Szczegóły

Remont Hali Gwardii

Remont Hali Gwardii

Miasto chce przywrócić Hali Gwardii jej historyczną funkcję handlowo usługową. Głównym kierunkiem działań będzie zatem rewaloryzacja gwarantująca zachowanie wartości kulturowych obiektu i ciągłości jego użytkowania. Poza funkcją handlową, wyremontowany budynek, ma pełnić także rolę ponadlokalnego centrum integrującego mieszkańców. Co ważne, zakładana koncepcja nie dopuszcza handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego. Istotnym elementem planów miasta będzie także upamiętnienie Feliksa Stamma, założyciela tzw. Polskiej Szkoły Boksu poprzez wygospodarowanie we wnętrzu hali powierzchni o funkcji kulturalnej.

Ze względu na wartości historyczne budynku prace projektowe i realizacyjne będą prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Zachowane detale architektoniczne, dopełniające wystrój elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne) zostaną poddane pracom polegającym na wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz odtworzeniu w oparciu o materiały archiwalne. Wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zachowane i zakonserwowane.

Rewaloryzacja Hali Gwardii to istotny element nowego projektu wdrożonego przez UM Warszawa pn. „Nowe Centrum Warszawy”.

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje kompleksową rewaloryzację obiektu, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma on prawo do eksploatacji całego obiektu.

Po zakończonych negocjacjach z pięcioma wykonawcami, ofertę w postępowaniu złożyła firma CBR Events Sp. z o.o. Planowany termin zawarcia umowy z wybranym partnerem to drugi kwartał 2024 r.

Trochę historii

Hale Mirowskie zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i do 1944 r. były największym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w stolicy (kubatura budynku łącznie z podziemiami wynosi 60.000m³). Sprzedawano tu głównie mięso, ryby, pieczywo oraz świeże warzywa. W czasie II wojny światowej hala wschodnia została poważnie uszkodzona i wypalona, jednakże zachowały się mury magistralne oraz metalowa konstrukcja. Znacznemu uszkodzeniu uległy dekoracje rzeźbiarskie i attyki. W 1950 roku podjęto decyzję o adaptacji hali wschodniej na siedzibę Milicyjnego Klubu Sportowego „Gwardia” (stąd przyjęła się potoczna nazwa Hala Gwardii). Jedynie halę zachodnią przeznaczono wówczas na funkcję handlową. Przestrzeń hali targowej wykorzystano na salę widowiskową, wykonano antresolę oraz trybunę. Przebudowano również piwnice zamieniając je na cele sportowe tj. sale gimnastyczne, strzelnice, łazienki, itp. W latach 90-tych XX wieku przywrócono funkcje obiektu handlowego. Obecnie wykorzystywana jest na cele kulturalno-handlowe.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone