Poleczki - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Osmańskiej

Poleczki - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Osmańskiej

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnicy Ursynów. Ulica Poleczki umożliwia dojazd od ulicy Puławskiej (droga krajowa nr 79) do Portu Lotniczego Cargo oraz Portu Lotniczego Chopina.

Ulica została przebudowana i poszerzona na odcinku od ul. Puławskiej do Osmańskiej do przekroju dwujezdniowego (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Prace objęły również budowę ścieżek rowerowych, chodników oraz drogi lokalnej.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do:

 • oszczędności czasu w przewozach pasażerskich,
 • poprawy dostępności do terenów inwestycyjnych oraz okolicznych terenów, na których jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy dzielnicą Ursynów a dzielnicą Włochy,
 • poprawy płynności ruchu drogowego, a przez to poprawy ochrony środowiska, m.in. przez zmniejszenie emisji spalin.

Długość przebudowanego odcinka wynosiła 1,39 km. Wykonano:

 • budowę jezdni północnej
 • przebudowę istniejącej jezdni południowej
 • budowę jezdni dojazdowej
 • budowę chodników i ścieżki rowerowej
 • przebudowę dwóch przepustów drogowych
 • przebudowę uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego z przebudową
 • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
 • budowę oświetlenia
 • budowę kanalizacji
 • budowę ekranów akustycznych
 • wykonanie pasów zieleni i nasadzeń

KOSZT INWESTYCJI

ok. 51,7 mln zł

 

Inwestycja usprawniając dojazd do międzynarodowego Lotniska Chopina miała znaczenie ponadregionalne i uzyskała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet III – Regionalny system transportowy; Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość Projektu: 40 425 398 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane: 38 226 836 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 32 492 811 zł (85%) 

Projekt: Budowa ulicy Poleczki jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone