piwnicy. Jest to niezbędne także z punktu widzenia estetyki obiektu. Potwierdził to Projektant i polecił wykonać zabudowy G-k i zabudowy central wentylacyjnych, Ad. 8. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu i ochronę zbytku. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. W związku z faktem, że nie można było przewidzieć wcześniej niż w trakcie realizacji robót tego, że po usunięciu części roślinnej, odgruzowaniu i oczyszczeniu dachu z ziemi uwidocznią się otwory przy krenelażu, które jako oryginalne zabytkowe elementy muszą być zachowane, konieczne stało się zabezpieczenie otworów w taki sposób, który pozwoli uniknąć zalewana przez nie elewacji frontowej. Stwierdzono więc, iż w celu zabezpieczenia elewacji frontowej przed zalewaniem wodą opadową, konieczne jest zamontowanie szklanego przeszklenia nad otworami krenelażu bramy wjazdowej. Szklane przekrycie pozwoli na spływ wody deszczowej do zamontowanych rynien i dalej do kanalizacji ogólnospławnej. W znacznym stopniu ochroni to elewację frontową części bramnej przed zaciekami. Brak szklanego przekrycia w konsekwencji doprowadzić może do zniszczenia wykonanych prac remontowych. W związku z tym, iż w trakcie realizacji robót konieczne było zamontowanie wentylatorów ppoż. objętych zamówieniem dodatkowym zgodnie z umową nr 143DZP-2 2010, okazało się iż konieczna jest rezygnacja z zasypania części dachu. W związku z tym została częściowo odsłonięta izolacja przeciwwodna dachu wywinięta na ścianę attykową , która zgodnie z wykonaną technologią robót izolacyjnych musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie może być wystawiona na bezpośrednie działanie szkodliwych promie
ni słonecznych. Stwierdzono zatem, że niezbędne jest wykonanie dodatkowych obróbek blacharskich, co zabezpieczy wykonaną izolację przeciwwodną dachu przed uszkodzeniami. W celu zapewnienia dojścia do wentylatorów ppoż. umieszczonych na dachu budynku fortu, konieczne stało się również wykonanie i zamontowanie drabin komunikacyjnych. W trakcie prac okazało się, że po wykonaniu konstrukcji stalowej zadaszenia dziedzińca , nie jest możliwe dojście do wentylatorów ppoż. od strony wewnętrznego gzymsu. Zamontowanie drabin wynika z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozdział dojścia i przejścia do urządzeń technicznych i jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania budynku, zgodnego z przepisami BHP. Drabiny będą zakotwione do żelbetowych ścian oporowych, pełniących rolę osłonową od nasypu ziemnego na dachu fortu. Wykonanie ww. prac jest niezbędne dla prawidłowego użytkowania budynku, niezbędne z uwagi na ochronę zabytkowych ceglanych ścian i detali kamiennych i konieczne dla spełnienia wymogów dla zastosowanej technologii izolacji dachu. Powyższy zakres prac potwierdził Projektant, Ad. 9. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po wyburzeniu zamurowanych wejść do prochowni oraz po otrzymaniu zaleceń i decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia i wynika z realizacji prac na terenie i w obiekcie podlegającym ochronie konserwatorskiej. Pierwotnie projekt zakładał, że poziom posadzki w prochowniach jest taki sam jak poziom otaczającego je terenu. W czasie prowadzenia prac przy prochowniach, okazało się, że poziom zera prochowni północnej i południowej w rzeczywistości znajduje się poniżej poziomu istniejącego terenu. Zgodnie z założeniami projektu i zamiennym pozwoleniem na budowę, budynek prochowni południowej nie wymaga dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jednakże w przeciwieństwie do prochowni południowej, parter prochowni północnej musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym nastąpiła konieczność wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy prochowni północnej. Zgodnie z Decyzją nr 538 Z09 z dnia 01.10.2009 r. Stołeczny Konserwator Zabytków zezwolił na usunięcie glicynii, pod warunkiem zastąpienia jej po zakończeniu prac młodymi pnączami, w ilości która powinna docelowo odpowiadać powierzchni zajmowanej przez usuniętą glicynię. W związku z powyższym zaistniał konieczność wykonania dodatkowej podpory – pergoli, dla obsadzenia wymaganych decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków pnączy. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania obiektów i otaczającego terenu, wokół prochowni północnej i południowej konieczne stało się wykonanie dodatkowych płotków zabezpieczających, oddzielających ciągi komunikacyjne parkowe od skarp i dachów prochowni północnej i południowej. Teren podlega ochronie konserwatorskiej. Konieczne zatem stało się uzgodnienie i wykonanie płotków zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Wykonanie powyższego zakresu prac stało się niezbędne i konieczne z uwagi na spełnienie wymaganych warunków technicznych i norm oraz wykonanie zaleceń i decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków. Potwierdził to Projektant i wykonał projekty, Ad. 10. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po otrzymaniu decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków. Było to następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Fort Sokolnickiego położony jest strefie ochrony konserwatorskiej Żoliborz Historyczny, wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 994 z dnia 30.09.1980 roku. Zgodnie z decyzjami Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 426 Z 09 z dnia 20.08.2009 r. i 538 Z 09 z dnia 01.10.2009 r. usunięcie części istniejących roślin kolidujących z przeprowadzeniem prac remontowych, warunkowane jest nowymi nasadzeniami po zakończeniu prac. Istniejąca roślinność parkowa, częściowo kolidowała z zakresem robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Konieczne zatem było jej usunięcie. Wobec decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, a także na wniosek administratora parku WOŚ dzielnicy Żoliborz, niezbędne i konieczne jest odtworzenie szaty roślinnej sprzed remontu, Ad. 11. S II. 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, w związku z koniecznością uruchomienia kotłowni gazowej i ogrzewania budynku w okresie zimowym na starym przyłączu elektroenergetycznym, służącym obecnie do celów budowy. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, w związku z terminem wykonania do dnia 31.12.2010 r. docelowego przyłącza energetycznego przez RWE Stoen. Dlatego też zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Zainstalowanie UPS dla podtrzymania wymaganego napięcia pozwoli na uruchomienie kotłowni gazowej i pracę pomp na energii elektrycznej zasilającej plac budowy. Podpięcie obecnie kotłowni do przyłącza energetycznego służącego do celów budowy bez zabezpieczenia UPS, grozi zniszczeniem elektroniki kotłów – urządzeń o znacznej wartości, z uwagi na występujące spadki napięcia. W związku z tym zainstalowanie UPS jest niezbędne i konieczne. Pozwoli to niezależnie od docelowego zasilania energią elektryczną, po nagazowaniu przyłącza i instalacji gazowej wewnętrznej, na uruchomienie kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Docelowo UPS będzie wykorzystany do zabezpieczenia i stabilizacji napięcia dla sieci komputerowej.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 7:03
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:07