Estakady Trasy Łazienkowskiej - remont generalny

Estakady Trasy Łazienkowskiej - remont generalny

Inwestycja polegała na generalnym remoncie estakad Trasy Łazienkowskiej.

Węzeł po stronie śródmiejskiej zlokalizowany jest na przecięciu dróg krajowych nr 2 [E30] i nr 7 [E77], natomiast po stronie praskiej na przecięciu dróg krajowych nr 2 [E30] i nr 61 oraz drogi wojewódzkiej nr 801. Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Na konieczność przeprowadzenia prac wpłynął także niezadowalający stan istniejących obiektów.

Pierwsza część inwestycji obejmująca, z wyjątkiem jednej, wszystkie estakady na praskim brzegu zrealizowana została w latach 2008-2009.

W połowie lutego zamknięto zjazdy z Trasy Łazienkowskiej na Wał Miedzeszyński, zaś miesiąc później kolejne dwie estakady, zapewniające wjazd na most. Wszystkie zostały całkowicie rozebrane i od podstaw odbudowane w tym samym kształcie. Dodatkowo na części z nich zainstalowane zostały ekrany akustyczne, chroniące willową część Saskiej Kępy przed nadmiernym hałasem. W ramach prac przebudowano instalacje podziemne, wymieniono również oznakowanie pionowe na estakadach, poprawiono odwodnienie. Pod estakadami, w rejonie skweru Ryskiego oraz pomnika gen. Berlinga zasadzona została roślinność i przebudowane chodniki.

Przetarg na remont estakad wygrało Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A., które zaoferowało swoje prace w cenie 41 milionów złotych. Ponowne oddanie estakad do ruchu nastąpiło 24 XII 2008 r., zaś pozostałe prace zakończono do połowy 2009 r.

Kontynuacja tego zadania przeprowadzona została w latach 2012-2015

ZAKRES PRAC

Zakres inwestycji wraz z pracami przygotowawczymi obejmował:

 • wyznaczenie tras objazdów
 • roboty rozbiórkowe:

  • demontaż wyposażenia obiektów (bariery, zabudowa chodników, nawierzchnia, dylatacje)
  • rozbiórka pomostów
  • rozbiórka podpór wraz z ławami fundamentowymi
  • rozbiórka nawierzchni dróg i chodników,

 • roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów dla łącznic na odcinkach dojazdów do obiektów,
 • przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury technicznej,
 • budowę kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia,
 • budowę obiektów inżynierskich (dodatkowe pale fundamentowe, podpory, konstrukcje pomostów),
 • budowę łącznic Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł-23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 i Ł-35 o łącznej długości 1420 m
 • dobudowę nowego pasa ruchu na ul. Czerniakowskiej od zjazdu z łącznicy Ł-21 do skrzyżowania z ul. Łazienkowską o długości 140 m (zjazd w kierunku Mokotowa)
 • przebudowę chodników i dróg dojazdowych w poziomie „0” pod estakadami,
 • budowę elementów systemu odwodnienia wgłębnego,
 • realizację elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu),
 • roboty nawierzchniowe na jezdniach głównych i łącznicach węzłów, chodników itp.,
 • wykonanie oświetlenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • nasadzenia zaprojektowanej zieleni.

Ze względu na wielkość inwestycji oraz jej lokalizację, prace wykonywane były równocześnie na kilku odcinkach robót w taki sposób, aby ograniczenia w ruchu pojazdów były jak najmniejsze.

Inwestycja uwzględniła rozwiązania sprzyjające środowisku naturalnemu:

 • wykorzystanie tzw. cichej nawierzchni SMA 8

 • nasadzenia zieleni w węzłach i na skarpach drogowych,
 • budowa kanalizacji deszczowej.

Przetarg na wykonanie prac budowlanych ZMID ogłosił 14 listopada 2012 r., zaś otwarcie ofert nastąpilo 3 stycznia 2013 r. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę miał 24 miesiące od podpisania umowy na realizację zadania.

WYKONAWCA

Strabag

LATA REALIZACJI

2013 - 2015

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 31 mln zł

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone

Rozbiórka praskiej estakady Trasy Łazienkowskiej