Krakowskie Przedmieście - przebudowa ulicy

Krakowskie Przedmieście - przebudowa ulicy

KOSZT INWESTYCJI

80,2 mln zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Wartość projektu wynosi: 34 842 053,25 PLN 
Całkowite wydatki kwalifikowane: 34 720 053,27 PLN
Wartość dofinansowania EFRR: 17 360 026,63 PLN