Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"

Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"

Dofinasowanie z UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej
„Na Przedwiośniu”

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu:
 16 169 884,44 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 50% kosztów kwalifikowalnych tj. 7 758 859,28 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Priorytet: VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie: 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej
Okres realizacji: 2008 – 2012
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres inwestycji: Bachusa 7  (Wawer)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Skanska S.A.
Biuro Projektowe: Skanska S.A.
Zakończenie inwestycji: 
wrzesień 2012

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXIV/2283/2010 z dnia 18.03.2010 r., została wprowadzona do realizacji inwestycja pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „ Na Przedwiośniu”.

Dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę została przekazana przez DPS „Na Przedwiośniu”. SZRM zlecił firmie Protect Tadeusz Cisek opracowanie opinii dot. oceny przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przetarg nieograniczony na „Wykonanie obiektu filii Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” został ogłoszony 06 grudnia 2010 r. Otwarcie ofert nastąpiło 05 stycznia 2011 r. Zakończenie inwestycji nastąpiło we wrześniu 2012 roku. Obecnie trwają dostawy wyposażania. Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na połowę grudnia b.r.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Bachusa w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie działki usytuowany jest istniejący dwukondygnacyjny budynek szkoły, częściowo podpiwniczony przeznaczony do częściowej rozbiórki. Na terenie działki przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej. Zasadnicza część budynku zostanie przebudowana uwzględniając potrzeby kubaturowe nowej funkcji, pozostałe części budynku przeznaczone zostaną do wyburzenia. Docelowy budynek będzie dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Wejścia główne do budynku będzie od strony wschodniej – ul. Bachusa.

Parametry Techniczne Rozbudowywanego Budynku:

  1. Powierzchnia zabudowy 1 091 m2
  2. Powierzchnia użytkowa 3 506,1 m2
  3. Kubatura 15 305,3 m3
  4. Wysokość budynku 12 m
  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone