wtorek, 20 kwietnia 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola w Ośrodku w Stręgielku – etap II”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega”, rozbudowa budynku hotelowego oraz budowa pawilonu gospodarczego. Dodatkowo na terenie powstanie niezbędna infrastruktura techniczna podziemna i naziemna, plac manewrowy oraz ciągli piesze.

Powierzchnia zabudowy przed rozpoczęciem inwestycji wynosiła 1678 metrów kwadratowych a po jej zakończeniu wzrośnie do 2078 m/kw. W budynku w dwukondygnacyjnej części hotelowej przewiduje się, że będzie 200 miejsc noclegowych. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy wielkich Jezior Mazurskich.

Krótko o historii obiektu

Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy powstał w latach 70-tych. Urządzony jest w miejscowości Stręgielek, Gminie Pozezdrze, powiecie węgorzewskim na działce o powierzchni nieco ponad 73 tys. metrów kwadratowych. Ośrodek położony jest na płaskim terenie z dostępem do jeziora Stręgiel. Cały teren obiektu jest ogrodzony.

Przebieg realizacji

W miesiącach lipiec – sierpień 2019 roku, odbyła się wizja lokalna na obiekcie. Wykonano dokumentację fotograficzną budowy oraz otoczenia.  Wykonano i uszczegóławiano obmiary oraz określono zakres prac niezbędnych do zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wykonano także oszacowanie kosztów niezbędnych do poniesienia w celu zakończenia inwestycji.

W październiku 2019 roku, ogłoszono przetarg na doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W listopadzie odbyło się otwarcie ofert. Natomiast w grudniu ubiegłego roku, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Moris-Polska Sp. z o.o. z którą na początku stycznia 2020 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę. W połowie stycznia wykonawca został wprowadzony na budowę i rozpoczął prace na obiekcie.

Zakres zleconych wykonawcy prac obejmuje:
a) doprojektowanie: instalacje elektryczne, p.poż, instalacje sanitarne – centralnego-ogrzewania  wentylacyjne, instalacje teletechniczne, zasilanie elektryczne obiektu, kanalizacja deszczowa, sieć drenarska oraz brakujące rozwiązania w zakresie budowlanym;
b) dokończenie robót budowlano – instalacyjnych:
– w istniejącym oraz dobudowanym obiekcie w tym:  roboty uzupełniające dachu, elewacji, roboty murowe, roboty wykończeniowe (tynki, podłoża, glazury, malowanie, itp.), instalacje sanitarne w tym:  wod.-kan., c.o, wentylacja, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje p-poż.;
– przyłącza i sieci zewnętrzne w tym: kanalizacja deszczowa, sieć drenarska, sieci elektryczne, teletechniczne;
– zagospodarowanie terenu w tym m.in.: niwelacja terenu, nawierzchnie trawiaste i drogi wraz z odwodnieniem powierzchniowym.

Inwestycja zakończy się na przełomie II i III kwartału 2020 roku a na jej realizację m.st. Warszawa przeznaczyło kwotę 7 229 410,00 zł.

Informacje o inwestycji:

Zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”
Adres Inwestycji: Stręgielek, Gminie Pozezdrze
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca robót budowlanych I i II część: Moris-Polska Sp. z o.o.
Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Zdjęcia z przełomu marca i kwietnia 2020 roku – prezentują aktualny stan i prowadzone roboty


Billbord Stręgielek

https://szrm.pl/wp-content/uploads/2020/04/podglad-2000X3000_billboard_stregielek_spad_50.pdf

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 29 kwietnia 2020 godz 13:13
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 29 kwietnia 2020 godz 19:16